« Tillbaka

Beredningsutskott 4

41 Stärkt företagarpolitik i SFP

Svenska Folkpartiet kännetecknas som ett liberalt parti. Vi tror att människors frihet och välstånd gynnas av ett blomstrande företagsklimat. För oss är företagandet både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge och bevarandet av den nordiska välfärdsstaten.

Svenska Folkpartiet skriver i sitt valprogram för riksdagsvalet 2019 (liknande företagsfrågor presenteras t.ex. i det företagspolitiska programmet på SFP:s webbsida):

Vi vill värna om vårt nordiska välfärds­ samhälle. Grunden för vår välfärd är en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik. För att välfärden ska kunna fördelas måste den ständigt skapas. En ökad skuldsättning är inte ett alternativ. Fler jobb skapar bättre välfärd. Sysselsättningsgraden borde vara över 75 procent. Det här förut­ sätter aktiva åtgärder från såväl det politiska beslutsfattandet som från arbetsmarknadsorganisationerna. Vi behöver förnya arbetsmarknaden.
De nya arbetsplatserna skapas främst i de små­ och medelstora företagen. Därför behöver vi ett företagarvänligt samhälle, ett där fö­retagen har goda förutsättningar att vara framgångsrika och där det är lätt att anställa. Lagstiftningen ska stöda, inte försvåra företagande. Beskatt­ningen ska sporra till företagande.

 

Vi ser ett stort behov och en stor potential i att ytterligare stärka och intensifiera denna företagsinriktade profil i Svenska Folkpartiet med konkreta och synliga satsningari högre utsträckning än vad fallet är idag. Vi upplever att det finns en stark beställning från väljarkåren och potentiella nya väljare att Svenska Folkpartiet representerar ett verkligt och trovärdigt alternativ för personer som värnar om näringslivsfrågor och företagsamhet i Finland. Detta gäller både frågor som berör små- och medelstora företag men också större interregionala näringslivspolitiska satsningar.

I finländsk politik finns det inget annat partisom tydligt lyfter dessa frågor på agendan, vilket betyder att Svenska Folkpartiet skulle ha mycket att hämta om vi aktivt och synligt driver en företagarvänlig politik. För oss handlar det om att Svenska Folkpartiet behöver bredda sin profil och göra politiska vägval för att stödja näringslivet i Finland. Och att vi i denna anda också bygger mer omfattande näringslivspolitiska broar och nätverk mellan regioner och mellan t.ex. Finland och Sverige för att skapa globala konkurrensfördelar.

Ett dylikt näringslivspolitiskt samarbetsnätverk över regions- och landsgränser (Åbo-Vasa-Umeå-Mariehamn-Stockholm) har nyligen startats i regi av Svenska Folkpartiet i Åbo med ordförande Markus Blomquist och vice ordförande Anna-Karin Tötterman som initiativtagare och ledare i projektet.

Följande konkreta frågor vill vi lyfta upp på SFP:s politiska näringslivsagenda som behöver aktiva insatser i riksdagen och i regeringen:

1) Gynnsamma villkor för företagande

 • Se över beskattningen
 • Arbetsgivaravgifter
 • Anställningspolitik

2) Öka företagens tillväxt

 • Koordinerat stöd för internationalisering
 • Fler investeringar till Finland genom attraktivt företagsklimat
 • Ökade anslag i statsbudgeten för befrämjande av export

3) Kompetensbehov

 • Möjlighet till omskolning förstärks
 • Samarbete mellan utbildningsinstanser och näringsliv
 • Speciell utmaning utanför tillväxtcentra
 • Arbetskraftsinvandring
 • Stävja kompetensflykten genom att skapa attraktiva företagsmiljöer

4) Arbetsrätten och arbetsmarknadspolitik

 • Arbetsrätten ska moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad
 • Ökad flexibilitet när det gäller att pröva på nyanställningar
 • Företagarna i Finland får större roll i inkomstpolitiska förhandlingar

5) Fler ska vilja bli företagare

 • Kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretag
 • Mer ekonomiskt stöd till företagande (mikroföretag och växande företag)
 • Företagsfostran i skolor på alla stadier och vid universitet

6) Kommunikationer och infrastruktur

 • Investeringar i fungerande vägar, broar, sjövägar och järnvägar
 • Digital infrastruktur

7) Mer finansiering för innovationer

 • Ökad statlig investering och koordinering av forskning och innovationsutveckling
 • Koordinera offentlig finansiering för att underlätta skapandet av företagsekosystem

 


Att-sats

Vi vill att:

1) Svenska Folkpartiet ska arbeta för att aktivt, synligt och med konkreta åtgärder stärka den företagspolitiska profilen i partiet.

2) Svenska Folkpartiet ska verka för att upprätta ett företagspolitiskt utskott som har i uppgift att bereda och driva frågor som har med företagande och näringsliv att göra.

3) Svenska Folkpartiet ger i uppdrag åt partidagsmotionsundertecknarna att bygga upp ett företagspolitiskt utskott i partiet.


Motionär

Anna-Karin Tötterman                                                      Markus Blomquist
Vice ordförande, SFP i Åbo                                              Ordförande, SFP i Åbo

Joakim Strand
Stadsfullmäktiges ordförande, Vasa
Riksdagsledamot, SFP

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter upp ett viktigt temaområde för Svenska folkpartiet. Vi har alltid varit ett av de bästa företagarpartierna i Finland. Till skillnad från många andra partier driver vi inte endast en intressegrupps intressen utan ser till helheten. Intressegrupper såsom löntagare, storbolag, småföretagare eller jordbrukare behövs alla, och SFP vet att alla grupper är viktiga för ett framgångsrikt Finland.

Svenska folkpartiet ska fortsättningsvis aktivt lyfta fram de företagspolitiska frågorna och nya initiativ för hur detta kunde få synlighet är välkomna.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår
 • att Svenska folkpartiet fortsätter föra en aktiv företagspolitik och denna politik ska ges stärkt synlighet
 • att partistyrelsen ges i uppgift att tillsätta ett företagspolitiskt utskott eller nätverk