« Tillbaka

Beredningsutskott 3

33 Utökad 6+6+6-modell för allas bästa

Undertecknade stöder förnyelse av familjeledigheten och ibruktagande av 6+6+6 modellen.

En förnyelse av familjeledigheterna skulle öka på jämställdheten inte bara mellan könen utan också leda till ett mera jämställt behandlande av alla slags familjer. Det är bra för anställda, företagare och för samhället.

Svenska folkpartiet har beslutat att verka för:

* En mera jämställd familjeledighetsmodel­l och fördelning av föräldraledigheten mellan föräldrarna, 6+6+6 modellen. Denna modell skulle innebära att föräldraledigheten förlängs tills barnet är 18 månader, 6 månader för vardera föräldern samt 6 månader för valfri fördelning.

* Familjernas självbestämmanderätt. 6+6+6 modellen skulle öka avsevärt på familjernas valfrihet gällande ledigheten, den öronmärkta ledigheten för pappor skulle öka deras delaktighet i vården av barnet samt bidra till en jämnare arbetsfördelning i hemmet. Förutom detta skulle även kvinnornas ställning som arbetstagare förstärkas i och med en förlängd inkomstbaserad ledighet samt bättre möjligheter att snabbare återgå till arbetslivet.

.* Skälig ekonomisk ersättning under hela familjeledigheten om den förlängs till 18 månader. En skälig ekonomisk ersättning under familjeledigheten gynnar hela familjen samt minskar på kostnader gällande småbarnspedagogik samt hemvårdsstödet. Ett stabilt ekonomiskt läge under familjeledigheten gynnar även föräldrarnas återgång till arbetet då barnet börjar delta i småbarnspedagogik.

* Förlängd föräldraledighet tills det att barnet är 18 månader ifall att tiden för hemvårdsstödet förkortas. Här kan man utöka så att föräldraledighet kan tas ut till barnet har fyllt 7 år. Dessutom så att delar av veckans dagar kan tas ut som föräldralediga dagar.

* Fortsatt satsning på utvecklingen av småbarnspedagogik och investeringar i en jämställd arbetsmarknad, t.ex. öronmärkt föräldraledighet för pappor samt ett visst antal avgiftsfri småbarnspedagogik för 3 år fyllda barn.

* Förändring av attitydkultur och informering då det gäller familjeledighet.

Myndigheter som är i kontakt med de väntande föräldrarna, rådgivning, FPA/Kela, barnmorskor, läkare, kuratorer informerar båda föräldrar om vilka rättigheter och möjligheter de har gällande föräldraledighet. Och att BB, personal vid efterkontroller etc. har kunskapen att informera om föräldraledighet. Dessutom skall företagare kunna utnyttja samma rättigheter, som anställda, oavsett vilken företagsform företagaren driver. Med samma rättigheter skall också samma ersättning utgå som anställda får vid föräldraledighet.

* Att även främja minoritet-familjers rättigheter och jämställdhet då det gäller föräldraledighet. Förutom en jämnare fördelning för heteronormativa kärnfamiljer, skulle 6+6+6 modellen även främja minoritets- och regnbågsfamiljers ställning, något som en reform av familjeledighetsmodellen måste beakta. Enligt 6+6+6 modellen skulle familjer som innefattar två föräldrar (oberoende av kön) ha lika rätt till delad ledighet, samma gäller adoptivfamiljer. För familjer där föräldrarna inte bor tillsammans erbjuder modellen den förälder som inte bor tillsammans med barnet (oftast pappan) en möjlighet att knyta an till barnet samtidigt som det delade föräldraansvaret förverkligas på ett konkret sätt. För ensamförsörjare erbjuder modellen en förlängd inkomstrelaterad vårdledighet i och med rätten att ta ut hela 18-månaders perioden själv.

* Förnyelse av sexualundervisning inom utbildningsväsendet. En förnyad plan för sexualundervisning ur ett jämställdhetsperspektiv skulle främja jämlikhet mellan könen och utveckla vår familjepolitik på lång sikt.


Att-sats

Vi undertecknade yrkar på:

att motivera och underlätta för arbetsgivare att verka för en jämställd fördelning av föräldraledigheten. På vilket sätt kan arbetsgivare föra detta framåt?

att föräldraledigheten ska kunna tas ut tills barnet har fyllt 7 år och med önskat antal dagar per vecka för föräldern

att SFP verkar för utökad sexualundervisning inom utbildningsväsendet

att SFP arbetar för att en informationskampanj genomförs till allmänheten där pappans familjeledighet lyft fram som något positivt


Motionär

Ulrika Holmsten, Kvinnoförbundet i Sibbo

Pia Heino, Kvinnoförbundet i Sibbo

Sakarias Liimatainen, SFP Sibbo

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter fram en viktig aspekt i SFP:s politik. Finland behöver en reform av familjeledigheterna, och SFP har aktivt fört fram den flexibla 6+6+6-modellen eftersom den skulle gynna alla parter. I en familj med mamma, pappa och barn skulle mammans ställning på arbetsmarknaden, pappans ställning som vårdnadshavare och barnets relation till bägge föräldrar främjas. Samtidigt beaktar modellen en mångfald av familjer och livssituationer. Alla vinner.

Målsättningarna är ett jämställt familjeansvar, ett jämställt arbetsliv, främjandet av barns utveckling och ett samhälle fritt från könsbaserad diskriminering.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP fortsättningsvis arbetar för

  • att en familjeledighetsreform enligt 6+6+6 modellen genomförs i Finland