Föredragningslista

PARTIDAGENS KONSTITUERANDE

1. Partidagen öppnas.

2. Val av ordförande och två vice ordförande för partidagen.

3. Val av sekreterare för partidagen.

4. Val av två protokolljusterare.

5. Partidagens behörighet.

6. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning.

7. Beslut om tillsättande av utskott:
– fyra utskott för beredning av motioner
– valutskott

Partidagsdelegaterna fördelas utgående från egna preferenser på fyra beredningsutskott.

Valutskottet består av kretsordföranden, Svensk Ungdoms, Svenska Kvinnoförbundets och Svenska Seniorers ordförande.

8. Val av utskott för partidagen samt remittering av ärenden:

Beredningsutskott 1
1 Företagande som bisyssla måste göras enklare för arbetslösa
2 Landskapsskatt ska övervägas
3 Arbetsplatskoordinator
4 Avskaffa fastighetsskatten för allmännyttigt använda gemensamma fastigheter
5 Hyperloop Otnäs – Karis – Föglö – Norrtälje – Stockholm
6 Lättare att få tillstånd att uppföra en kall veranda eller farstu
7 Inför smidigare regler för uppförandet av små komplementhus
8 Investeringar i rälstrafiken utgående från huvudstadsregionens behov
9 Vägarna i skick!
10 Smidig motionsbehandling
11 Dags att mäta effekten av våra beslut!

Beredningsutskott 2
12 Nedskräpningen av naturen och miljöproblemen som plasten orsakat
13 Vill du ha stenar, sand och sly på ditt fat?
14 Sluta döda Östersjön!
15 Coronastödet ska användas så det gynnar miljön o framtiden.
16 Finland ska bli ett ledande land inom cirkulär ekonomi
17 Vindkraft ännu en gång
18 Närvårdarstuderanden ska ha tillgång till aktuella svenskspråkiga läromedel
19 En hållbar finansiering för Våga fråga i hela landet
20 Tillgången på svenska läromedel måste tryggas
21 Trygga elevernas rättsskydd och jämlika behandling i grundläggande undervisningen
22 Skolskjuts till två adresser

Beredningsutskott 3
23 Hur göra sjukvårdaryrket mera lockande?
24 Målsägandestatus åt barn som bevittnat våld mot en närstående
25 En porrfri barndom för alla
26 Rädda demokratin genom att sänka rösträttsåldern!
27 Hejda hatpratet omedelbart!
28 Begränsa tiden för överlåtelse av fyrverkeripjäser
29 Morgonnyheter på svenska
30 Viltrådens sammansättning bör ändras
31 Inför bättre strukturer för digitalisering på svenska
32 Starkt svenskspråkiga enheter – definition och målsättning
33 Finland och Norden mot eToppen

Beredningsutskott 4
34 Erbjud klimakterierådgivning vid hälsovårdscentralerna
35 De svenska integrationsvägarna bör stärkas
36 Arbetsorienterad integration på svenska
37 Invandrare på arbetsmarknaden
38 Arbetspensionsindexet
39 God medicinsk praxis (Käypä hoito), medicinska anvisningar på svenska hotar försvinna
40 Panostetaan ennaltaehkäiseviin mielenterveyspalveluihin!
41 Studerandes ekonomiska situation kräver insatser!
42 Mer resurser till barn och unga för att övervinna coronapandemins konsekvenser
43 Trygga äldreomsorgen i skärgården
44 Gör SOTE-reformen realistisk
45 Ersättning för medicin som ges i förebyggande syfte
46 De frivilliga organisationernas ställning i kommunerna och de kommande välfärdsområdena
47 Åtgärder för att aktivera de äldre efter coronapandemin

9. Val av valnämnd
a) val av ordförande
b) val av två medlemmar

POLITISK DEBATT

10. Allmänpolitisk debatt.

PROPOSITIONS- OCH MOTIONSBEHANDLING

11. Behandling av motioner.

VAL UNDER PARTIDAGEN

12. Val av partiordförande 2021-2022.

13. Val av tre viceordförande 2021-2022.

14. Val av partifullmäktige.
Partifullmäktige består av:
– partiets presidium (4)
– 46 ledamöter med personliga ersättare inklusive representation från de registrerade
medlemsföreningar, som erhållit förbundsstatus inom partiet. Ledamöterna med personliga
ersättare väljs för två år framåt, av dessa är hälften årligen i tur att avgå.

I tur att avgå är följande:

Ordinarie ledamöter Ersättare
Marlén Timonen, Karleby Leif Jakobsson, Karleby
Niclas Sjöskog, Pedersöre Johanna Holmäng, Pedersöre
Thomas Karv, Nykarleby Elli Flén, Nykarleby
Christoffer Ingo, Korsholm Johanna Nyman, Korsholm
Sofia Mitts-Björkblom, Korsnäs Anna-Lena Kronqvist, Korsnäs
Pirjo Nylund, Kaskö Jan-Anders Lundenius, Kaskö
Henrik Antfolk, Kristinestad Tommy Englund, Kristinestad
Sari Somppi, Vasa Terhi Lettelin, Korsholm
Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå Patrik Björkman, Borgå
Christoffer Lindqvist, Grankulla Tony Björk, Kyrkslätt
Kristian Rehnström, Vanda Tiina Kujala, Esbo
Filip Björklöf, Raseborg Michael Nyberg, Raseborg
Heidi Seppälä, Vichtis Mika Valli, Nurmijärvi
Christer Antell, Helsingfors Christina Fraser, Helsingfors
Joakim Horsma, Helsingfors Ira Grandén, Helsingfors
Niklas Rönnberg, Helsingfors Martina Harms-Aalto, Helsingfors
Tomas Björkroth, Pargas Anne Eriksson, Pargas
Anna-Karin Tötterman, Åbo Kaj Wallenius, Åbo
Albert Heikkilä, Uleåborg Sammol Lukkari, Lappland
Ida-Maria Skytte, Svensk Ungdom Calle Wikman, Svensk Ungdom
Anna Lindberg, Svensk Ungdom Linnea Lindfors, Svensk Ungdom
Anita Westerholm, Svenska Kvinnoförbundet Ann-Sofi Backgren, Svenska Kvinnoförbundet
Ulrika Wallén, Tammerfors Kim Rosqvist, Pyttis


FÖRVALTNINGSÄRENDEN

15. Redogörelse över partiets aktuella verksamhet.

PARTIDAGENS AVSLUTANDE

16. Övriga ärenden.

17. Partidagen avslutas.