« Tillbaka

Beredningsutskott 4

42 Oförutsedda, oproportionellt höjda skatter på naturaområden

Sista veckan i mars slog beskedet ned som en bomd i Åboland. Flere skärgårdsbor kunde vittna om att de fått skattebesked för sina ägor. Men skatten hade ensidigt chockhöjts av skattemyndigheterna, som lyder under Finansministeriet.

Från skattemyndigheterna påstås det att avsikten att förhöja endel skatter, speciellt för de ägare som upplåtit mark i Åbolands skärgård för Naturaområdet, hade under tidigare år varit gravt felberäknad och de fina klipporna och de små öarna och holmarna hade nu fått påslag av skatter i stor omfattning. Förhöjningarna lär uppgå till 1000 %, 1500 %, som man nu vet om.

Enligt nyheterna, 29.3.2019, Radio Vega, lär man dessutom ämna slå på dylika skatter på alla områden i landet där sådana ”fel” kan hittas. Nu har man bara slagit till på Åland och i Egentliga Finland.

Varken myndigheter eller kommunanställda har diskuterat med de berörda innan och för de flesta äldre är de stora, plötsliga summorna, totalt övermäktiga. Vad är ändamålet?

 

 


Att-sats

Vi undertecknade hävdar

att ett dylikt förfarande från statens och skattemyndigheternas sida att påföra vår finlandssvenska, i de flesta fall äldre befolkning, på Åland och i Egentliga Finlands skärgård, alltså Åboland, denna typ av skatt är oproportionellt, och har skett plötsligt, utan förvarning, och strider mot god förvaltningssed.

att den nu plötsligt påförda skatten, speciellt på och för Naturaområden och obrukbara holmar, bör omedelbart korrigeras, direkt från myndigheternas sida, som felaktig och

att man härvid använder lagens paragraf om egendomsskydd som stipulerar

att ”en skatt skall inte bli konfiskatorisk”.

att SFP verkar i riksdag och hoppeligen igen i regering för

att förhindra dylika påhopp på ägarna av våra Naturaområden och obrukbara öar och holmar som är till gagn och glädje för envar enligt allemansrätten och

att en lag om befrielse från skatt för dessa områden, alltså skatt 0%, skulle beredas omedelbart efter valet 2019, för att gälla långt framöver.


Motionär

Catherine Sid

SFP, socialpolitiska utskottet

 

John-Eric Sid

SFP, Åbo, förtroendeuppdrag i ett flertal direktioner

Partifullmäktiges svar

De absurda höjningar av fastighetsskatterna som rapporterats från Åbolands skärgård måste stoppas. Skattemyndigheterna kan inte ha som uppgift att avgöra huruvida folk ska kunna bo kvar i skärgården eller tvinga folk att sälja egendom som kanske hört till släkten i hundratals år. Fastighetsskatterna är ur beskattarens synvinkel tacksam eftersom människorna inte har möjlighet att kringgå att betala fastighetsskatt. Men skattebjörnens hunger får inte orimligt gå ut över vanliga människor som kanske inte har skattebetalningsförmåga. Att höja beskattningsvärdet på ett sätt som innebär att fastighetsskatten stiger från exempelvis drygt 1000 euro till över 10000 euro per år är inte rimligt. Under de senaste åren har en utveckling skett där man från statens sida velat höja beskattningsvärdena. Från Svenska folkpartiets sida har vi varnat för effekterna av detta. Det kan lätt uppstå sådana situationer vi nu ser i Åboland. Vårt riksdagsvalsprogram slår öven fast att fastighetsskatterna måste hållas på en rimlig nivå.

Ett förtydligande i lagen behövs så att mark som inte kan bebyggas (som exempelvis naturaområden) inte värderas felaktigt. Beskattningsvärdena som utgör grunden för skattesatserna behöver vara baserade på ett verkligt värde.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för att

  • fastighetsskatterna hålls på en rimlig nivå
  • man ser över hur beskattningsvärdet, som utgör grunden för fastighetsskatten, räknas ut