« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 1

Aloite 5 – Lunastuslakia tulee uudistaa

Sähköverkko on uusien haasteiden edessä, kun sähkön tuotanto muuttuu päästöttömämmäksi. Tämä koskee myös Fingridin kantaverkkoa. Valtio omistaa välillisesti yli 50 prosenttia Fingridin osakkeista. Yhtiön tehtävänä on turvata sähkön saatavuus koko maassa. Vuonna 2021 yritys teki voittoa 210,8 miljoonaa euroa. Kantaverkkoon kuuluu noin 14 400 kilometriä voimalinjoja. Tämä tarkoittaa, että yritys teki voittoa noin 14 639 euroa linjakilometriltä eli 1 464 e/100 m.

Linjakatujen alla oleva maa on pakkolunastettu, mutta korvaus ei vastaa maanomistajien kärsimiä vahinkoja. Lunastuslaki mahdollistaa laillisen ryöstön. Valtion omistajaohjaus Fingridissä tapahtuu yhtiökokouksen ja lainsäädännön kautta. Valtionyhtiö tulee jatkamaan tätä toimintatapaansa lakimuutokseen saakka. Valitettavasti sama käytäntö koskee suurta osaa tuulivoiman tarpeisiin valjastetuista linjakaduista.

Maanomistaja luopuu pysyvästi oikeudestaan lunastetun maa-alueen nykyisiin ja tuleviin tuloihin, vaikka omistusoikeus säilyisikin. Linjakadun elinikä on maanomistajan näkökulmasta pitkä, noin 100 vuotta.


Päätösehdotus

Aloitteentekijä vaatii, että RKP työskentelee eduskunnassa sen hyväksi, että lunastuslaki vihdoinkin uudistettaisiin.


Aloitteen tekijä/tekijät

Jan-Ove Nyman, Karleby

Puoluevaltuuston vastaus

Yhteinen vastaus aloitteisiin Aloite 4 – Oikeudenmukainen korvaus tuulivoimapuistojen linjakaduista ja Aloite 5 – Lunastuslakia tulee uudistaa

RKP on aina ollut maanomistajien puolella ja huolehtinut maanomistajien oikeuksista. Omistusoikeus on tärkeä perusoikeus.

On selvää, että maanomistajille on maksettava riittävästi korvauksia myös linjakatujen osalta. RKP:n energiapoliittinen ohjelma edellyttää, että maankäytön tulee olla kestävää myös tuulivoimaloiden ja sähköverkon osalta. Tämä tarkoittaa selkeästi sanottuna sitä, että maanomistajien on saatava kohtuullinen korvaus tarvittavista linjakaduista.

RKP on hallituskaudella 2019-2023 työskennellyt lunastuslain uudistamiseksi ja hallitusohjelman mukaisesti tästä laadittiin lakiesitys, joka kuitenkin kaatui hallituspuolueiden välisiin linjaeroihin. Yksi lunastuslain uudistuksen keskeisistä tavoitteista oli maanomistajien oikeussuojan parantaminen hallitusohjelman mukaisesti. Lakiehdotuksessa lunastuskorvaukseen ehdotettiin 15 prosentin korotusta. Lunastuksen tulee olla näissä asioissa aina viimesijainen vaihtoehto, mutta samalla yleisen edun vuoksi on kuitenkin perustelua, että työkalu on olemassa. Korvauksen on joka tapauksessa oltava oikeudenmukainen. Näkemyksemme mukaan lunastuslain käytön tulee olla viimesijainen keino.

Päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

  • otetaan käyttöön oikeudenmukainen korvaus maanomistajille linjakaduista
  • lunastuslakia uudistetaan
  • omistusoikeutta perusoikeutena vahvistetaan, maanomistajien oikeusturvaa parannetaan ja lunastuslakia käytetään vasta viimesijaisena vaihtoehtona.