« Tillbaka

Beredningsutskott 3

28 Förbjud kvinnlig könsstympning i lag

I februari 2019 kunde Helsingin Sanomats läsare läsa en rubrik som löd: Britanniassa annettiin ensimmäinen tuomio silpomisesta: äiti silpoi kolmevuotiaan tyttärensä sukuelimet. (På svenska ungefär: Den första domen gällande könsstympning gavs i Storbritannien: mamma stympade sin treåriga dotters könsorgan.) I Finland skulle samma brott sannolikt inte resultera i motsvarande rubriksättning, utan rubriken skulle lyda att mamman dömdes för grov misshandel. Enligt den finska strafflagen är könsstympning en straffbar handling som faller under brottsrubriceringen grov misshandel. Finland är det enda nordiska landet som inte har en särskild lag som kriminaliserar detta brott.

Ett medborgarinitiativ har den 5.2.2019 lämnats in för granskning av underskrifter och kommer att behandlas av nästa riksdag. Initiativtagare är företaget Finlayson och organisationen World Vision Suomi, varav den senare i många år har fört utvecklingsarbete med avsikt att förhindra könsstympning, både nationellt och internationellt. I medborgarinitiativet efterfrågas en särskild lag som specifikt förbjuder könsstympning.

THL bedömer att det bor 10 000 könsstympade flickor eller kvinnor i vårt land, och att 650-3000 flickor i Finland är i riskzonen att bli könsstympade, antingen i Finland eller i utlandet. En särskild lag skulle öka medvetenheten om detta grova brott mot kvinnor och förebygga det. Finland är enligt Istanbulkonventionen förpliktigat att förebygga och motsätta sig våld riktat mot kvinnor. En lagstiftning, som med ett tydligare språk, förbjuder könsstympning skulle vara ett enkelt sätt att visa att man tar flickornas rätt till sin egen kropp och sexualitet på allvar. Lagstiftningen skulle också stödja den handlingsplan mot könsstympning som Social- och hälsovårdsministeriet har lagt fram i samarbete med THL den 6.2.2019. En särskild lag skulle också göra det enklare för personal inom skola och hälsovård att påtala att det är förbjudet att könsstympa eller föra en flicka utomlands för könsstympning.

Även om könsstympning redan kan dömas inom ramen för nuvarande lagstiftning (det har dock ännu aldrig hänt, så prejudikat saknas), anser Svenska Kvinnoförbundet att lagstiftning som explicit förbjuder kvinnlig könsstympning behövs för att effektivare stöda myndigheter och tredje sektorns arbete i att förebygga detta brott.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP genom sina representanter i riksdagen arbetar för:


Att-sats

– att kvinnlig könsstympning explicit förbjuds i lag.

– att det förebyggande arbetet mot kvinnlig könsstympning ges tillräckliga resurser som möjliggör ett långsiktigt arbete.

– att det görs satsningar på att sprida information till de grupper där könsstympning förekommer dels om att könsstympning är en straffbar handling enligt finländsk lagstiftning, dels för att få en attitydförändring till stånd.

– att nyanlända som kommer från länder där könsstympning förekommer, genast i början av integrationsstigen informeras om att könsstympning är en straffbar handling enligt finländsk lagstiftning.

– att personal inom social- och hälsovården, så som barnmorskor, hälsovårdare och anställda inom barnskyddet, samt övriga som i sitt yrke kommer i kontakt med flickor och kvinnor som är i riskzonen för att drabbas eller redan har drabbats får information och utbildning om könsstympning.

– att det utarbetas tydliga instruktioner och modeller för personal inom social- och hälsovården för hur de ska gå tillväga för att anmäla misstanke om könsstympning.


Motionär

Svenska Kvinnoförbundet

Anna Jungner-Nordgren
Svenska Kvinnoförbundets ordförande

Agneta Udd-Saarela
generalsekreterare

Partifullmäktiges svar

Motionärerna är ute i ett angeläget ärende. Vårt valprogram inför riksdagsvalet 2019 deklarerade även att vi vill förebygga och förhindra kvinnlig köns­stympning, så motionen kommer lägligt. Det är hög tid att också Finland explicit förbjuder kvinnlig könsstympning, inte minst för att effektivare stöda myndigheter och tredje sektorns arbete i att förebygga detta brott.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att kvinnlig könsstympning explicit förbjuds i lag.
  • att det förebyggande arbetet mot kvinnlig könsstympning ges tillräckliga resurser som möjliggör ett långsiktigt arbete.
  • att det görs satsningar på att sprida information till de grupper där könsstympning förekommer dels om att könsstympning är en straffbar handling enligt finländsk lagstiftning, dels för att få en attitydförändring till stånd.
  • att nyanlända som kommer från länder där könsstympning förekommer, genast i början av integrationsstigen informeras om att könsstympning är en straffbar handling enligt finländsk lagstiftning.
  • att personal inom social- och hälsovården, så som barnmorskor, hälsovårdare och anställda inom barnskyddet, samt övriga som i sitt yrke kommer i kontakt med flickor och kvinnor som är i riskzonen för att drabbas eller redan har drabbats får information och utbildning om könsstympning.
  • att det utarbetas tydliga instruktioner och modeller för personal inom social- och hälsovården för hur de ska gå tillväga för att anmäla misstanke om könsstympning.