« Tillbaka

Beredningsutskott 4

39 Säkrare väganslutningar till riksväg 25

Längs med den statliga riksväg 25 i Västnyland finns flera farliga väganslutningar, speciellt på vägavsnittet mellan tätorterna Karis och Ekenäs. Genom åren har vi sett många olyckor i samband med dessa, även dödsolyckor, senast i mars månad i år. I utredningar som har gjorts står det klart och tydligt att vägen är i dåligt skick, att den är otrygg och att trafiken inte löper smidigt. Här kan också konstateras att direkta in- och utfarter vid tomter inte hör till en riksväg.

Riksväg 25 är regionens röda tråd när det kommer till vägförbindelser, och är väldigt viktig med tanke på Hangö hamns konkurrenskraft och regionens möjligheter till tillväxt. Varje dag kör över 1000 långtradare till eller från Hangö hamn. Därför kan inte lösningen vara endast sänkta hastigheter, som vi sett en hel del av och som förlänger transporttiden och försämrar konkurrenskraften.
Vägplanen för riksväg 25 mellan Karis och Ekenäs blev färdig år 2015 och vann laga kraft i oktober 2017, och betyder att det går att förbättra vägavsnittet. Det beräknas kosta 13,5 miljoner euro att förverkliga vägplanen i sin helhet med mitträcke och omkörningsfiler. Summan är så stor att NTM-centralen inte har befogenheter att bevilja den. I slutändan är det riksdagen som fattar beslut om att finansiera en förbättring.
I Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals plan för åren 2019 till 2022 finns inte ett enda västnyländskt projekt med. Sedan 2008 är den enda trafiksäkerhetsåtgärd vi sett på riksväg 25 västerut från Lojo sänkt hastighet i Horsbäck, då också pga av en tragisk dödsolycka.

Vägplanen för avsnittet mellan Karis och Ekenäs är omfattande och innehåller många olika moment som ska förbättra både säkerheten och smidigheten. Det drygt två kilometer långa avsnittet mellan Gamla Kustvägen och Ekenäsvägen ska ha mitträcke med två körfiler på båda sidorna. På det sättet kan man tryggt köra om långsammare fordon. I och med att det planeras ett mitträcke tas de små avtagen bort och trafiken löper i stället längs med parallellvägar. Den trafiken kanaliseras sedan till större korsningar som också ska förbättras. Mitträcket och omkörningsfilerna kan inte förverkligas förrän parallellvägarna och anslutningarna byggs.
Istället för att genomföra helheten kunde det vara lättare att hitta finansiering till förändringarna om vägplanen spjälks upp, och genomförs stegvis. Speciellt när det gäller anslutningsarrangemang och parallellvägar kunde man lösgöra dem ur vägplanen.

Vi behöver säkrare väganslutningar. Vi har sett för många mänskor mist livet på riksväg 25 och nu vill vi se krafttag från SFP för att få fram lösningar på finansieringen då vägplanerna redan finns. Därför vill vi se våra förtroendevalda i riksdagen och i Nyland uppvakta beslutande myndigheter tillsammans med kommunerna, och det så många gånger det krävs, tills vi åstadkommit säkrare väganslutningar.


Att-sats

SFP i Karis yrkar på att:

– Svenska Folkpartiets representanter i riksdagen och förtroendevalda i Nyland, tillsammans med kommunerna, uppvaktar beslutande myndigheter och för fram lösningar (även för finansieringen), och också i offentligheten, hur vi kan åtgärda de farliga väganslutningar till riksväg 25 mellan Karis och Ekenäs.


Motionär

Dan Johansson, ordförande Karis SFP

Fredrika Åkerö, vice ordförande Karis SFP

Partifullmäktiges svar

Vägnätet i Finland är på många håll i uselt skick. Underhållet av mindre vägar är eftersatt samtidigt som resurserna inte varit tillräckliga för att utveckla de större vägarna så att de skulle ha den säkerhetsnivå som skulle vara önskvärd. Basvägnätet behöver en märkbar höjning av finansieringen. Vägarna i västra Nyland hör till de farligaste i landet. Även stamväg 25 är i behov av åtgärder för att antalet olyckor ska minska.

Som motionärerna konstaterar så finns det en färdig vägplanen för riksväg 25 mellan Karis och Ekenäs så vägavsnittet bör enkelt kunna förbättras. De beräknade kostnaderna om 13,5 miljoner euro bör inte vara omöjliga att täcka.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att  de farliga väganslutningarna till riksväg 25 mellan Karis och Ekenäs åtgärdas