« Tillbaka

Beredningsutskott 2

12 Flaggningsstatus åt Nordens dag den 23 mars

Flaggningsstatus åt Nordens dag, den 23 mars

Nordens dag firas till minne av Helsingforsavtalet som undertecknades  1962 och trädde i kraft den 1 juli samma år.  Helsingforsavtalet utgör grunden för det nordiska samarbetet.

Sedan dess har de nordiska länderna samarbetat inom en rad områden:  kultur, utbildning, barn och unga, miljö, medborgarrättigheter, ekonomi och näringsliv, informationsteknologi.  Konkreta resultat av det nordiska samarbetet är till exempel den gemensamma arbetsmarknaden, passunionen, den nordiska socialförsäkringen och miljömärkningen.  Speciellt focus under de senaste åren har lagts på att avlägsna så kallade gränshinder som begränsar nordiska medborgares rörlighet.  Man har även arbetat för instiftandet av samnordiskt socialsignum för att underlätta rörligheten inom utbildning och den gemensamma arbetsmarknaden.  De nordiska länderna idkar också aktivt försvarssamarbete.

Det nordiska samarbetet är unikt i sitt slag och fungerar som förebild för andra länders regionala samarbetssträvanden.   I ett globalt perspektiv är världen i en fas av ekonomisk och politisk omvälvning.  Stabiliteten i Europa är i gungning, EU försvagas i och med Storbritanniens Brexitplaner och den trygghet ett enigt Europa skulle stå för har ifrågasatts.

I det Europeiska sammanhanget vill vi inte återgå till ett blocktänk, men  för oss i Finland är det viktigt att bejaka den historiska, språkliga och kulturella samhörigheten till Norden.    För finlandssvenskar ter sig de nära kontakterna kanske till och med alltför självklara.  För ungdomar i dagens finskspråkiga Finland är den Nordiska gemenskapen kanske inte lika självklar.  Som gymnasiestuderande idag klarar du de obligatoriska historiekurserna utan att läsa ett ord om Finland som östlandet inom Sverige. Det rådande språkklimatet i dagens Finland är enligt Magmas nyutkomna undersökning kyligt.  Vi måste bli påminda om det positiva som den nordiska dimensionen tillför vårt land och våra invånare.  Vi måste stärka synligheten av våra band till Norden.  Den nordiska familjen är värd en eloge.


Att-sats

Därför yrkar lokalföreningen i Sfp i Lojo på att Svenska folkpartiet arbetar för

* att synliggöra det mångfacetterade nordiska samarbetet genom att fira Nordens dag den 23 mars som en officiell flaggningsdag


Motionär

Svenska folkpartiets lokalförening i Lojo

Partifullmäktiges svar

De officiella flaggdagarna i Finland är fastslagna i förordningen om flaggning med Finlands flagga (författning 383/1978). Den har nyligen uppdaterats och den nya förordningen trädde i kraft den 1.4.2019. Ny flaggdag är Farsdag, den andra söndagen i november. Totalt listas 9 flaggdagar, då statliga byggnader åläggs hissa Finlands flagga.

Förutom de 9 flaggdagarna som listas i förordningen publiceras de vedertagna flaggdagarna i Finlands statskalender som redigeras av Helsingfors universitet. Till god flaggkultur hör att flagga med Finlands flagga på de vedertagna flaggdagarna på samma sätt som på de officiella flaggdagarna.

Inrikesministeriet tar emot förslag om nya flaggdagar för att hedra viktiga personer och företeelser. Ministeriet fattar sitt beslut med hänsyn till ett yttrande av kommittén för Finlands flagga från 1970-talet, enligt vilket föremål för nya flaggdagar bör vara accepterade av så många medborgare som möjligt för att allmän flaggning ska kännas naturligt.

Processen för att en flaggdag ska bli vedertagen kan inledas så att ministeriet rekommenderar flaggning varje år. När allmän flaggning har rekommenderats flera år i rad kan ministeriet ge en rekommendation till Helsingfors universitets almanacksbyrå om att dagen ska införas som vedertagen flaggdag i almanackor som ges ut av universitetet.

I Finland råder frihet att flagga. Var och en har rätt att flagga med nationalflaggan när det finns skäl till det, också utanför flaggdagarna i kalendern.

Motionärerna lyfter fram intressanta aspekter i sin motivering, och det är lätt att instämma i dessa. Det nordiska samarbetet är unikt och det finns många orsaker att utöka och utvidga det. En flaggdag skulle på ett naturligt sätt både hedra det formella samarbetet och synliggöra det.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår

  • att SFP arbetar för att Nordens dag den 23 mars synliggörs som flaggdag