« Tillbaka

Beredningsutskott 2

11 Bort med högerextrema vindar från Finland!

Under de senaste åren har en olycklig och farlig trend lyft på sitt fula huvud i vårt samhälle. Ett stort antal extremistiska rörelser har uppstått och patrullerar på våra gator. De skapar otrygghet och rädsla hos befolkningen med sin verksamhet och inte ens valfriden är längre en självklarhet. Dessa rasistiska, främlingsfientliga, högerextrema rörelser riktar sig inte endast mot invandrare utan även finlandssvenskar, sexuella minoriteter och andra religioner. De har gjort sig skyldiga till flera fall av våldsdåd och misshandel som åtminstone i ett fall t.o.m. har lett till döden. Den mest kända gruppen är naturligtvis Nordiska motståndsrörelsen (NMR) men det finns även ett flertal andra, större och mindre, som t.ex. Soldiers of Odin samt diverse grupperingar som är löst anknutna till ”Rajat kiinni” -rörelsen. Den senaste i serien kan anses vara den kriminella, Putin-idoliserande, motorcykelklubben ”Nattens vargar” som i skrivande stund fått sina första finska medlemmar.

 

Polisstyrelsen inledde mot NMR en process som redan tagit flera år och pågår fortfarande minst ett år till. Även om föreningen till sist förbjuds är det enkelt för dem att fortsätta med samma verksamhet under ett nytt namn och lite modifierade symboler vilket i sin tur leder till att en ny femårig process måste inledas ifall den skall förbjudas. Denna situation kräver en ändring. Det är också värt att notera att polisen under den pågående processen inte har varit särskilt aktiv med att ingripa i deras verksamhet trots att redan den nuvarande lagstiftningen skulle ge möjligheter till det. Ett bra exempel på detta skedde i mars 2019 i Åbo då polisen endast tittade på då NMR på gågatan höll rasistiska tal där bl.a. alla muslimer kollektivt utpekades som våldtäktsmän och delade ut förfalskat valmaterial i andra partiers namn. Denna verksamhet kunde väl ha avbrutits dels för att det verkade som hets mot folkgrupp, och dels för att det bröt mot valfriden.  Finlands lag innehåller de facto också redan nu paragrafer som entydigt förpliktigar Finland att förbjuda fascistiska organisationer trots att dessa inte tillämpats under de senaste åren. Det skulle vara viktigt att lagstiftningen gör det enklare och smidigare att förbjuda dylika extremistiska organisationer vars verksamhet radikalt äventyrar medborgarnas säkerhet och det demokratiska samhällets grundprinciper.


Att-sats

Vi vill att SFP arbetar för…

  • att processer med vilka man ingriper mot samhällsfientliga och kriminella organisationer effektiveras och strömlinjeformas
  • att man ser över möjligheterna att effektivare tillämpa nuvarande lagstiftning gällande förbud mot organisationer som motarbetar demokratin
  • att polisen aktivt ingriper mot samhällsfientliga organisationers synlighet och verksamhet på gator och torg

Motionär

Kaj Wallenius, styrelseledamot i SFP i Åbo

Terhi Vörlund-Wallenius, medlem i fullmäktigegruppen i Åbo

Anna-Karin Tötterman, vice ordförande i SFP i Åbo

Partifullmäktiges svar

Den senaste tiden har samhällsfriden störts av fenomen som motionärerna lyfter fram. Grupper som hotar och trakasserar, och till och med använder våld mot andra hör inte hemma i det finländska samhället. Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och olaglig verksamhet prövas av olika grupper. Att upprätthålla samhällsordningen så att legitima möjligheter till att demonstrera och föra fram sin åsikt tryggas är en viktig del av polisens arbete. De grupper som motarbetar demokratin hör inte hemma här.

Frågan är ändå större än bara en nationell fråga för Finland. Liknande tendenser finns idag i många länder. Försvaret av den västerländska demokratin kräver en internationell dialog.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att processer med vilka man ingriper mot samhällsfientliga och kriminella organisationer effektiveras
  • att det finns tillräckliga resurser för polis och åklagare att arbeta med dessa frågor
  • att polisen aktivt ingriper mot samhällsfientliga organisationers synlighet och verksamhet på gator och torg