Partidagen 2019 föredragningslista

PARTIDAGENS KONSTITUERANDE

1. Partidagen öppnas.

2. Val av ordförande och två vice ordförande för partidagen.

3. Val av sekreterare för partidagen.

4. Val av två protokolljusterare samt fyra rösträknare.

5. Partidagens behörighet.

6. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning.

7. Beslut om tillsättande av utskott:

– fyra utskott för beredning av motioner

– valutskott

Partidagsdelegaterna fördelas utgående från egna preferenser på fyra beredningsutskott.

Valutskottet består av kretsordföranden, en representant för Övriga Finland, Svensk Ungdoms, Svenska Kvinnoförbundets och Svenska Seniorers ordförande.

8. Val av utskott för partidagen samt remittering av ärenden:

Beredningsutskott 1

1 Dags för jämställdhetsperspektiv i klimatpolitiken
2 Finland som föregångsland inom Cleantech i rymden
3 Mer ambitiös klimatpolitik!
4 Producenter måste ta ett större miljöansvar
5 SFP jobbar för att det för Finland görs upp en biogasstrategi.
6 Barnvänliga kommuner enligt UNICEFs modell
7 Kommunerna måste ordna mera trygg och utvecklande fritidsverksamhet
8 Sexualfostrare till varje skola
9 Ett enklare betalningssystem

Beredningsutskott 2

10 Begränsa politiska strejker
11 Bort med högerextrema vindar från Finland!
12 Flaggningsstatus åt Nordens dag den 23 mars
13 Förbjud inte framtidens matutveckling
14 Förbättra språktilläggen
15 Hur lappa tron på den konstitutionella demokratin
16 Införande av rutinmässig muntlig fråga om upplevelse av våld
17 Konsekvensbedömning av trådlös 5G
18 Mera 5G till landsbygden!
19 Nordiska samarbetet med politiska partier intensifieras
20 Reformera värnplikten
21 Statens administrativa kostnader kan reduceras
22 Synliggör Europeiska unionen!
23 Tillsättande av en äldreombudsman på riksnivå
24 Vakaumuksen mukaiset arkipyhät työlainsäädäntöön

Beredningsutskott 3

25 Att definiera och certifiera vårdkvalitet
26 Dags för resurser, inte nedskärningar, för förlossningsvården
27 Finlandssvenskarnas grundlagsenliga rätt till sjukvård på sitt modersmål
28 Förbjud kvinnlig könsstympning i lag
29 Hantering av elektroniskt bildmaterial inom social- och hälsovårdstjänster
30 Hälsoundersökning för seniorer
31 Kretssjukhusens roll som hälsocenter efter valet 2019
32 Lagstifta om ett tredje juridiskt kön
33 Nu är det dags att höja pensionerna!
34 Papa-provtagning så smärtfritt som möjligt
35 Utökad 6+6+6-modell för allas bästa
36 Ändring av sättet för indexkorrigering av ålderspensioner

Beredningsutskott 4

37 En timme till tåget
38 Förbättra järnvägen österut
39 Säkrare väganslutningar till riksväg 25
40 Lasku- maksumuistutus- ja velka-asiat koulun yhteiskuntaoppiin
41 Mensa utan moms!
42 Oförutsedda, oproportionellt höjda skatter på naturaområden
43 Styrelserepresentation för privatanställda
44 Stärkt företagarpolitik i SFP
45 Sänk skatten för mens- och inkontinensskydd
46 Ändring av det skattefria beloppet i arvskattelagen.
47 Ändring av dividend- och kapital skattelagen.

9. Val av valnämnd

a) val av ordförande

b) val av två medlemmar

POLITISK DEBATT

10. Allmänpolitisk debatt.

FÖRVALTNINGSÄRENDEN

11. Redogörelse över partiets aktuella verksamhet.

MOTIONSBEHANDLING

12. Behandling av motioner i salen.

VAL UNDER PARTIDAGEN

13. Val av partiordförande 2019-2020.

14. Val av tre viceordförande 2019-2020.

15. Val av partifullmäktige.

Partifullmäktige består av:

– partiets presidium (4)

– 46 ledamöter med personliga ersättare inklusive representation från de registrerade

medlemsföreningar, som erhållit förbundsstatus inom partiet. Ledamöterna med personliga

ersättare väljs för två år framåt, av dessa är hälften årligen i tur att avgå.

I tur att avgå är följande:

Ordinarie ledamöter Ersättare
Marlén Timonen, Karleby Leif Jakobsson, Karleby
Johanna Holmäng, Pedersöre Niclas Sjöskog, Pedersöre
Thomas Karv, Nykarleby Elli Flén, Nykarleby
Samuel Broman, Korsholm Johanna Nyman, Korsholm
Katarina Holmqvist, Korsnäs Roger Bergström, Korsnäs
Pirjo Nylund, Kaskö Jan-Anders Lundenius, Kaskö
Åsa Blomstedt, Kristinestad Henrik Antfolk, Kristinestad
Ida-Maria Skytte, Korsholm Hans Frantz, Vasa
Elin Blomqvist, Borgå Niklas Grönroos, Borgå
Anna Aintila, Kyrkslätt Jessica Lerche, Grankulla
Solveig Halonen, Vanda Bo Lönnqvist, Esbo
Andreas Hindrén, Raseborg Ann-Katrin Bender, Raseborg
Heidi Seppälä, Vichtis Mika Valli, Nurmijärvi
Christer Antell, Helsingfors Christina Fraser, Helsingfors
Wilhelm von Nandelstadh, Helsingfors Martina Harms-Aalto, Helsingfors
Joakim Horsma, Helsingfors Ira Grandén, Helsingfors
Regina Koskinen, Pargas Mikael Holmberg, Pargas
Ida Schauman, Åbo Lars Nyberg, Åbo
Anu Huusko, Övriga Finland Sammol Lukkari, Samernas representant
Filip Slotte, Svensk ungdom Sonja Rodén, Svensk Ungdom
Jose Forslund, Svensk ungdom Emilia Mattsson, Svensk Ungdom
Ann-Sofi Backgren, Svenska kvinnoförbundet Tiina Kujala, Svenska Kvinnoförbundet
Johan Bardy, Övriga Finland Suzanne Sjöholm, Övriga Finland


PARTIDAGENS AVSLUTANDE

16. Övriga ärenden.

17. Partidagen avslutas.