Föredragningslista

PARTIDAGENS KONSTITUERANDE

1. Partidagen öppnas.

2. Val av ordförande och två vice ordförande för partidagen.

3. Val av sekreterare för partidagen.

4. Val av två protokolljusterare.

5. Partidagens behörighet.

6. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning.

7. Beslut om tillsättande av utskott:
– fyra utskott för beredning av motioner
– valutskott

Partidagsdelegaterna fördelas utgående från egna preferenser på fyra beredningsutskott.

Valutskottet består av kretsordföranden, Svensk Ungdoms, Svenska Kvinnoförbundets och Svenska Seniorers ordförande.

8. Val av utskott för partidagen samt remittering av ärenden:

Beredningsutskott 1
Motion 1 Psykiskt stöd bör erbjudas efter missfall
Motion 2 Självbestämmanderätten och jämlikhet ska säkerställas i steriliseringslagen
Motion 3 Uppdatera drogpolitiken, tillåt injektionsrum!
Motion 4 Jämlik äldreomsorg
Motion 5 Dags att ta endometrios på allvar
Motion 6 Komplettera vårdreformen med ett fastläkarsystem
Motion 7 Införande av egenläkare
Motion 8 Rehabilitering av äldre
Motion 9 SFP ska verka för en bättre ätstörningsvård för barn och unga på båda nationalspråken
Motion 10 Säkra transpersoners rättigheter nu!

Beredningsutskott 2
Motion 11 Enheten för krisbemanning
Motion 12 Motion om allmän samhällsberedskap
Motion 13 Garantera ungdomsfullmäktige jämlika möjligheter att påverka!
Motion 14 Väderleksrapporten i FST
Motion 15 Bättre pensioner för kvinnor
Motion 16 Vård av barnbarn
Motion 17 Integrationsåtgärder vid ankomsten till Finland bör vara lika för alla grupper, oavsett anledning för ankomsten
Motion 18 All service för personer som bor på serviceboende borde kunna dras av i beskattningen
Motion 19 Processen kring bouppteckningen måste göras smidigare

Beredningsutskott 3
Motion 20 Skärgårdstilläggets användning bör redovisas
Motion 21 Vi behöver ökade krafttag mot mobbning i skolorna!
Motion 22 Uppdatera kärnenergilagstiftningen!
Motion 23 Rätt till att tjäna in extra pension efter fyllda 68 år?
Motion 24 Klimat- och hållbarhetspolitiska beslut ska göras på basis av bästa tillgängliga kunskap
Motion 25 Främjandet av förnybar energi även efter EU:s taxonomibeslut
Motion 26 Mer bioetanol i våra bilar
Motion 27 Slopa inkomstgränserna för beviljande av studiestöd

Beredningsutskott 4
Motion 28 Beställa tält till lokalavdelningarna
Motion 29 Motion om att avkorta reparationsskulden på våra vägar.
Motion 30 Gör partidagen mer demokratisk!
Motion 31 Två Tunnlar
Motion 32 Främjande av gång- och cykeltrafik
Motion 33 Utveckla förhållandena inom flygsektorn i Finland
Motion 34 SFP ska verka för ett startupvänligt Finland
Motion 35 Förnya föreningsstrukturen inom SFP

9. Val av valnämnd
a) val av ordförande
b) val av två medlemmar

POLITISK DEBATT

10. Allmänpolitisk debatt.

MOTIONSBEHANDLING

11. Behandling av motioner.

VAL UNDER PARTIDAGEN

12. Val av partiordförande 2022-2023.

13. Val av tre vice ordförande 2022-2023.

14. Val av partifullmäktige.
Partifullmäktige består av:
– partiets presidium (4)
– 46 ledamöter med personliga ersättare inklusive representation från de registrerade
medlemsföreningar, som erhållit förbundsstatus inom partiet. Ledamöterna med personliga
ersättare väljs för två år framåt, av dessa är hälften årligen i tur att avgå.

I tur att avgå är följande:

Ordinarie ledamöter Ersättare
Maria Tokou, Kronoby Helena Broända, Kronoby
Jan Ray, Larsmo Anna Björkskog, Larsmo
Brita Brännbacka-Brunell, Jakobstad Marcus Suojoki, Jakobstad
Lars-Erik Staffans, Vörå Johanna Skarper, Vörå
Ulla Granfors, Vasa Reinhold Klockars, Vasa
Markus West, Malax Carola Bengs-Lattunen, Malax
Marjo Österdahl, Närpes Mats-Erik Viklund, Närpes
Marina Bruce, Lovisa Jesse Mårtenson, Mörskom
Clara Lindqvist, Sibbo Hans-Eric Christiansson, Sibbo
Nina af Hällström, Esbo Susanna Lindfors, Vanda
Jan-Mikael Ekholm, Raseborg Tanja Ljungqvist, Ingå
Jari Alopaeus, Sjundeå Heidi Himmanen, Lojo
Eva Biaudet, Helsingfors Linda Ahlblad, Helsingfors
Björn Månsson, Helsingfors Johanna Mantere, Helsingfors
Ann-Louise Laaksonen, Helsingfors Runa Ismark, Helsingfors
Ida Schauman, Åbo Joachim Hesthammer, Åbo
Kenneth Jönsson, Salo Jouni Marttila, S:t Karins
Patrik Sjöblom, Kimitoön Roger Hakalax, Kimitoön
Nicholas Kujala, Svensk Ungdom Nicolas Sjöberg, Svensk Ungdom
Benjamin Bergan, Svensk Ungdom Ida-Marie Jungell, Svensk Ungdom
Pia Sundell, Svenska Kvinnoförbundet Marina Nygård, Svenska Kvinnoförbundet
Ramieza Mahdi, Svenska Kvinnoförbundet Marianna Välke-Öztürk, Svenska Kvinnoförbundet
Gunvor Brettschneider, Svenska Seniorer Kjell Wennström, Svenska Seniorer


FÖRVALTNINGSÄRENDEN

15. Redogörelse över partiets aktuella verksamhet.

PARTIDAGENS AVSLUTANDE

16. Övriga ärenden.

17. Partidagen avslutas.