« Tillbaka

Beredningsutskott 4

47 Ändring av dividend- och kapital skattelagen.

Motivering:

Dividend- och kapital skattelagen har genom decennierna genomgått mindre och större förändringar. Dessa inkomstslag har stundom varit skattefria. Med nya regeringar har synen på dessa ändrats och som påföljd av detta börjat beskattas. Skattesatserna har likaså ändrats, så att skattesatserna höjts. Den nuvarande skattesatsen är på 30 – 34% Vilket måste anses högt, i vissa fall för högt.

Dividenden är skattefri under 1000 (ettusen euro) per år. Av överskjutande del är 15% skattefritt resten beskattas med 30% (74.5% får man i handen).

Sedan har vi sk. institutionella placerare (allmännyttiga samfund) som är skattefria. I en tid där man tar yttersta anstöt visavi sk. skatteplanering – skatteflykt, anser jag det motiverat att närmare granska grunderna för sakernas tillstånd. Kriterierna för allmännyttighet borde genomgås noggrant. Är tx. en fackförening så allmännyttig att placeringarna borde vara helt skattefria? Enligt min åsikt verkar dessa i högsta grad endast och enbart för sina medlemmar. Ideella (idrotts/ungdoms) har tidigare ansetts helt skattefria. Nu har då detta ändrats; så att deras, med frivillig arbetsinsats, försök att skaffa medel för verksamheten beskattas.

Före 1990 var det i huvudsak hög- och högre medelinkomsttagare som sysslade med anskaffande av kapitalförmögenheter som gav avkastning, dividend eller försäljningsvinst. Det förekom också balansering av löneinkomster mot kapitalinkomster, som då var skattefria. Detta sågs ju inte som rättvist av de som inte hade sådana, ej heller möjlighet till arrangemanget. Skattesatserna för lönebeskattningen var samtidigt högre än nu.

Hur gå vidare

I dag är läget ett helt annat; förutom det ”gamla gardet” har kapitalplaceringar blivit en sparform för snart sagt hela folket. Skattesatserna på lönerna har minskats, progressionen likaså. Det skall löna sig att arbeta – lyder parollen. Varför får det inte löna sig att spara – investera. Avkastningen kommer ju tillsist köpkraften tillgodo.

Finansminister Petteri Orpo ville införa investeringssparkonton (Hbl  15.3.18). Detta är en god idé, men tillämpandet av den svenska schablonskatten verkar inte bra – ifall den ej kan avdras från kommande skatt på förverkligad vinst (uttag över insatsen). Det finns sk. investeringsförsäkring som man kan teckna med ett bolag. Men avgifterna är höga. Skatteförmånerna gällande arvingar har dessutom tagits bort. Vill staten nu, genom införande av schablonskatten, uppnå motsvarande ”premie”.


Att-sats

Jag föreslår att, Sfp i riksdagen (och regeringen) arbetar för att höja det skattefria beloppet
-att, sänka skattesatsen i kapitalbeskattningen för småsparare, med överlåtelsevinst under 10 000.00 per år.


Motionär

Esbo den 29.3.2019

KURT WIKSTRÖM

Kurt Wikström

styrelseledamot i SFP i Esboviken.

Partifullmäktiges svar

Sedan år 2016 har skatten på kapitalinkomster varit progressiv så att skattesatsen är 30% och 34% på den andel som överstiger 30 000 euro. Överlåtelsevinsten, det vill säga försäljningsvinsten är skattefri om summan är högst 1 000 euro under skatteåret.

Dividender från börsbolag är delvis skattefria. Av dividenderna utgör 85% skattepliktig kapitalinkomst och 15% skattefri inkomst.

Aktiesparkonton tas i bruk i Finland från och med år 2020. På aktiesparkontona kan man sätta in högst 50 000 euro och skatt betalas på avkastningen först i det skede då medel tas ut från kontot. I och med aktiesparkontot behandlas småinvesterare mer jämlikt gentemot de större investerarna. Målet med aktiesparkontot är att främja sparande och placerande bland småinvesterare. Liknande former av konton finns redan i Sverige och Norge.

Enligt SFP:s skattepolitiska program från år 2014 borde dividendinkomster upp till 1 000 e befrias från skatt. Syftet med detta är att främja aktiesparandet. I och med aktiesparkontot skjuts betalningen av dividendskatten upp, men den beskattas fortfarande på samma sätt som övrig avkastning. Linjedragningen är alltså fortfarande aktuell.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att dividendinkomster upp till 1 000 euro befrias från skatt