Partidagen 2018 föredragningslista

PARTIDAGENS KONSTITUERANDE
1. Partidagen öppnas.

2. Val av ordförande och två vice ordförande för partidagen.

3. Val av sekreterare för partidagen.

4. Val av två protokolljusterare samt fyra rösträknare.

5. Partidagens behörighet.

6. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning.

7. Beslut om tillsättande av utskott:
– fem utskott för beredning av motioner och proposition
– valutskott

Partidagsdelegaterna fördelas utgående från egna preferenser på fem beredningsutskott.

Valutskottet består av kretsordföranden, en representant för Övriga Finland, Svensk Ungdoms, Svenska Kvinnoförbundets och Svenska Seniorers ordförande.

8. Val av utskott för partidagen samt remittering av ärenden:

Beredningsutskott 1
1 Arbetslöshetskassorna som förmedlare av arbetsplatser
2 Behovet av politisk diskussion kring DLT
3 Inför negativ inkomstbeskattning i Finland
4 Statligt stöd för att anställa i mikroföretag och i föreningar
5 Underhållsplan för offentliga fastigheter
6 Ändring av dividend- och kapitalskattelagen.
7 Ändring av sättet för indexkorrigering av ålderspensioner
8 Folkets bank Nordea omvandlat till bank med tjänster för folket
9 Avstamp mot ett större väljarunderlag – en politik och ett namn som engagerar!
10 Ändring av partipolitiskt program
Proposition 1 – Ändring av partiets stadgar

Beredningsutskott 2
11 SFP ska inte bara tänka på klimatfrågor utan även aktivt arbeta för dem
12 En nordisk union
13 Nordiskt medborgarskap
14 Användandet av organ för hörande
15 Bemötande av individer
16 Byt Finlands tidszon
17 En 16-åring ska få påverka!
18 Flytta sommarlovet
19 Inför ett stadsutvecklingsutskott
20 Ljudlösa smoothiemaskiner
21 Mer feminism i vår utrikes- och säkerhetspolitik – trygghet som global rättighet
22 Se över kraven på granskning av brandsläckare i fritidsbåtar

Beredningsutskott 3
23 Situationen för papperslösa i Finland
24 Säkrare eldistribution
25 Bevara svenskspråkig service med smarta lösningar
26 Namn på husbolag, gator, företag, städer och vårt land
27 Framtidens kollektivtrafik
28 Försök med variabel (vinter)hastighet
29 Helhetssyn på skärgårdstrafiken i Egentliga Finland
30 Smidigare att åtgärda vargar nära bebyggelse
31 Förvaltning av vargstammen
32 Vargens utbredning i Västnyland
33 Företagares familjeledigheter
34 Familjeledighetsersättning också till ensamföretagande kvinnor

Beredningsutskott 4
35 Alla barn bör ha möjlighet att vaccineras
36 Kvacksalveri hör till det förflutna
37 Skolning för SOTE/SOHÄ experter
38 Slopa tvångssteriliseringen av transsexuella personer.
39 Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer
40 Nuuskan myyntikiellon haitat suuremmat kuin hyödyt
41 Förändra alterneringsledigheterna till ett effektivt system som leder arbetslösa in i arbetslivet
42 Förebyggande av sexuellt utnyttjande av barn.
43 Sex ska vara frivilligt
44 Våld i nära relationer
45 Ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld

Beredningsutskott 5
46 Well-being of Elderly Immigrants
47 Äldres rätt att välja
48 Aloite toisen asteen stipendijärjestelmästä
49 Minska kostnader för studier på andra stadiet
50 Försöksverksamhet kring tvåspråkighet inom utbildning
51 Ett spetsprojekt för flera språkbadsplatser
52 Bridging the Gap
53 Efter #metoo – hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier
54 En integrationsutbildning som fungerar
55 Det behöver utbildas fler socialarbetare
56 Satsa på diplomingenjörsutbildningen

9. Val av valnämnd
a) val av ordförande
b) val av två medlemmar

POLITISK DEBATT
10. Allmänpolitisk debatt.

FÖRVALTNINGSÄRENDEN
11. Redogörelse över partiets aktuella verksamhet.

PROPOSITIONS- OCH MOTIONSBEHANDLING
12. Behandling av proposition 1 i salen.

13. Behandling av motioner i salen.

VAL UNDER PARTIDAGEN
14. Val av partiordförande 2018-2019.

15. Val av tre viceordförande 2018-2019.

16. Val av partifullmäktige.
Partifullmäktige består av:
– partiets presidium (4)
– 46 ledamöter med personliga ersättare inklusive representation från de registrerade
medlemsföreningar, som erhållit förbundsstatus inom partiet. Ledamöterna med personliga
ersättare väljs för två år framåt, av dessa är hälften årligen i tur att avgå.

I tur att avgå är följande:

Ordinarie ledamöter Ersättare
Anders Forsberg, Kronoby Joacim Sandbacka, Kronoby
Ulf Stenman, Larsmo Jan Ray, Larsmol
Marcus Suojoki, Jakobstad Carola Sundqvist, Jakobstad
Peter Backa, Vörå Annika Kvist-Östman, Vörå
Helena Boucht-Lindeman, Vasa Reinhold Klockars, Vasa
Folke Storbacka, Malax Kristina Vesterback, Malax
Marianne Nyqvist-Mannsén, Närpes Mats-Erik Viklund, Närpes
Benny Engård, Lappträsk Lotte-Marie Uutinen, Lovisa
Christel Liljeström, Sibbo Thomas Elfgren, Sibbo
Nina af Hällström, Esbo Stefan Åstrand, Vanda
Thomas Blomqvist, Raseborg Kaj Karlstedt, Ingå
Dick Carstens, Hangö Stefan Svanfeldt, Sjundeå
Charlotte Granberg-Haakana, Helsingfors Karin Palmén, Helsingfors
Kenneth Stambej, Helsingfors Karin Toyoda, Helsingfors
Oscar Ohlis, Helsingfors Peter Hackman, Helsingfors
Åsa Gustafsson, S:t Karins Susanne Björkman, Åbo
Ghita Edmark, Kimitoön Jan Drugge, Kimitoön
Marko Winter, Åbo Joachim Hesthammer, Åbo
Richard Sundman, Svensk Ungdom Emma Tcheng, Svensk Ungdom
Johanna Mantere, Svensk Ungdom Sonja Rosenqvist, Svensk Ungdom
Tanja Ljungqvist, Svenska kvinnoförbundet Ann-Louise Laaksonen, Svenska kvinnoförbundet
Ralf Skåtar, Svenska Seniorer Gunvor Brettschneider, Svenska Seniorer
Anna Jungner-Nordgren, Svenska kvinnoförbundet Katinka von Kraemer, Svenska kvinnoförbundet

PARTIDAGENS AVSLUTANDE
17. Övriga ärenden.

18. Partidagen avslutas.