« Tillbaka

Beredningsutskott 4

37 En timme till tåget

Under vårvintern har vi igen blivit påminda om att underhållet av vägnätet är kraftigt eftersatt. Tjälskadorna har gjort vägarna till rena slalombanor.

Det har länge varit känt att anslagen för vägnätets underhåll har varit för små i många år vilket lett till att vägarnas skick och underhåll har försämrats år för år.

Enligt NTM-centralen kommer endast ca 200 kilometer av Egentliga Finlands och Satakundas vägnät som omfattar ca 6000 kilometer väg att få ny beläggning detta år. Det är mindre än en tredjedel jämfört med år 2016. Antagligen är situationen liknande i övriga delar av landet.

Enligt uppgift prioriterar NTM-centralen huvudlederna, skador på mindre vägar åtgärdas endast vid behov. Det blir sällan eller aldrig tur att ge de ”stillsammare” vägavsnitten ny beläggning, då de livligare trafikerade vägarna ska asfalteras med 5-10 års intervall.

Man har uppskattat att behovet av vägunderhåll och reparationer skulle kräva cirka 2,5 miljarder euro. Men tills vidare har riksdagen inte beviljat pengar för det. Ju längre vi väntar desto dyrare blir det.


Att-sats

Vi undertecknare, som användare av ”stillsammare” vägavsnitt, yrkar på att SFPs representanter i riksdag och regering verkar och arbetar för

·      att det uppgörs en långsiktig underhållsplan för landets hela vägnät

·      att det reserveras tillräckliga budgetmedel för att på sikt komma fram till ett hållbart vägunderhåll

·      att underhåll av befintliga kommunikationsleder prioriteras före större satsningar på nya kommunikationsleder


Motionär

Svenska seniorer i Åboland r.f.

Kjell J Wennström, ordförande                                     Susanne Segerstråle, viceordförande

Gun Herranen, sekreterare                                           Solveig Basilier, kassör

Bengt Häggman                                                             Liisa Johansson

Björn Taxell

Partifullmäktiges svar

Medlen för vägunderhåll har varit på en allt för låg nivå under flere år. Resultatet är precis det som motionärerna beskriver,  allt mer förfallande vägar som påverkar livet på ett mycket negativt sätt för de som behöver vägarna för sina dagliga liv. Situationen är ohållbar och behöver åtgärdas. Svenska riksdagsgruppen har fört fram precis det motionärerna lyfter fram, och i den alternativa budgeten för år 2019 formulerar man sig som följer:

”I ett stort land kan det ibland vara utmanande att klara av att sköta alla uppgifter som går under momentet bastrafikledshållning. Vi anser att det behövs långsiktig ekonomisk planering. I ekonomiskt mer utmanande tider ska fokus ligga på att upprätthålla redan existerande bastrafikleder och annan samhällsservice framom att bygga upp konkurrerande förbindelser som gör att resurserna sprids ut på flera leder som ändå kopplar samma start- och slutort”

SFP har lyft fram problemen med de sönderfallande vägarna, och kommer även fortsättningsvis att arbeta för ett hållbart vägunderhåll.

Reparationsskulden för trafiklederna beräknades år 2017 vara ca 2,5 miljarder euro. Av summan gäller ca 1,3 miljarder euro landsvägar, 1,1 miljarder euro järnvägar och ca 40 miljoner euro farleder. Den parlamentariska arbetsgrupp som har utvärderat finansieringen av transportnätet föreslår att transportnätet ska underhållas och utvecklas utifrån en parlamentariskt beredd 12-årig plan för transportsystemet. Arbetsgruppen föreslår enhälligt att man bör anvisa en årlig tilläggsfinansiering på minst 300 miljoner euro för att minska reparationsskulden för väg- och bannätet. Detta innebär en årlig finansiering av bastrafikledshållningen på minst ca 1,3 miljarder euro.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att det uppgörs en långsiktig underhållsplan för landets hela vägnät
  • att det reserveras tillräckliga budgetmedel för att på sikt komma fram till ett hållbart vägunderhåll
  • att underhåll av befintliga kommunikationsleder stärks