« Tillbaka

Beredningsutskott 1

06 Barnvänliga kommuner enligt UNICEFs modell

Svenska Kvinnoförbundet vill tillsammans med SFP att Finland ska bli det barnvänligaste landet i världen. Ett steg i arbetet är att alla kommuner i Finland implementerar UNICEFs modell En barnvänlig kommun.

Modellen går ut på att kommunen ska:

– främja barnens rätt i beslutsfattande, förvaltning och service t ex genom att barn får möjlighet att delta i planering av byggnader och genom att det görs barnkonsekvensanalyser

– ta ansvar för en helhetskoordinering av utvecklingsprocessen för barnvänligheten

– förbinda sig att informera kommuninvånarna om processens mål och resultat

Unicef ger ett erkännande åt de kommuner som förbinder sig att följa modellen. Erkännandet är i kraft i två år och förnyas om kommunen fortsätter utvecklingsarbetet. Det kostar ingenting att anhålla om erkännandet men det krävs att kommunen utser en ansvarsgrupp.

Många kommuner arbetar redan nu för barnens bästa i så gott som all verksamhet och barnens och de ungas rätt till påverkan och likabehandling ingår i både läroplaner och likabehandlingsplaner. Därför är det ett naturligt nästa steg att också implementera UNICEF-modellen. Finlands UNICEF har gjort en handbok som kommunerna kan följa. Raseborg har en modell som man också kan ta som exempel.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP arbetar för:


Att-sats

– att partiets representanter, i de kommuner som ännu inte omfattas av UNICEF Finlands erkännande En barnvänlig kommun, tar initiativ till att kommunen ansöker om att få delta i UNICEF-modellen och arbetar för att kommunen implementerar den.


Motionär

Svenska Kvinnoförbundet

Anna Jungner-Nordgren
Svenska Kvinnoförbundets ordförande

Agneta Udd-Saarela
generalsekreterare

Partifullmäktiges svar

För att nå målet att göra Finland till världens barnvänligaste land måste vi bland annat satsa på småbarnspedagogik och skola samt förnya familjeledigheterna. Det behövs åtgärder såväl nationellt som på lokal nivå. UNICEF:s modell för En barnvänlig kommun ger kommunerna ett redskap för att kunna uppnå målet om barnvänlighet i praktiken.

Finlands UNICEF införde den internationella Child Friendly City-modellen i Finland för att främja förverkligandet av barnens rättigheter i barnets vardag. FN:s konvention om barnets rättigheter, som Finland har bundit sig till sedan 1991, ligger som grund för modellen. Målet med FN:s konvention om barnets rättigheter har varit att skapa ett barnvänligt samhälle.

Modellen bygger på den internationella förebilden som UNICEF har genomfört sedan 1996. Den finländska modellen utvecklades i samarbete med Tavastehus stad åren 2012-2013. UNICEF inkluderar fler kommuner i modellen varje år.

Fram till år 2018 hade 15 kommuner i Finland implementerat modellen och fått erkännande som En barnvänlig kommun av UNICEF. Efter det har snart tio kommuner satt igång processen i sina kommuner med avsikt att börja förverkliga modellen.

Beslutsförslag

Partifullmäktige vill att SFP arbetar för:

  • att partiets representanter, i de kommuner som ännu inte omfattas av UNICEF Finlands erkännande En barnvänlig kommun, tar initiativ till att kommunen ansöker om att få delta i UNICEF-modellen och arbetar för att kommunen implementerar den.