« Tillbaka

Beredningsutskott 2

23 Tillsättande av en äldreombudsman på riksnivå och beaktande av behovet av äldreombudsmän i en framtida social-och hälsovårdsreform

De äldre utgör en växande del av befolkningen i vårt land. Många äldre upplever utsatthet och otrygghet. Det behövs en värdediskussion om attityder gentemot de äldre och hur de bemöts i dagens samhälle. Därutöver behövs det också konkreta åtgärder för att de äldre inte skall lämnas utanför och glömmas bort i den pågående digitaliseringen och centraliseringen.

Ett ökat antal äldre innebär också ett ökande behov av vård och omsorg bland annat på grund av ett ökat antal personer med minnessjukdomar. I diskussionen i början av detta år om vanvården av äldre på en del vårdhem framgick det att det tyvärr kan förekomma stora brister i samhällets vård av försvarslösa äldre. I diskussionen framkom också att varken de anhöriga eller vårdpersonalen fick sin röst hörd då de påtalade brister i vården och falska uppgifter om vårdpersonalens antal – de så kallade ”spökvårdarna”.

Landskaps- och vårdreformen kom inte i mål under den nyss avslutade riksdagsperioden men det förutsätts ändå att social- och hälsovården måste reformeras i en snar framtid. Oberoende av om äldreomsorgen förblir i kommunal regi som SFP förespråkar eller placeras under en ny administrativ instans så behövs det också på den nivån en äldreombudsman som bevakar de äldres rättigheter och som anhöriga och personal kan vända sig till för att få råd och för att påtala brister i äldreomsorgen.

I SFP:s Äldrepolitiska handlingsprogram från år 2009 förutsätts ”att en lagstadgad äldreombudsman på riksnivå tillsätts och att behovet av en äldreombudsman på kommunal nivå utreds.” I det uppdaterade programmet som antogs av partistyrelsen den 2.2.2017 upprepas förslaget. Även i partiets riksdagsvalproigram 2019 nämns behhovet av en äldreombudsman på nationell nivå.

Med hänsyn till de missförhållanden som uppdagats i äldreomsorgen och en kommande reform av social-och hälsovården samt de påtalade behovet av äldreombudsmän i de ovannämnda -SFP-handlingarna föreslår Svenska Seniorer i Nyland


Att-sats

att SFP aktivt arbetar för att en äldreombudsman i brådskande ordning tillsätts på riksnivå

att SFP i en kommande social-och hälsovårdsreform arbetar för att äldreombudsmän tillsätts på den administrativa nivå där äldreomsorgen placeras


Motionär

Svenska Seniorer i Nyland rf

 

Gunvor Brettschneider                             Brita Pawli

Ordförande                                             Sekreterare

Partifullmäktiges svar

Bristerna och vanvården inom äldrevården som framkommit under den senaste tiden måste tas på allvar och åtgärdas. Oberoende om man som äldre väljer att bo kvar hemma eller flytta till ett boende så har man rätt till en trygg ålderdom.

Vi behöver flera olika åtgärder för att förbättra situationen för de äldre, och det finns ett stort behov av en äldreombudsman som övervakar seniorernas rättigheter och ser till att äldreomsorgen fungerar. Vi behöver lösningar för en hållbar äldrevård och människovärdet måste genomsyra också vården.

Då social- och hälsovården reformeras i Finland måste vi också se till att äldrevården inte faller i skymundan. Kommunerna måste i dagens läge inrätta äldreråd för att garantera att den äldre befolkningen har möjligheter att delta och påverka kommunens verksamhet. Några få kommuner har också beslutat om att utse en äldreombudsman som stöder och hjälper de äldre kommuninvånarna och också notera eventuella brister och föreslå förbättringar. I en eventuell framtida förvaltningsnivå inom social- och hälsovården är det viktigt att se till att de äldre har möjlighet att delta i och påverka verksamheten.

Beslutsförslag

Partifullmäktige förslår

  • att SFP aktivt arbetar för att en nationell äldreombudsman inrättas under kommande valperiod