« Tillbaka

Beredningsutskott 2

14 Förbättra språktilläggen

Språktilläggen idag är på en så låg nivå att de inte motiverar till att förbättra språkkunskaperna och samtidigt visar det hur lite språkkunskap värdesätts som kompetens.


Att-sats

Att partiet arbetar i alla organ för att höja språktilläggen kännbart för att  understryka vikten av språkkunskap och motivera till ökade språkkunskaper.


Motionär

Christoffer Lindqvist

Partifullmäktiges svar

Språktillägg kan betalas som en del av den ordinarie lönen om arbetsuppgifterna förutsätter att man förutom sitt modersmål behärskar det andra inhemska språket, samiska språk eller teckenspråk. I en del fall beaktas språkkraven redan i själva lönen.

I branscher där det i dagens läge är svårt att hitta språkkunnig personal och därmed trygga medborgarnas rätt att få service på båda inhemska språken kunde man utreda om en höjning av språktilläggen skulle ha önskad effekt. Om språktillägg beslutas i kollektivavtalen. Det är viktigt att komma ihåg att det även handlar om områden där den finskspråkiga minoriteten behöver service på sitt modersmål.

SFP vill se en kultur på arbetsmarknaden där vi ingår mer lokala avtal och då kunde språktillägg till exempel vara något som man kunde avtala om lokalt på arbetsplatsen.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att man i kommunerna arbetar för en höjning av språktilläggen för att underlätta rekryteringen av personal med tillräckliga språkkunskaper.