Förhandlingsordning

ALLMÄNT

1. Närvaro- och yttranderätt på partidagen har, utöver delegater, partiets presidium, partifullmäktige, svenska riksdagsgruppen, partiets europarlamentariker samt partiets tjänstemän. Närvarorätt har alla enskilda partimedlemmar. Partidagens presidium kan även ge närvaro- och yttranderätt åt övriga.

2. Delegater har möjlighet till deltagande på distans via Zoom.

3. Varje deltagare med yttranderätt erhåller ett delegatnummer. De delegater som deltar på plats får en gul nummerlapp. Övriga deltagare på plats med yttranderätt får en grön nummerlapp.

4. Anhållan om ordet i allmänhet sker på plats med nummerlapp och på distans med ”raise hand”-funktionen på Zoom.

5. Anhållan om ordet i den politiska debatten sker senast kl 12 på lördagen. Anhållan till den politiska debatten sker via e-post till partidagen@sfp.fi eller med talturslapp som inlämnas till partidagspresidiet på partidagen. Delegaterna bör i anhållan uppge namn, delegatnummer och ämne för talturen.

6. Replik begärs på distans med att skriva ”replik” i chatten till Presidiet i Zoom. På plats begärs replik med nummerlapp.

7. I den politiska debatten kan delegaterna ställa frågor direkt till partiledningen, gruppordförande och europaparlamentariker eller ge synpunkter på politiken. Därutöver så kan delegaterna ställa frågor gällande partiets samt Svenska riksdagsgruppens verksamhetsberättelser som finns till kännedom i handlingarna.

8. Tiden för varje talare är begränsad till tre (3) minuter. Replik begränsas till en (1) minut. Vid behov begränsas antalet talare vid motionsbehandlingen.

9. Endast delegater har förslagsrätt.

10. Vid behandling av ärende som förberetts i ett partidagsutskott utgör utskottets förslag grund för behandlingen.

11. Alla omröstningar på partidagen sker elektroniskt.

12. Mötesspråket är svenska. Mötet simultantolkas från svenska till finska. Man har möjlighet att föra fram sin sak också på finska eller engelska.

BEHANDLING AV MOTIONER

13. Motioner behandlas i respektive utskott. Alla delegater väljer på egna preferenser i vilket utskott man vill delta. En delegat kan endast delta i ett utskott.

14. Utskotten leds av en ordförande som bistås av två sekreterare. Enbart befullmäktigade delegater har rösträtt i utskotten.

15. Delegater har möjlighet till deltagande på distans under utskottsarbetet.

16. Motionerna fördelas på fyra beredningsutskott enligt följande:

Beredningsutskott 1
Motion 1 Psykiskt stöd bör erbjudas efter missfall
Motion 2 Självbestämmanderätten och jämlikhet ska säkerställas i steriliseringslagen
Motion 3 Uppdatera drogpolitiken, tillåt injektionsrum!
Motion 4 Jämlik äldreomsorg
Motion 5 Dags att ta endometrios på allvar
Motion 6 Komplettera vårdreformen med ett fastläkarsystem
Motion 7 Införande av egenläkare
Motion 8 Rehabilitering av äldre
Motion 9 SFP ska verka för en bättre ätstörningsvård för barn och unga på båda nationalspråken
Motion 10 Säkra transpersoners rättigheter nu!

Beredningsutskott 2
Motion 11 Enheten för krisbemanning
Motion 12 Motion om allmän samhällsberedskap
Motion 13 Garantera ungdomsfullmäktige jämlika möjligheter att påverka!
Motion 14 Väderleksrapporten i FST
Motion 15 Bättre pensioner för kvinnor
Motion 16 Vård av barnbarn
Motion 17 Integrationsåtgärder vid ankomsten till Finland bör vara lika för alla grupper, oavsett anledning för ankomsten
Motion 18 All service för personer som bor på serviceboende borde kunna dras av i beskattningen
Motion 19 Processen kring bouppteckningen måste göras smidigare

Beredningsutskott 3
Motion 20 Skärgårdstilläggets användning bör redovisas.
Motion 21 Vi behöver ökade krafttag mot mobbning i skolorna!
Motion 22 Uppdatera kärnenergilagstiftningen!
Motion 23 Rätt till att tjäna in extra pension efter fyllda 68 år?
Motion 24 Klimat- och hållbarhetspolitiska beslut ska göras på basis av bästa tillgängliga kunskap
Motion 25 Främjandet av förnybar energi även efter EU:s taxonomibeslut
Motion 26 Mer bioetanol i våra bilar
Motion 27 Slopa inkomstgränserna för beviljande av studiestöd

Beredningsutskott 4
Motion 28 Beställa tält till lokalavdelningarna
Motion 29 Motion om att avkorta reparationsskulden på våra vägar.
Motion 30 Gör partidagen mer demokratisk!
Motion 31 Två Tunnlar
Motion 32 Främjande av gång- och cykeltrafik
Motion 33 Utveckla förhållandena inom flygsektorn i Finland
Motion 34 SFP ska verka för ett startupvänligt Finland
Motion 35 Förnya föreningsstrukturen inom SFP

17. Utskottens förslag överlämnas till partidagens sekretariatet efterhand som de är färdigbehandlade, dock senast på lördag kl. 18. Utskottens förslag publiceras på https://partidagen.sfp.fi/

18. Ändringsförslag till utskottens förslag skall inlämnas skriftligen senast kl. 9.30 på söndagen via https://partidagen.sfp.fi/

19. Partidagspresidiet kan vid särskilda fall godkänna muntliga ändringsförslag under behandlingen. Dessa godkända muntliga ändringsförslag ska inlämnas skriftligen till presidiet på partidagen@sfp.fi eller via särskilda ändringslappar till partidagens sekretariat.

20. Alla ändringsförslag ska föreslås av en delegat, och kräver understöd av annan delegat för att upptas till behandling.

STADGEENLIGA VAL

21. Valen på partidagen förbereds av en valberedning bestående av kretsordföranden, Svensk Ungdoms, Svenska kvinnoförbundets och Svenska Seniorers ordföranden.

22. Valberedningen inleder sitt arbete i god tid före partidagen. Under partidagen fortsätter valberedningen sitt arbete som valutskott. En första presentation av läget föredras på kretsarnas delegatmöten före partidagen.

23. Val förrättas i enlighet med partiets stadgar. Valproceduren handhas av en valnämnd bestående av en ordförande och två medlemmar.

24. Partiordförande väljs genom majoritetsbeslut. Om flera än två kandidater nomineras, och ingen erhåller absolut majoritet av de avgivna rösterna verkställs en andra valomgång mellan de två kandidater som erhållit de flesta rösterna i den första valomgången.

25. Observera att alla val sker elektroniskt. Skilda anvisningar ges inför valen.

TIDTABELL

26. Partidagen följer ett tidsschema och föredragningslista som ingår i handlingarna. Under pågående förhandlingar bör inte delegat- eller andra möten arrangeras.

27. Ärende som inte slutbehandlats till kl. 15 på söndagen kan av partidagen hänskjutas till partifullmäktige för avgörande.