Arbetsordning för fullmaktsgranskning av delegater

Fastslagen av partistyrelsen 7.3.2024

SFP:s stadgar § 7:

“Partidagen består av ombud som partiets medlemsföreningar utser bland sina medlemmar eller bland partimedlemmar som är bosatta på föreningens hemort. Föreningarna har rätt till ett ombud för de första 150 medlemmarna, därefter ett ombud för varje påbörjat 75-tal medlemmar.

Medlemsantalet bestäms utgående från de redovisningar av medlemmar som gjorts till partistyrelsen senast fyra veckor före partidag. Medlemsavgifter för senast föregående kalenderår ska vara ombesörjda till partistyrelsen senast fyra veckor före partidagen. Varje medlemsförening är dock berättigad att utse minst ett ombud. Kretsorganisationerna jämte Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland utser därutöver 3 (tre) ombud per krets eller organisation.”

Medlemsantalet fastställs 17.5.2024.

Medlemsavgiften som är baserad på medlemsantalet 2023 ska vara betald till partiet senast 17.5.2024.
Är inte hela medlemsavgiften betald får medlemsföreningen endast så många delegatplatser som den betalda summan berättigar till.
Alla medlemsföreningar är dock berättigade att utse minst en delegat.

Delegaten bör uppvisa fullmakt för behörighet att fungera som delegat vid partidagen. Fullmakten skickas på förhand tillsammans med anmälan.

I samband med fullmaktsgranskningen, som sker både före partidagen och under partidagen, kan partikansliet ta registerutdrag från det officiella föreningsregistret hos Patent- och registerstyrelsen för att kontrollera vem som har namnteckningsrätt i medlemsföreningen.
Detta kan även göras under partidagshelgen.

En person kan inte befullmäktiga sig själv. Exempelvis kan inte ordförande skriva under en delegatfullmakt för sig själv, utan då bör föreningens andra namntecknare underteckna fullmakten.

Undertecknat protokoll från årsmötet år 2024 ska finnas uppladdat i medlemsregistret senast 17.5.2024. Detta för att kunna fastställa att föreningen är vid liv och har verksamhet.

Ifall årsmötetsprotokollet inte är uppladdat i medlemsregistret, ska det kunna uppvisas på partidagsplatsen i samband med anmälan.

Medlemsföreningen kan även utse som sin delegat en annan medlemsförenings medlem bosatt på föreningens hemort.

Delegatbyten kan ske ännu under partidagen. Förändringar till vallängden tas emot fram till kl 11 på söndagen, varefter röstlängden fastslås. Ändringar görs till partidagskansliet.