Ordlista

Ajournera
Uppskjuta ett möte till senare tillfälle, helst för en kort stund. Samma protokoll.

ALDE
ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) är partifamiljen SFP hör till på europeisk nivå. I parlamentet sitter ALDE partiets representanter, dit SFP:s och Centerpartiets parlamentariker hör, i gruppen Renew Europe.

Allmänpolitisk debatt
Under allmänpolitiska debatten är ordet fritt för delegaterna att lyfta fram frågor som man upplever viktiga. Se instruktionerna i förhandlingsordningen.

Att-sats
Varje motionssvar slutar med ett beslutsförslag som är konkret vad SFP ska jobba för. Detta kallas också för att-sats då beslutsförslaget vanligtvis innehåller att-sats/att-satser som knyter ihop vad SFP ska jobba för. Det är att-satserna man röstar om vid behandlingen av motionerna i salen. Beslutet med att-satser fastslår partiets linje.

Beredningsutskott
Ett utskott som tillsätts under partidagen för att förbereda partidagens svar på motioner och propositioner.

Delegat
Deltagare på partidagen som representerar en lokalavdelning, krets eller ett förbund. Delegater har rösträtt på partidagen.

Delegatmöten
Under partidagen träffas delegaterna från respektive krets och förbund för egna möten. På dessa möten diskuterar man kretsens /förbundets strategi för ärendena under partidagen.

Delegatnummer
Varje delegat har ett eget nummer som de kan identifieras med under mötets gång.

Festsupé
Lite festligare sittande middag på lördagskväll.

Fullmakt
Alla delegater måste ha en fullmakt av den förening man representerar så att man under partidagen har rösträtt.

Förbund
Partiet har tre förbund. 1) vår ungdomsorganisation Svensk Ungdom 3) vår kvinnoorganisation Svenska Kvinnoförbundet 3) vårt seniorförbund Svenska Seniorer.

Förhandlingsordning
Processbeskrivning som slår fast hur möteshandlingarna förlöper.

Handlingar
Partidagshandlingarna syftar till möteshandlingarna som innehåller föredragningslista, förhandlingsordning, motioner, proposition etc.

Kommunorganisation
I kommuner där partiet har flera lokalavdelningar bildas en kommunorganisation som fungerar som en takorganisation.

Kransnedläggning
En tradition att partidagens presidium lägger ner en krans vid hjältegravarna för att hedra minnet av de stupade.

Krets
Partiets lokalavdelningar är organiserade i fem kretsar: Egentliga Finland, Helsingfors, Nyland, Österbotten och Samkretsen.

Kretsmöte
Är kretsarnas årsmöten.

KST
Förkortning på kretsstyrelse. Kretsarna har en kretsstyrelse som är det verkställande organet.

Kyrkogång
En tradition att inleda söndagsmorgon på partidagen med en gemensam andakt samt nedläggning av krans vid hjältegravarna.

MEP
Förkortning av Member of European Parliament. Dvs ledamot av Europaparlamentet.

Mingel
Mingel (att mingla) är när människor beblandar sig med övriga närvarande, för att under småprat bekanta sig med dem. Ordet är ett lån från engelskan där mingle betyder ’blanda sig’ eller ’umgås med’.

Motion
Kretsstyrelserna, kommunorganisationerna, lokalavdelningar, specialföreningar och medlemmar kan genom att lämna in en motion ta initiativ till ett ärende som partidagen måste besluta om.

Ombud
En annan benämning för delegat.

Partidagskansli
På partidagsplatsen finns ett kansli där partiets tjänstemän befinner sig och kan hjälpa till med både små och stora frågor.

Partidagssidan
https://partidagen.sfp.fi/
Där finns all information om partidagen!

Partidagsväder
Under partidagshelgen är det av tradition varmt och soligt. Har skett att helgen är den första varma helgen under våren. Ges dock inga garantier att det är så i år!

Partifullmäktige
Har 50 ledamöter och sammankommer vanligtvis två gånger per år. Kolla i stadgarna § 10 vad som hör till partifullmäktiges uppgifter, bland annat bereder de motionssvar till partidagen. Förkortas ibland pfmge.

PD
Förkortning för partidag. Partiets högsta beslutande organ, som sammankommer en gång per år.

Presidium
Partidagens presidium består av ordförande och vice ordföranden. Partiets presidium består igen av partiordförande och partiets tre vice ordföranden.

Proposition
En proposition är ett förslag från partistyrelsen till partidagen, vilket partidagen ska besluta om.

PST
Förkortning för partistyrelsen. Partistyrelsen är partiets verkställande organ och leder partiets verksamhet i enlighet med stadgarna och partidagens och partifullmäktiges beslut.

Sekretariat
Sekreteraravdelningen, exempelvis partidagens utnämnda sekreterare (kan vara flera) som sitter med mötesordförande.

Specialförening
Partiet har medlemsföreningar som kallas specialföreningar. Dessa är föreningar som är knutna kring ett visst tema.

Svenska riksdagsgruppen
Svenska riksdagsgruppen består under valperioden 2023-2027 av tio riksdagsledamöter; nio från Svenska folkpartiet samt Ålands ledamot.

Valnämnd
Valnämnden håller koll på proceduren kring personval på partidagen, samt räknar röster.

Valutskott
Är det utskott som sköter om valberedningen på partidagen. Exempelvis ger förslag på hur kommande partifullmäktige ska se ut.

Åhörare
Deltagare på partidagen som inte är där som delegat. Och därmed inte har yttrande- eller rösträtt.