« Tillbaka

Motioner 2020

Motion 24 – Pysyvä lisärahoitus saamelaiskäräjille | Bestående tilläggsfinansiering för sametinget

Saamelaiskäräjät on vuoden 1996 alussa omalla laillaan perustettu saamelaisten itsehallintoelin. Saamelaiskäräjät perustettiin vuonna 1995 uudistetun perustuslain nojalla. Saamelaiskäräjien edeltäjänä vuosina 1973 – 1995 toimi saamelaisvaltuuskunta, joka oli perustettu siitä annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Saamelaiskäräjät toimii oikeusministeriön hallinnonalalla mutta on itsenäinen valtion viranomaisista. Saamelaiskäräjien toimintaa rahoitetaan valtion budjettirahoituksella. Saamelaiskäräjien varsinaiseen toimintaan on varattu valtion talousarviossa n. 1,6 miljoonaa euroa. lisäksi saamelaiskäräjien kautta myönnetään rahoitusta saamelaiselle kulttuurille ja yhdistyksille, saamenkielisille varhaiskasvatus- ja sosiaali- ja terveyspalveluille ja saamenkieliseen oppimateriaalituotantoon. Saamelaiskäräjillä on myös erillisprojekteja, joihin tulee rahoitusta valtion ja Euroopan Unionin varoista.

Nykyinen rahoitus ei ole riittävä. Saamelaiskäräjillä on erittäin laajat tehtävät minkä vuoksi valtion tulee turvata käräjien rahoitus niin, että esim. puheenjohtajisto on kokopäiväisiä saaden siitä palkan. Nykymuodossa vain puheenjohtajalla on mahdollisuus olla kokopäiväinen puheenjohtaja, kuukausipalkalla.

Olemme huolisamme, että saamelaiskäräjät joutuvat vaalikausittain miettimään ja priorisoimaan eri kustannuksa, jotta eri toimintoja voitaisiin voidaan turvata edes jollakin tasolla. Tämä vaarantaa saamelaisten laillisia oikeuksia (esim. kielilaki tai saamekieliset terveydehoitopalvelut)

 

 

Sametinget är ett självstyrelseorgan för samerna som i början av år 1996 skapats via lagstiftning. Sametinget grundades år 1995 med stöd av den förnyade grundlagen. Sametingets föregångare var Delegationen för sameärenden som fungerade åren 1973-1995, tillsatt via statsrådets förodning.

Sametinget fungerar som ett självständigt beslutande organ under justitieministeriet. Sametingets verksamhet finansieras via statsbudgeten. Till Sametingets egentliga verksamhet har reserverats ca 1,6 miljoner euro i statsbudgeten. Utöver det beviljas finansiering via sametinget till samisk kultur och samiska föreniningar, samisk småbarnspedagogik, social- och hälsovårdstjänster samt skapandet av samiskspråkigt undervisningsmaterial. Sametinget har ocksås projektverksamhet till vilken man ansöker om finansiering från staten och Europeiska Unionen.

Den nuvarande finansieringen är inte tillräcklig. Sametinget har en synnerligen bred skapa uppgifter varför staten borde säkerställa finansieringen så att till exempel presidiet skulle avlönas för heltidsarbete. I dagsläget är det endast ordförande som kan fungera på heltid, med månadslön.

Vi är oroliga över att sametinget varje valperiod ska behöva omprioritera kostnaderna så att de olika verksamheterna kan säkerställas ens på någon nivå. Det här äventyrar samernas lagliga rättigheter (t.ex. språklagen och hälsovårdstjänster på samiska)


Att-sats

Ruotsalainen kansanpuolue

  • tekee työtä sen eteen, että saamelaiskäräjille saataisiin pysyvä lisärahoitus hallinollisin kuluihin.

 

SFP arbetar för

  • att sametinget ges permanent tilläggsfinansiering för sina administrativa uppgifter

Motionär

RKP Saame /

Sammol Lukkari

Partifullmäktiges svar

Att samerna har rätt till sitt språk och sin kultur handlar om grundläggande mänskliga rättigheter, och är en fråga Svenska folkpartiet långsiktigt fortsätter att främja.

För skötseln av ärenden som hör till den kulturella autonomin väljer samerna ett sameting med 21 ledamöter och fyra ersättare. Valen sker för fyra år i sänder så att sametinget har minst tre ledamöter och en ersättare från varje kommun inom samernas hembygdsområde.

Till Sametinget hör de ärenden som angår samernas språk och kultur och deras ställning som ursprungsfolk. Som motionärerna korrekt påpekar verkar Sametinget inom justitieministeriets förvaltningsområde. Till följd av sin autonoma karaktär är sametinget ändå inte en statlig myndighet och utgör inte heller en del av statsförvaltningen, utan är en självständig offentligrättslig juridisk person med egna förvaltningsorgan, egen bokföring och egna revisorer.

Sametinget kan väcka initiativ och göra framställningar samt avge utlåtanden i ärenden som hör till det och besluta om fördelningen av de medel som anslagits för samernas gemensamma bruk.
Sametinget fyller en viktig uppgift och ska garanteras verksamhetsförutsättningar också via den finansiering man får via statsbudgeten.

Beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att Sametingets finansiering ökas