« Tillbaka

Beredningsutskott 1

03 Mer ambitiös klimatpolitik!

Stävjandet av klimatförändringen är vår tids största utmaning. Klimatförändringen har redan i dagens läge långtgående konsekvenser som påverkar hela samhällens säkerhet. Om vi inte lyckas bromsa den globala uppvärmningen och nå de mål som FN:s klimatpanel har satt upp kommer konsekvenserna att bli enorma.

Enligt klimatpanelens mål bör vi begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Med den klimatpolitik som förs på ett globalt plan i dag är vi dock på väg mot en värld som är 3-4 grader varmare än den värld vi har i dag. Det här får absolut inte ske.

Vi måste fatta ambitiösare klimatpolitiska beslut och dra vårt strå till stacken för att också framtida generationer ska ha en planet att leva på. SFP:s politiska program för att förhindra global uppvärmning är ett tacksamt tillskott i SFP:s politik, men tyvärr är programmet inte tillräckligt ambitiöst.


Att-sats

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

ATT målsättningen är ett klimatneutralt Finland år 2030.
ATT i sin klimatpolitik lyfta upp att Arktis unika miljö skyddas mot exploatering och militär upptrappning, och att ursprungsfolkens och lokalbefolkningens rättigheter respekteras.
ATT partiet i sin klimatpolitik tar en starkare ställning mot fossila bränslen, bland annat genom att förespråka att torvförbränning ska fasas ut helt och hållet så snabbt som möjligt.
ATT partiet inom EU arbetar för att utsläppshandeln utvidgas så den innefattar jordbruk, djuruppfödning, transport, byggnader och avfallshantering – dessa utgör närmare 60 procent av EU:s totala utsläpp.
ATT inom EU förbereda sig på klimatförändringens konsekvenser, till exempel naturkatastrofer och klimatflyktingar.


Motionär

Svensk Ungdom

Christoffer Ingo Förbundsordförande

Benjamin Ellenberg Förbundssekreterare

Partifullmäktiges svar

Precis som motionären framhåller är klimatförändringen och den globala uppvärmningen en av vår tids största utmaningar. SFP godkände och lanserade under våren ett ambitiöst klimatpolitiskt program med mångsidiga åtgärder som sträcker sig över flera olika samhällssektorer. SFP vill att Finland är en föregångare i klimatfrågor och att man också ser de möjligheter som arbetet mot klimatförändringen kan innebära.

SFP är bland de partier som är föregångare när det kommer till klimatpolitiska åtgärder för att begränsa uppvärmningen till max. 1,5 grader.

I sitt klimatpolitiska program har SFP slagit fast att Finland ska frångå kolkraft under nästa decennium och målsättningen ska vara att frångå fossila bränslen och torv inom energiproduktionen under 2030-talet.

Beslutsförslag

Partifullmäktige vill att SFP arbetar för:

– ett klimatneutralt Finland år 2035

– att Arktis unika miljö skyddas mot exploatering och militär upptrappning, och att ursprungsfolkens och lokalbefolkningens rättigheter respekteras

– att vår energiproduktion blir fri från fossila bränslen och torv under 2030-talet

– att utsläppshandeln utvecklas och systemet blir globalt mer täckande

– att EU förbereder sig på klimatförändringens konsekvenser, till exempel naturkatastrofer och klimatflyktingar.