By-laws

ENG STADGAR för Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Godkända av partidagen 2020

§ 1
NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningens namn är Svenska folkpartiet i Finland r.p., i finsk översättning Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhetsområde omspänner hela landet.
Föreningens språk är svenska.

§ 2
ÄNDAMÅL
Svenska folkpartiets uppgift är att samla landets svenska och tvåspråkiga befolkning för att, inom ramen för Finlands demokratiska och parlamentariska statsskick på hävdvunnen nordisk rättsgrund, befästa landets självständighet och trygghet, förbättra medborgarnas materiella och andliga livsvillkor samt utveckla samhället i riktning mot ökad rättvisa och inre sammanhållning. Svenska folkpartiet vill bevaka den svenska befolkningens rättigheter, värna dess egenart, främja dess kulturella och sociala liv och trygga dess utkomst.

Dessutom vill Svenska folkpartiet främja goda relationer mellan den svenska och finska befolkningen i landet genom kulturell växelverkan, saklig information och förbättrade språkkunskaper.

Svenska folkpartiet vill på grundvalen av individens frihet, privat äganderätt, fri företagsamhet och ändamålsenlig samhällsplanering verka för kulturellt, socialt och ekonomiskt framåtskridande.

§ 3
VERKSAMHETSFORMER
För att fullfölja sina syften
1) deltar partiet som politisk organisation i det statliga och kommunala livet samt i olika samhälleliga organisationers verksamhet,
2) bedriver partiet medborgerlig och politisk upplysningsverksamhet genom möten, konferenser, kurser och publikationer
3) uppbär partiet för sin verksamhet avgifter av sina medlemmar och tar också emot testamenten och donationer, samt
4) kan partiet anordna lotterier och penninginsamlingar, utöva förlagsverksamhet samt förvärva fastigheter.
Partiet utverkar vid behov de tillstånd som behövs för ekonomisk verksamhet.

§ 4
MEDLEMSKAP
En registrerad förening kan bli medlem i partiet efter en skriftlig ansökan till partistyrelsen som beviljar medlemskap. Sådana medlemsföreningar är partiets lokalavdelningar, dess ungdomsorganisation, dess kvinnoorganisation, dess seniorförbund samt lokala, regionala och riksomfattande specialföreningar. Innan partistyrelsen beviljar en lokal eller regional specialförening medlemskap i partiet skall ett utlåtande om ärendet begäras från de berörda lokalavdelningarna och kretsstyrelserna.

Medlemmarna i medlemsföreningarna skall vara finska medborgare, eller sådana utlänningar som har sin hemort i Finland och uppfylla de krav för utländska medlemmar som ställs i medlemsföreningens stadgar.

§ 5
VERKSAMHETENS ORGANISERING
Partiet utövar sin verksamhet dels genom sin partidag, sitt partifullmäktige, sin partistyrelse och dess utskott, dels genom medlemsföreningarna. I kommuner (Helsingfors undantaget) där partiet har flera lokalavdelningar, bildar dessa en kommunorganisation tillsammans med Svensk Ungdoms, Svenska Kvinnoförbundets och Svenska Seniorers lokala och regionala avdelningar på orten.

Riksdagsledamöter som är medlemmar i Svenska folkpartiets medlemsföreningar bildar svenska riksdagsgruppen. Svenska riksdagsgruppen kan även anta andra riksdagsledamöter som medlemmar till gruppen.

Lokalavdelningarna och de lokala och regionala specialföreningarna i Helsingfors, Nylands, Egentliga Finlands och Vasa valkretsar bildar i respektive valkrets kretsorganisationer. Lokalavdelningarna i de övriga valkretsarna bildar tillsammans en kretsorganisation, Svenska folkpartiets Samkrets. Kretsorganisationernas stadgar fastställs av partistyrelsen.

§ 6
PARTIETS ORGAN
Partiets organ är partidagen, partifullmäktige, partistyrelsen och utskott som utsetts av partistyrelsen (i fortsättningen utskotten).

Partiets beslutanderätt utövas av partidagen, partifullmäktige och partistyrelsen.

Partistyrelsen leder partiets verksamhet i enlighet med partiets stadgar och partidagens och partifullmäktiges beslut, anvisningar och föreskrifter.

Partiets presidium består av partiordförande samt partiets tre viceordförande.

§ 7
PARTIDAGEN
Ordinarie partidag hålls årligen före juni månads utgång.

Extra partidag hålls när partistyrelsen anser att det finns skäl till det. Extra partidag skall även hållas när minst hälften av partifullmäktiges medlemmar yrkar på detta för behandling av ett uppgivet ärende.

Partistyrelsen sammankallar partidagen samt bestämmer tid och plats för partidagen.

Kallelse till partidagen skall ingå i de svenska tidningar i landet som partistyrelsen beslutar om, och dessutom skall kallelsen skriftligen sändas till alla medlemsföreningar minst tolv veckor före ordinarie partidag och minst två veckor före extra partidag.

Partidagen består av ombud som partiets medlemsföreningar utser bland sina medlemmar eller bland partimedlemmar som är bosatta på föreningens hemort. Föreningarna har rätt till ett ombud för de första 150 medlemmarna, därefter ett ombud för varje påbörjat 75-tal medlemmar.

Medlemsantalet bestäms utgående från de redovisningar av medlemmar som gjorts till partistyrelsen senast fyra veckor före partidag. Medlemsavgifter för senast föregående kalenderår ska vara ombesörjda till partistyrelsen senast fyra veckor före partidagen. Varje medlemsförening är dock berättigad att utse minst ett ombud. Kretsorganisationerna jämte Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland utser därutöver 3 (tre) ombud per krets eller organisation.

Ombuden kan delta i partidagen genom datakommunikation eller annat tekniskt hjälpmedel under pågående möte. Ombudens deltaganderätt ska verifieras genom pålitlig identifiering.
Möjlighet till deltagande utan fysisk närvaro på partidagen, ska nämnas i kallelsen.

Partidagen är beslutför då minst 50 ombud är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, om inte i dessa stadgar bestämmes något annat. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, då lotten avgör. Omröstning skall förrättas med slutna sedlar, om minst tio ombud yrkar på det.

Motionsrätt vid ordinarie partidag har kretsstyrelserna, kommunorganisationerna, partiets medlemsföreningar och deras medlemmar samt därtill medlemsförbunden Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland.

Motioner skall inlämnas till partistyrelsen senast tolv veckor före partidagen. Partistyrelsens propositioner samt motioner och partifullmäktiges yttrande över dessa motioner skall sändas ut till ombuden senast 10 dagar före partidagen.

Partistyrelsen beslutar om principerna för offentligheten vid förhandlingarna på partidagen.

Närvaro- och yttranderätt på partidagen har, utöver ombuden, partiets presidium, partifullmäktige, svenska riksdagsgruppen, partiets europarlamentariker samt partiets tjänstemän. Närvarorätt har alla enskilda partimedlemmar. Partidagens presidium kan även ge närvaro- och yttranderätt åt övriga.

§ 8
ÄRENDEN VID PARTIDAGEN
Vid ordinarie partidag skall följande ärenden behandlas:
1) Öppning av partidagen
2) Val av ordförande, två viceordförande för mötet och av sekreterare
3) Val av två protokolljusterare
4) Frågan om mötets behörighet
5) Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning
6) Tillsättande av partidagsutskott och val av medlemmar i dessa
7) Ta del av redogörelse över partiets aktuella verksamhet
8) Allmänpolitisk debatt
9) Propositioner till partidagen
10) Motioner till partidagen
11) Val av
a) partistyrelsens ordförande, som kallas partiordförande
b) tre viceordförande i partistyrelsen, vilka kallas partiets viceordförande
c) partifullmäktige
12) Övriga eventuella val.
13) Frågor som väckts under partidagen och som partidagen med tre fjärdedels majoritet beslutar behandla.

Vid extra partidag behandlas endast de ärenden för vilka den är sammankallad.

§ 9
VAL UNDER PARTIDAGEN
För de val som förekommer vid partidagen, tillsätter denna en valnämnd som består av en ordförande och två ledamöter.
Som vallängd används en förteckning över röstberättigade deltagare i partidagen som gjorts upp av partidagens sekretariat.
Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

Partiordförande väljs genom majoritetsbeslut. Om fler än två kandidater nomineras och ingen får över hälften av de angivna rösterna verkställs en andra valomgång mellan de två kandidater som fått de flesta rösterna i den första omgången.

Om minst en femtedel av de röstberättigade ombuden på partidagen kräver det utses de tre viceordförandena enligt proportionellt valsätt. Varje röstberättigad medlem av partidagen skall då rösta på minst två och högst tre på förhand nominerade kandidater, med rätt att bland dessa märka ut de två kandidater som han helst önskar se invald, genom att teckna bokstäverna A och B vid deras namn i den ordning han föredrar dem.

Val av 46 ledamöter i partifullmäktige förrättas vid ordinarie partidag. Kandidaterna nomineras med personliga ersättare. Endast personer som är valbara enligt partiets stadgar kan nomineras.

De ledamöter, med ersättare, som väljs för två år kan utses enligt ett proportionellt valsätt om minst en femtondedel av de röstberättigade ombuden på partidagen kräver det. Varje röstberättigad medlem av partidagen skall då rösta på högst tjugotre (23) och minst femton (15) på förhand nominerade kandidater, var och en med högst en personlig ersättare. Han har rätt att bland dessa märka ut de tre kandidater som han helst önskar se invalda, genom att teckna bokstäverna A, B och C vid deras namn i den ordning han föredrar dem. Använder han sig av denna rätt skall alla bokstäver användas. Om valsedeln upptar en kandidat som inte nominerats är valsedeln ogiltig.

Vid uträknandet av valresultat vid ABC-val tilldelas den kandidat och ersättare som märkts ut med bokstav A 6 röster, med B 3 röster och C 2 röster samt övriga kandidater var och en 1 röst. Om två kandidater får samma röstetal bestäms deras inbördes ordningsföljd genom lottning.
I det fall att en kandidat nominerats med flera än en ersättare vid röstningen tecknas även ersättarens namn, varvid denne får det röstetal som ges respektive kandidat.
Vid uträknandet av valresultatet vid AB-val tilldelas den kandidat som märkts ut med bokstaven A 6 röster, med B 3 röster samt övriga kandidater var och 1 röst. Om två kandidater får samma röstetal bestäms deras inbördes ordningsföljd genom lottning.

Om en ledamot eller ersättare som valts i partifullmäktige för två år avgår före mandattidens utgång, förrättas fyllnadsval på närmast följande partidag. I det fallet att flera än en post är ledig väljs partifullmäktigeledamöterna enligt ABC-röstning i respektive grupp.
Ersättare för personliga ersättare väljs enligt majoritetsbeslut en för en.

§ 10
PARTIFULLMÄKTIGE
Partifullmäktige består av totalt 50 ledamöter samt 46 ersättare enligt följande:
– partiordförande (1)
– partiets viceordförande (3)
– 46 ledamöter med personliga ersättare inklusive representation från de registrerade medlemsföreningar, som erhållit förbundsstatus inom partiet. Medlemmarna jämte ersättarna är valda för två år så att hälften av ledamöterna med personliga ersättare årligen är i tur att avgå.

Partidagen väljer partifullmäktige och personliga ersättare för dem som är i tur att avgå. Valen förrättas enligt § 9, val under partidagen, med beaktande av stadgarna 9 § första moment.

Partifullmäktige utser inom sig ett presidium bestående av fullmäktigeordförande samt en (1) viceordförande för ett verksamhetsår.

Partifullmäktige är beslutför då minst hälften av dess medlemmar och ordföranden eller viceordförande är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet om inte i dessa stadgar bestäms något annat. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, då lotten avgör.

Partifullmäktige sammankommer minst två gånger per verksamhetsår på kallelse av partistyrelsen. Kallelse ska skriftligen delges partifullmäktige senast två veckor före den för mötet utsatta dagen. Partifullmäktigemöte som fastställer bokslut, beviljar ansvarsfrihet och väljer revisor ska sammankomma före utgången av maj månad.

Ledamöterna kan delta i partifullmäktige genom datakommunikation eller annat tekniskt hjälpmedel under pågående möte. Ledamöternas deltaganderätt ska verifieras genom pålitlig identifiering.
Möjlighet till deltagande utan fysisk närvaro på partifullmäktigemöte, ska nämnas i kallelsen.

Partifullmäktige har rätt att låta sig företrädas av en representant vid kretsstyrelsemöten och kretsmöten, vid kommunorganisations möten och styrelsemöten, samt vid lokalavdelningarnas styrelsemöten och lokala möten. Representanten har yttranderätt men inte rösträtt.

Partifullmäktige är särskilt skyldiga att:
1) bereda partiets politik på lång sikt utgående från partiets program och stadgar, samt ta initiativ som främjar partiets ändamål.
2) behandla på initiativ av partistyrelsen centrala politiska program
3) avge yttrande till partistyrelsen om propositioner vilka skall föreläggas partidagen
4) på partistyrelsens beredning behandla yttrande över motionerna och förelägga dem för partidagen
5) välja tolv (12) medlemmar till partistyrelsen
6) behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse
7) fastställa bokslut för föregående räkenskapsår samt ta del av revisionsberättelse
8) bevilja ansvarsfrihet för partistyrelsen och andra ansvarsskyldiga.
9) fastställa medlemsavgifterna för följande kalenderår
10) välja en revisor godkänd av Centralhandelskammaren (CGR-revisor) samt en ersättare för denna.

Partiets medlemsföreningar jämte deras medlemmar har rätt att inlämna initiativ till partifullmäktige.

Partistyrelsen samt finansutskottets ordförande har närvaro- och yttranderätt på partifullmäktiges möten. Svenska riksdagsgruppen, partiets ministrar, partiets europaparlamentariker samt partiets tjänstemän har rätt att närvara och yttra sig vid partifullmäktiges möten, om inte partifullmäktige bestämmer något annat för ett visst fall.

§ 11
PARTISTYRELSEN
Partistyrelsen består av:
– partiordförande
– partiets viceordförande (3)
– tolv (12) övriga medlemmar som utsetts av partifullmäktige.
Övriga medlemmar väljs, om inte annat bestäms:
– en medlem från Svenska riksdagsgruppen
– en medlem från varje kretsstyrelse (5)
– en medlem från varje registrerad medlemsförening som erhållit förbundsstatus (3)
– tre övriga medlemmar
Fullmäktiges ordförande, partiets ministrar och europaparlamentariker samt finansutskottets ordförande har närvaro- och yttranderätt på styrelsens sammanträden.

Partisekreteraren fungerar som föredragande.

Partistyrelsens mandat är ettårigt.

På partistyrelsen ankommer att fungera som det operativa organet som sköter löpande ärenden med uppgift att:
1) fastställa partiets åsikt i aktuella politiska, organisatoriska och finansiella frågor, om inte i dessa stadgar har fastställts beslutsfattandet till något annat organ
2) hålla kontinuerlig kontakt med Svenska riksdagsgruppen och partiets europaparlamentariker
3) rådgöra tillsammans med Svenska riksdagsgruppen om regeringsmedverkan
4) övervaka att medlemsföreningarna och kretsorganisationerna verkar i enlighet med gällande stadga och partiets syfte
5) planera partiets verksamhet och sörja för att den är ändamålsenligt organiserad
6) utse partisekreterare
7) övervaka att partifullmäktiges och partidagens beslut verkställs
8) ansvara för skötseln av partiets räkenskaper och medelsförvaltning
9) ge politiska utlåtanden i partiets namn
10) bära organisationens personalansvar
11) förbereda och leda partiets verksamhet vid allmänna val
12) tillsätta och utse medlemmar samt ordförande till partiets utskott
13) utse vid behov delegationer och kommittéer
14) bereda ärenden till fullmäktige
15) bereda ärenden som skall föreläggas partidagen
16) utse tillfälliga arbetsgrupper och beredningsorgan
17) utse talesmän för partiet
18) fastställa medlemsföreningarnas, kommunorganisationernas och kretsarnas stadgar samt godkänna nya medlemsföreningar
19) fastställa nödvändiga reglementen och instruktioner för utskotten och partikansliet.

§ 12
FINANSUTSKOTTET OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET
Finansutskottet och organisationsutskottet består vardera av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år. Finansutskottets medlemmar utses så att högst hälften av medlemmarnas mandatperiod upphör samtidigt. Minst en utskottsmedlem skall vara, om möjligt, medlem i partifullmäktige.

Finansutskottet övervakar partiets medelsförvaltning och administration i enlighet med partistyrelsens anvisningar. Finansutskottets ordförande, som utses av partistyrelsen, har närvaro- och yttranderätt i partifullmäktige och partistyrelse.

Organisationsutskottet övervakar informationsverksamheten och fungerar som sakkunnigt organ gentemot fältet i organisationsfrågor.

§ 13
PARTIKANSLIET
Partikansliet sköter partiets löpande ärenden i enlighet med partistyrelsens anvisningar samt reglementen och instruktioner som fastställts av partistyrelsen.
Partikansliet leds av partisekreteraren.

§ 14
FÖRFARANDET VID ALLMÄNNA VAL
Kretsmötet fattar beslut om kandidater i riksomfattande och i regionala val. Kretsmötet kan också besluta om nominering genom medlemsomröstning. Den slutgiltiga nomineringen kan dock med partistyrelsens bifall avvika från resultatet i medlemsomröstningen.

Kretsmöte kan delegera beslutsfattandet om kandidater till kretsstyrelsen.

Partidagen fattar beslut om partiets kandidat i valet av republikens president. Vid behov kan partifullmäktige besluta att verkställa en rådgivande medlemsomröstning för partidagen eller på annat sätt utreda opinionerna i väljarkåren.

Partistyrelsen fattar beslut om partiets kandidater i valet av europaparlamentariker. Vid behov kan partistyrelsen besluta att verkställa en rådgivande medlemsomröstning eller på annat sätt utreda opinionerna i väljarkåren.

I dessa stadgar, § 16, fastslås bestämmelser om medlemsomröstningen.

§ 15
REGERINGSMEDVERKAN
Beslut om regeringsmedverkan skall fattas vid ett gemensamt möte mellan partistyrelsen och svenska riksdagsgruppen så att vartdera organets åsikt separat utreds. Om de olika organen företräder olika åsikter sammankommer partifullmäktige och fattar beslut.

Frågan om nominering av regeringsmedlem bereds för svenska riksdagsgruppen av partistyrelsen. Om svenska riksdagsgruppen inte kan omfatta partistyrelsens förslag återgår frågan till partistyrelsen. Vidhåller då partistyrelsen sitt förslag fattas avgörande gemensamt av partistyrelsen och svenska riksdagsgruppen, varvid alla har en röst. Partistyrelsen kan ge riksdagsgruppen fullmakt att nominera regeringsmedlem.

§ 16
MEDLEMSOMRÖSTNING
Rösträtt vid medlemsomröstning tillkommer de medlemmar av en basorganisation som senast på valdagen fyller 18 år samt var medlem senast 6 månader innan medlemsomröstningen inleds eller av partistyrelsen senare fastställd tidpunkt.

Med basorganisation avses i denna stadga partiets, Svensk Ungdoms, Svenska Kvinnoförbundets samt Svenska Seniorers lokalavdelningar.

En medlem av en basorganisation får rösta i egenskap av medlem i endast en förening.
Röstlängd över de röstberättigade utgör det medlemsregister som finns partistyrelsen tillhanda senast 6 månader innan medlemsomröstningen inleds eller av partistyrelsen senare fastställd tidpunkt. Varje röstberättigad har endast en röst.

Partistyrelsen fastställer tidpunkten för förrättandet av medlemsomröstningen.

Medlemsomröstningen kan genomföras som poströstning, elektronisk röstning, val med urna, telefonröstning, på föreningens öppna möte eller som en kombination av ovannämnda.

I medlemsomröstningar som berör en valkrets fungerar kretsstyrelsen i valkretsen som valnämnd. Partistyrelsen har även rätt att utse en representant till valnämnden. I medlemsomröstningar som är nationella fungerar partistyrelsen som valnämnd.

Rätt att nominera personer för medlemsomröstning har en basorganisation, vilken är verksam inom valkretsen. Beslut om nomineringen fattas av det organ inom basorganisationen som utövar beslutanderätt eller, med bemyndigande av detta, av basorganisationens styrelse.

Till medlemsomröstning skall även upptas en person som skriftligt nominerats för denna av minst 15 medlemmar av en och samma basorganisation inom valkretsen. En person kan nomineras även av minst 30 medlemmar som får tillhöra olika basorganisationer som är verksamma inom valkretsen. En medlem av basorganisationen kan förena sig om endast en (1) framställning som avses i detta moment.

För medlemsomröstning får nomineras endast personer vilka gett sitt skriftliga samtycke. Nominerad person skall vara valbar enligt vallagen.

Valnämnden skall meddela basorganisationerna och deras personmedlemmar inom vilken tid nomineringen av personer för medlemsomröstningen skall ske samt sättet för inlämnande av nomineringshandlingarna.

Basorganisation kan nominera högst det antal personer som partiet har rätt att ställa upp kandidater inom valkretsen.

Över de för medlemsomröstning nominerade personerna uppgörs alfabetisk förteckning där det anges namn, yrke och hemort. Förteckningen fungerar som valsedel.

Valnämnden ansvarar för att valen genomförs med bibehållandet av valhemlighet. Valnämnden ansvarar för rösträkningen och ska omedelbart efter rösträkningen tillställa partistyrelsen undertecknat protokoll över omröstningens resultat.

Resultatet av medlemsomröstningen ska utan dröjsmål fastställas av kretsstyrelsen vid kretsvisa medlemsomröstningar och av partistyrelsen vid nationella medlemsomröstningar.

På basis av medlemsomröstningen, vars resultat till väsentlig del ska beaktas, uppgörs förslag till partiets kandidatlista. Av personerna upptagna på partiets kandidatlista kan högst en fjärdedel vara personer som icke nominerats för medlemsomröstningen. Partistyrelsen kan dock på anhållan av kretsstyrelsen bevilja undantag från detta.

§ 17
NAMNTECKNING
Partiets namn tecknas av partiordföranden, viceordförandena och partisekreteraren, två tillsammans.

Partistyrelsen kan utöver det förordna en eller flera förtroende- eller tjänstemän att teckna partiets namn, två tillsammans eller var för sig tillsammans med partiordföranden, en viceordförande eller partisekreteraren.

I löpande ekonomiska ärenden tecknas partiets namn av den som partistyrelsen utser därtill.

§ 18
RÄKENSKAPER OCH REVISION
Partiets räkenskapsår är kalenderåret och räkenskaperna avslutas årligen per den 31 december. Bokslutet skall uppgöras och räkenskaperna samt partiorganens protokoll och andra nödvändiga handlingar överlämnas till revisorerna före utgången av april.

Revisionsberättelsen avges till partifullmäktige och skall överlämnas till partistyrelsen före den 15 april, ändå senast två veckor före det partifullmäktigemöte som sammankommer före utgången av maj månad.

§ 19
FÖRTROENDE- OCH TJÄNSTEMÄN
Endast en person som tillhör en medlemsförening kan utses till tjänsteman i partiet. Partiets kandidater i allmänna val ska tillhöra någon av partiets medlemsföreningar såvida det inte finns särskilda skäl som motiverar undantag.

§ 20
STADGEÄNDRING
Dessa stadgar kan ändras endast av en ordinarie partidag, varvid tre fjärdedels majoritet krävs. Om det inte föreligger en sådan majoritet för ändringsförslag, skall ändringsbeslutet underställas följande ordinarie partidag, som med enkel majoritet slutgiltigt kan godkänna ändringsförslaget.

§ 21
UPPLÖSNING AV PARTIET
Ett beslut om att upplösa partiet kan endast fattas av en ordinarie partidag och beslutet skall bekräftas av följande ordinarie partidag. För ett beslut om upplösning krävs minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Om partidagen beslutar att upplösa partiet, skall ett beslut fattas om att disponera partiets tillgångar för ändamål som främjar den svenska befolkningens intressen.