« Tillbaka

Beredningsutskott 2

20 Reformera värnplikten

Den finländska värnplikten förlorar sin styrka genom de föråldrade strukturerna. En starkt könsdiskriminerande värnpliktsarmé är inte hållbar i längden, och en outbildad reserv blir dyr i framtiden. Systemet behöver en helhetsreform, där alla aspekter av värnplikten ses över och moderniseras.

Uppbådet uppfyller i dag inte sitt syfte. Ett system där enbart män kallas till uppbåd är inte bara diskriminerande, men även ohållbart ur en social synvinkel. Vi har en resurs, där hela årskullen kunde nås en sista gång för en hälsokontroll och även en kontroll av hur individens framtidsplaner ser ut, som vi inte använder i en tillräcklig utsträckning. Uppbådet borde finna de värnpliktigas intressen och kunskaper, och bättre förbereda de värnpliktiga på deras tjänstgöringsperioder. Uppbådet ska inte enbart vara en plats för utdelande av tjänstgöringsplatser utan även ett ställe för ungdoms- och socialarbete där varje ung person nås. Det kan ge en helhetsbild av hur årskullen mår och hur årskullens framtidsplaner ser ut på individnivå.

Värnplikten borde i framtiden organiseras genom en högre selektivitet, men med samma mängd tjänstgörande som i dag. Ett civiltjänstsystem ska finnas kvar utöver värnplikten, men det bör reformeras för att möta framtidens hybrid- och civilhot. Den reformerade civiltjänsten ska i första hand tjäna staten och statens helhetssäkerhet, och i andra hand individen. Civiltjänsten får inte vara längre än den längsta värnpliktstiden, och de sociala förmånerna ska vara samma i civiltjänsten som för de värnpliktiga.

För att kunna upprätthålla en effektiv och stark reservarmé behöver vi ett ökat antal repövningstimmar. Reservister ska erbjudas ett mångsidigt och flexibelt sätt att öva och utveckla de färdigheter som behövs för att försvara vårt land.


Att-sats

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

ATT alla oberoende kön kallas till uppbåd, och att värnpliktigas kunskaper bättre tas i beaktande vid uppbådet.
ATT värnplikten blir selektiv på ett sätt där mängden tjänstgörande inte minskas, men försvarsmakten får större befogenhet att välja de bäst lämpade.
ATT mängden repövningstimmar ökas.
ATT civiltjänsten blir mera ändamålsenlig genom införandet av ett civilgörarregister och begränsandet av civiltjänstplatser till allmänt nyttiga institutioner.
ATT totalvägrare straffas på annat sätt än genom ett ovillkorligt fängelsestraff.


Motionär

Svensk Ungdom

Christoffer Ingo Förbundsordförande

Benjamin Ellenberg Förbundssekreterare

Partifullmäktiges svar

Finlands försvar bygger på allmän värnplikt. Tillsammans med försvaret av hela landet och den militära alliansfriheten är den allmänna värnplikten en av den finländska försvarslösningens tre grundpelare. Svenska folkpartiet beslöt redan år 2009 verka för att reformera uppbåden så att de omfattar alla män och kvinnor i den aktuella årsklassen. Partidagen beslöt även år 2018 att SFP arbetar för ett allmänt uppbåd där de mest lämpade inom årskullen väljs till militärtjänstgöring. Till dessa delar är alltså en del av motionärens yrkande redan en del av SFP:s politik.

Den senaste försvarspolitiska redogörelsen, Statsrådets försvarsredogörelse till riksdagen, är från år 2017. I redogörelsen konstateras bland annat att ”Den finska värnplikten och medborgarnas försvarsvilja förstärker samhällets kristålighet. (…) Finland bereder sig på att avvärja militära hot genom att upprätthålla en försvarslösning av nuvarande form, vilken grundar sig på vapensystem med prestationsförmåga och en omfattande reserv (…) Den allmänna värnplikten och utbildandet av hela den tjänstedugliga manliga åldersklassen producerar försvarsmaktens krigstida trupper på ett kostnadseffektivt sätt. Den frivilliga militärtjänsten för kvinnor utvecklas som en del av det totala systemet.”

Under försvarsminister Haglunds ledning utfördes våren 2014 ett pilotprojekt i Birkaland där ett rekryteringsbrev skickades ut till alla kvinnor födda år 1994 och 1995, totalt 5120 st. Resultaten var positiva och ledde till att antalet kvinnor som ansökte om att fullgöra tjänstgöring ökade med ca 30 % jämfört med tidigare år. Satsningar som den här borde bli en naturlig del av uppbådsverksamheten.

Cilviltjänstgöringen behöver utvecklas, vilket motionärerna även tar upp. I dagens värld där hybridhot är allt mer aktuella behöver vi ett fungerande civilförsvar vid sidan om militären. En ändamålsenlig civiltjänst kan där utgöra ett vapenfritt komplement till helheten.

Staffpåföljderna i Finland är fängelse, böter eller samhällstjänst. Fotboja kan även komma på fråga i vissa fall. Det är viktigt att påföljderna inte är mera lockande än att utföra värnplikten/civiltjänstgöringen.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP

  • verkar för att civiltjänsten blir mera ändamålsenlig
  • fortsätter arbeta för ett allmänt uppbåd för både kvinnor och män
  • arbetar för att tillräckliga resurser till försvaret garanteras så att ett tillräckligt antal repövningstimmar och ett tillräckligt antal utbildare garanteras