« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 1

Aloite 6 – Tuulivoima

ALOITE

Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluekokoukseen 10.6.2023 Tampereelle
NÄE IHMINEN
Tuulivoimasta on tullut yksi aikamme suurimmista uhista ihmisille, luonnolle ja elinympäristölle. Viranomaiset ja poliitikot pakottavat maaseudun massiiviseen teollistumiseen, ja se tapahtuu ilman asukkaiden jalkauttamista asiaan. Mediasta puuttuu täysin poliittinen keskustelu ja pohdinta tuulivoiman kielteisistä vaikutuksista luontoon ja ihmisten terveyteen ja elinympäristöön. Asukkaiden protestit lehtien lukijapalstoilla jäävät huomiotta. Tuulivoimahanke toisensa jälkeen saa perustamisluvan. Kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluu päättää tuulivoimaluvista kunnissa. Poliitikot ottavat tuulivoiman tuottaman kiinteistöveron ilolla vastaan, mutta jättävät tuulivoiman kielteiset seuraukset kunnan asukkaille huomiotta, vaikka asukkaiden elämänlaatu heikkenee. Poliitikot eivät ymmärrä ongelmaa. Ja media on hiljaa, vaikka sen tulisi tutkia ja nostaa esiin ongelmia.
TUULIVOIMA ei ole ihmisystävällistä, ympäristöystävällistä, kestävää, eettistä tai taloudellisesti puolustettavissa.
IHMISYSTÄVÄLLINEN
Tuuliturbiinien välittömään läheisyyteen joutuvia ihmisiä uhkaavat valoilmiöiden, matalataajuisten äänien ja korkeiden melutasojen aiheuttamat sairaudet. Melutaso on laissa rajoitettu, mutta se ei sisällä tuulivoimaa. Melu tunkeutuu koteihin ja häiritsee unta öisin. Kova melu aiheuttaa stressiä, korkeaa verenpainetta ja sydänongelmia ym. sairauksia.

”Tuulivoimaloiden jatkuvasti sykkivä, ei kuultavissa oleva infraääni aiheuttaa merkittävää epämukavuutta ihmisillä, joiden keskeiset aistit ovat yliherkkiä. Nämä ongelmat voivat muuttua kroonisiksi, vammauttaa ja johtaa ahdistukseen ja masennukseen sekä lisätä sydäninfarktin riskiä.” (https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2013/08/infraljud-fran-vindkraftverk-en-halsorisk/9)

Yksittäisen asukkaan asuinpaikan valinnassa ratkaiseva luonto ja elinympäristö tuhoutuvat. Terveyttä edistävä toiminta ei ole enää houkuttelevaa voimalaitosten aiheuttaman melun vuoksi. Voimalaitosten ympärillä olevista alueista tulee teollisuusalueita, joihin pääsy on kielletty.

Omaisuuden suojaa vastaan rikotaan, kun kiinteistön arvo laskee tai asuntoa ei voida myydä. Ne jotka tekevät lupaprosessista valituksen, joutuvat hävitessään maksumiehiksi. Ja näin yleensä tapahtuu, koska tuomioistuimet yleensä tekevät ratkaisunsa tuulivoimayhtiöiden hyväksi. Oikeudenkäynnissä tuomioistuimet eivät veloita tapauskohtaisesti, vaan tuulivoimalakohtaisesti, minkä johdosta korvaukset kohoavat kohtuuttoman korkeiksi, jos jutun häviää. Tämä johtaa eriarvoisuuteen lain edessä.

Kulttuurimaisemien ja elinympäristöjen suojelemiseksi säädettyjä lakeja ei enää noudateta. Pääomasijoittamista ja ulkomaista omistusta suositaan maan omiin asukkaisiin nähden.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Tuulivoimateollisuuden ympäristövaikutusten kannalta hälyttävin asia on mikromuovien ja pääosin komposiittimuovista valmistettujen turbiinien siipien kulumisen yhteydessä vapautuvien myrkyllisten kemikaalien leviäminen. Norjalaistutkimusten mukaan 10-20 prosenttia siipien painosta kuluu. Jokainen voimalaitos kuluttaa vuosittain 50-60 kiloa muovihiukkasia, jotka päätyvät ympäristöön.

”Yleisimmät nykyisin käytössä olevat roottorin siivet on valmistettu epoksimuovista, joka sisältää jopa 30 prosenttia bisfenoli A:ta (BPA). Se on hormonitoimintaa häiritsevä aine, jonka EU on luokitellut erityisen vaaralliseksi ja jonka osalta Euroopan elintarvikeviranomainen (EFSA) on vuonna 2021 ehdottanut siedettävissä olevan päiväsaannin dramaattista alentamista. EU ehdotti vuonna 2022 bisfenolien ja useiden muiden myrkyllisten kemikaalien käytön kieltämistä vuodesta 2030 alkaen.” (Https://www.Youtube.com7watch?=tnCEu0DZ9RA)

Mikromuovit sisältävät PFASia, myrkyllisiä kemikaaleja, jotka ovat erittäin vaikeasti hajoavia, pysyviä ja biokertyviä. Kemikaalit luokitellaan mm. lisääntymismyrkyllisyyttä aiheuttaviksi ja niiden epäillään aiheuttavan syöpää. (Kemikaalien tarkastusvirasto)

Tanskassa viranomaiset ovat merkinneet Länsi-Jyllannin nautakarjan tuottaman lihan ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi, koska liha sisältää niin paljon muovia. Länsi-Jyllannin rannikon edustalla on merituulipuisto, ja mikromuovin uskotaan huuhtoutuneen maihin merivaahdon mukana. Suuret tuulipuistot vaikuttavat tuulen nopeuteen, sateeseen ja lämpötilaan (DMI).

Viranomaistenkin tärkeänä pitämällä luonnon monimuotoisuudella ei näytä olevan ratkaisevaa merkitystä valtiovallalle ja viranomaisille, jotka nyt muokkaavat lakeja tuulivoiman kehityksen edistämiseksi. Ympäristövaikutusten arvioinneissa väitetään vaikutusten ympäristöön ja monimuotoisuuteen olevan mitättömiä.
Silmiemme edessä tapahtuu kuitenkin satojen tuhansien hehtaarien mittainen metsän ja meriympäristön sekä monimuotoisuuden tuhoaminen.

KESTÄVÄ
Kestävän kehityksen osalta on otettava huomioon myös se, mitä tapahtuu niissä maissa, joissa turbiineja valmistetaan. Metallien louhinnassa tapahtuvan ympäristöä tuhoavan toiminnan vaikutukset kuormittavat myös yhteistä planeettamme. Tuulivoimaloissa käytetystä harvinaisesta maametallista neodyymistä 97 prosenttia tulee Kiinasta. Metallin louhinnan yhteydessä vapautuu radioaktiivista uraania ja toriumia, jotka päätyvät pohjaveteen ja aiheuttavat pitkäaikaista vahinkoa ihmisille ja ympäristölle ns. syöpäkylissä. Koko ketjun hiilidioksidikuormitus valmistuksesta tuulivoimalaitosten purkamiseen on nähtävä kokonaisuutena. Se että käytetään suuria määriä rajallisia raaka-aineita kuten metalleja, betonia, terästä, satoja litroja voiteluöljyä yhtä voimalaitosta kohden, polttoaineen ja energian kulutusta sekä tuotannossa että rakentamisen ja käytön aikana tarkoittaa, että tuulivoima ei ole kestävää eikä vihreää. Sitä kutsutaan viherpesuksi. Jos huomioidaan myös se, että käytetyt komposiittimateriaalit ovat mahdottomia/vaikeita kierrättää, ei tuulivoimaa voida pitää perusteltuna. Lisäksi voimalaitosten tuhoamista koskevia suunnitelmia ja vastuunjakoa ei ole. Ilman sopimusta ulkomaalaiset omistajat välttyvät vastuulta. Pahimmassa tapauksessa maanomistajat joutuvat maksamaan maan kunnostuksen.
TALOUDELLINEN

Ei ole taloudellista huonon tehokkuuden ja suunnittelemattomuuden takia. Tasapainotusvoimaa tarvitaan, mikä edellyttää fossiilisten polttoaineiden, esim. hiilivoiman, käyttöä. (Saksa)

RISKIANALYYSIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIT PUUTTUVAT

Puolueettomat vaikutusarviot ihmisiin ja ympäristöön puuttuvat. Analyysit puuttuvat myös maaseudun kehittämisestä. Suunnittelijoiden tekemät analyysit ovat kaavamaisia ja tähtäävät tuulivoiman perustamiseen.

Kysymyksiä, jotka on esitettävä ja joihin on vastattava puolueettomasti:

Miten tuulivoima vaikuttaa ihmisten terveyteen, viljelysmaahan ja pohjaveteen? Miten se vaikuttaa meren herkkään ekosysteemiin?
Mitä kasviston ja eläimistön monimuotoisuudelle oikein tapahtuu? Mitä tapahtuu asuntojen hinnoille?
Mitä seurauksia tällä on matkailulle? Kuka haluaa asua tuulivoimaloiden läheisyydessä?

Politiikassa on viime kädessä kyse yksilön hyvinvoinnista. Yksi poliitikkojen suurimmista tehtävistä ja vastuusta on varmistaa asukkaiden ihmisarvoinen elämä. RKP:llä on paljon kannattajia Pohjanmaan rannikon kunnissa. Puolueella on velvollisuus asettaa näiden ihmisten terveys ja hyvinvointi ulkomaisten yritysten voitontavoittelun edelle.


Päätösehdotus

Me allekirjoittajat toivomme, että RKP

  • tekee aloitteen tuulivoiman laajentamisen lopettamiseksi tai ainakin sen asettamiseksi tauolle.
  • perustaa poliittiset päätöksensä tosiasioihin ja tutkimuksiin eikä tuulivoimayritysten puolueelliseen tietoon ja vaikutustenarviointeihin.
  • laatii luettelon tuulivoiman eduista ja haitoista ja jakaa sitä poliitikoille. Päätöksiä ei tule tehdä tietämättömyyteen perustuen.
  • ei suostu rajoittamaan ihmisten oikeuksia ja terveyden, elämän ja omaisuuden suojaa tai suostu noudattamaan EU:n ohjetta lupien myöntämisajan lyhentämisestä.
  • käynnistää keskustelua ja edistää kuntatason kansanäänestyksiä.
  • tekee aloitteita puolueettomista vaikutusten arvioinneista liittyen ihmisten terveyteen, ympäristöön, maaseutuun ja matkailuun sekä vaatii riittäviä melumittauksia myös matalataajuuksisten äänten osalta
  • laatii korvausmallin niille, joiden kiinteistöjen arvo on tuulivoiman rakentamisen takia laskenut.

Aloitteen tekijä/tekijät

Korsnäs, 13. maaliskuuta 2023

Katarina Wester-Bergman/ SFP Korsnäs

Kenneth Lolax

Puoluevaltuuston vastaus

Yhteinen vastaus aloitteisiin Aloite 6 – Tuulivoima ja Aloite 7 – Tuuliturbiinien eroosio ja mikromuovit ja myrkylliset kemikaalit

Päätösehdotus