« Tillbaka

Beredningsutskott 2

10 Begränsa politiska strejker

Den finländska strejkkulturen har blivit föråldrad under årtiondenas gång. Så sent som förra året strejkade stora arbetstagarorganisationer med motiv att påverka regeringens politik. Politiska strejker och stödstrejker i ärenden där arbetsgivarna inte är parter skapar en orättvisa där näringslivet lider av protester mot ärenden som de inte kan påverka.

Strejkrätten är en viktig del av en fungerande arbetsmarknad, men den ska främst gälla frågor som berör kollektivavtal, arbetsförhållanden och andra frågor där både arbetsgivarna och arbetstagarna är parter. Alltför omfattande rättigheter att strejka för att påverka politiken i landet hotar såväl arbetsfreden som näringslivets verksamhetsförutsättningar och förverkligandet av den parlamentariska demokratin.

Finland är i dagens läge ett av få europeiska länder där politiska strejker är obegränsat tillåtna. I Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Spanien och Grekland är politiska strejker helt och hållet förbjudna. I Sverige, Danmark, Norge, Belgien, Italien och Frankrike är de delvis förbjudna. Delvist förbjudet betyder att man tillåter några timmars protest, så att de strejkande exempelvis kan delta i någon form av demonstration. Svensk Ungdom anser att Finland borde följa de övriga nordiska länderna i frågan om begränsande av politiska strejker.


Att-sats

Därför föreslår Svensk Ungdom att SFP jobbar för:

ATT strejker med politiska motiv begränsas till två timmar på arbetstid


Motionär

Svensk Ungdom

Christoffer Ingo Förbundsordförande

Benjamin Ellenberg Förbundssekreterare

Partifullmäktiges svar

Den fackliga föreningsfriheten och friheten att organisera för att bevaka andra intressen finns inskrivet i Finlands grundlag. Rätten till strejk omnämns i § 28 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. En majoritet av SFP:arna är löntagare och SFP har alltid försvarat löntagarnas rätt till trygga, givande och långa arbetskarriärer. Vi står för lag och rätt, och värnar om den enskilda individens skydd och vill se tydliga och klara spelregler. Eftersom en fungerande marknadsekonomi är det bästa sättet att skapa välfärd, förutsätter vi att det finns en fungerande arbetsmarknad och en tydlig lagstiftning.

Det är lätt att hålla med motionären om att strejker främst ska gälla frågor som berör kollektivavtal, arbetsförhållanden och andra frågor där både arbetsgivarna och arbetstagarna är parter. Strejker där arbetsgivarna inte är parter upplevs inte rättvisa, då arbetsgivaren inte kan påverka frågan arbetstagarna protesterar emot.

Att helt förbjuda politiska strejker, som många europeiska länder gjort, strider ändå mot vår tradition där strejkrätten är en viktig del av hur vår arbetsmarknad är organiserad. Vi kan ändå inte godkänna en situation där politiska strejker blir en del av vardagen. Våra företag har rätt till arbetsfred i frågor man inte kan påverka.

Beslutsförslag

SFP verkar för

  • att spelreglerna för politiska strejker definieras