« Tillbaka

Beredningsutskott 3

28 Förbjud kvinnlig könsstympning i lag

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att kvinnlig könsstympning explicit förbjuds i lag
  • att det förebyggande arbetet mot kvinnlig könsstympning ges tillräckliga resurser som möjliggör ett långsiktigt arbete.
  • att det görs satsningar på att sprida information till de grupper där könsstympning förekommer dels om att könsstympning är en straffbar handling enligt finländsk lagstiftning, dels för att få en attitydförändring till stånd.
  • att nyanlända som kommer från länder där könsstympning förekommer, genast i början av integrationsstigen informeras om att könsstympning är en straffbar handling enligt finländsk lagstiftning, också om personen förs utomlands för utförande av ingreppet.
  • att personal inom social- och hälsovården, så som barnmorskor, hälsovårdare och anställda inom barnskyddet, samt övriga som i sitt yrke kommer i kontakt med flickor och kvinnor som är i riskzonen för att drabbas eller redan har drabbats får information och utbildning om könsstympning.
  • att det utarbetas tydliga instruktioner och modeller för personal inom social- och hälsovården för hur de ska gå tillväga för att anmäla misstanke om könsstympning.