Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för Svenska folkpartiet i Finland r.p.:s evenemang

Dessa riktlinjer vägleder deltagare på SFP:s evenemang i etik, moral och praktiska avgöranden.

Det politiska arbetet ska präglas av ömsesidig respekt. Öppenhet, ärlighet och tillgänglighet är grunden för all vår kommunikation. Dessa etiska riktlinjer följs på alla evenemang ordnade av Svenska folkpartiet men skall även respekteras i hela verksamheten.

Deltagare på Svenska folkpartiets evenemang

  • debatterar med respekt för varandra även vid åsiktsskiljaktigheter
  • behandlar alla jämlikt
  • använder inte påhopp, personangrepp eller förlöjligande kommentarer
  • agerar inte för sin egen vinnings skull eller för att skaffa privata förmåner
  • talar inte på ett sätt som sannolikt kan vilseleda eller orsaka skada
  • respekterar tystnadsplikt i interna ärenden
  • uppger alltid aktuella kontaktuppgifter och uppträder under eget namn, inte anonymt eller under pseudonym
  • ansvarar för innehållet på sina webbplatser, i sina bloggar och på sociala medier och överväger hur agerandet i olika mediekanaler påverkar en själv eller partiet

På alla partiets evenemang gäller nolltolerans för alla former av trakasserier, vilket deltagare på partiets evenemang bör respektera. Deltagare på partiets evenemang är även skyldiga att ingripa om man ser att trakasserier förekommer. För större evenemang väljs skilda trakasseriombud, i andra fall kan man kontakta partiets trakasseriombud Christoffer Hällfors och Annica Tallqvist.

Person som bryter mot partiets etiska regler kan av partistyrelsen tilldelas portförbud till partiets evenemang. Riktlinjerna uppdateras ständigt och som deltagare på partiets evenemang har du ansvar att följa de gällande riktlinjerna.

Partiets etiska riktlinjer är avsedda som vägledning om vad partiets etiska linje är, vid tveksamma fall uppmuntras deltagare alltid att kontakta partiorganisationen.

Riktlinjerna ersätter under inga omständigheter gällande lagstiftning utan används som stöd och komplettering där lagstiftning inte klart definierar uppförandekoder.