« Tillbaka

Beredningsutskott 4

43 Styrelserepresentation för privatanställda

Med tanke på alla de strejker och lockouter som varje år drabbar finskt näringsliv som är till skada för samhället så framförs här ett förslag på åtgärd för att göra situationen bättre. Detta för att i största möjliga mån undvika stridsåtgärder på arbetsmarknaden. En åtgärd är att ge insyn i och inflytande på företagets verksamhet genom att ge privatanställda styrelserepresentation i börsföretag.

Känt är att då medverkan och inflytande ges så ger det också en ansvarskänsla för det man är delaktig i. Om det är positiva eller negativa beslut så har man som individ eller organisation i alla fall varit med om att ha debatterat frågorna. Det ger en förståelse för varför majoriteten röstat för ett visst förslag, fast beslutet kanske strider mot den egna åsikten.

Arbetstagarorganisationer bereds härigenom direkt insyn i hur en styrelse förbereder, arbetar och beslutar i frågor rörande företagets verksamhet.

Fler åtgärder är välkomna där samverkan mellan människor, arbetsgivare-arbetstagare, stimuleras. Konflikter ska inte behöva uppstå, de kan lösas genom diskussion och delaktighet, och inte genom hot om stridsåtgärder som ibland till och med hamnar hos förlikningsmannen. Dessa utdragna processer är inte till gagn för Finland.

Berörda företag

Med företag avses i detta förslag till lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, försäkringsföretag och ekonomisk förening samt europakooperativ som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE- föreningar).

Rätten till styrelserepresentation

I ett företag som är noterat på Helsingforsbörsen, OMXH, har de anställda rätt till två ledamöter i styrelsen (arbetstagarledamöter) och en suppleant för varje sådan ledamot.

Bedriver företaget verksamhet inom skilda branscher och har det under det senast förflutna räkenskapsåret i Finland sysselsatt i genomsnitt minst 1.000 arbetstagare, har de anställda rätt till tre ledamöter i styrelsen och en suppleant för varje sådan ledamot.

Fördelning av representanter

Citerar den svenska lagen, ”Lag om styrelserepresentation för de privatanställda”; Om mer än fyra femtedelar av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna vid företaget eller koncernen tillhör samma lokala arbetstagarorganisation, får denna utse samtliga arbetstagarrepresentanter. Om en annan sådan organisation företräder minst en tjugondel av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna, får dock denna organisation utse en av suppleanterna.

Om ingen organisation företräder mer än fyra femtedelar av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna vid företaget eller koncernen, får de två lokala arbetstagarorganisationer som företräder det största antalet sådana arbetstagare utse vardera en ledamot och en suppleant. Om de anställda har rätt till tre ledamöter och tre suppleanter, får den större av organisationerna utse två ledamöter och två suppleanter. Slut citat.

Dessa representanter utses fritt av de lokala arbetstagarorganisationerna som verkar i aktuellt företag. Hur det förfarandet går till är arbetstagarorganisationerna fritt att besluta.

Rätten att delta i förhandlingar

Arbetstagarrepresentanterna skall ha lika rösträtt som övriga styrelseledamöter men vid känsliga frågor skall dessa inte ha rätt att delta i omröstning, som t ex om företagets mål och inriktning.

Arbetstagarrepresentanterna skall inte heller få delta i behandlingen av frågor som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller av andra frågor där en facklig organisation på arbetsplatsen har ett väsentligt intresse som kan strida mot företagets.

Under följande länk kan man se hur den svenska lagen (1987:1245) är utformad:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19871245-om-styrelserepresentation-for-de_sfs-1987-1245


Att-sats

Undertecknad yrkar på att SFP verkar för:

att en lag införs som ger styrelserepresentation för privatanställda.

att lagen i första skedet gäller för företag noterade på OMXH, Helsingforsbörsen.

att förutsättningarna undersöks för införande av denna lag även för icke noterade företag med mer än 50 anställda.


Motionär

Sakarias Liimatainen, SFP i Sibbo

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter fram en fråga som är aktuell också i den finländska debatten. I många länder har man framgångsrikt inkluderat anställda i företagsstyrelser. Frågan kan med fördel utredas även hos oss. SFP har lyft fram behovet av lokala avtal och ett flexiblare sätt att hantera arbetsmarknadsfrågor där man kan komma överens om villkor lokalt. En viktig aspekt när dessa saker diskuteras är också frågan om styrelserepresentation för de anställda.

Lagen on personalrepresentation i företagens förvaltning reglerar redan idag hur anställda ska representeras i företagens förvaltning. Vi föreslår att möjligheterna att införa regelverk också för styrelserepresentation utreds.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att möjligheterna att införa regelverk för styrelserepresentation för de anställda utreds