Partidagen 2019 förhandlingsordning

ALLMÄNT

1. Varje deltagare med yttranderätt erhåller en nummerlapp. För deltagarna är nummerlapparna gula och för övriga deltagare med yttranderätt gröna. Partidagens presidium kan ge ordet även åt personer, som inte har stadgeenlig yttranderätt.

2. Anhållan om ordet sker i allmänhet med nummerlapp.

3. Anhållan om ordet i den politiska debatten sker senast kl 13 på lördagen. Anhållan till den politiska debatten sker via e-post till christoffer.hallfors@sfp.fi eller med talturslapp som inlämnas till presidiet på partidagen. Delegaterna bör i anhållan uppge namn, delegatnummer och ämne för talturen.

4. I den politiska debatten kan delegaterna ställa frågor direkt till partiledningen, gruppordförande och Europaparlamentariker eller ge synpunkter på politiken.

5. Tiden för varje talare är begränsad till tre (3) minuter. Replik och inlägg vid replikskiften sker från talarstolen/mikrofon i salen och begränsas till en (1) minut. Vid behov begränsas antalet talare vid motionsbehandlingen.

6. Endast delegater har förslagsrätt.

7. Vid behandling av ärende som förberetts i ett partidagsutskott utgör utskottets förslag grund för behandlingen.

8. Öppen omröstning sker elektroniskt. Sluten omröstning sker med tryckta röstsedlar.

BEHANDLING AV MOTIONER

9. Motioner behandlas i respektive utskott. Alla delegater väljer på egna preferenser i vilket utskott man vill delta. Utskotten leds av en ordförande som bistås av en sekreterare. Utskotten är öppna för partidagens gäster och media. Enbart befullmäktigade delegater har rösträtt i utskotten.

10. Motionerna fördelas på fyra beredningsutskott enligt följande:

Beredningsutskott 1
1 Dags för jämställdhetsperspektiv i klimatpolitiken
2 Finland som föregångsland inom Cleantech i rymden
3 Mer ambitiös klimatpolitik!
4 Producenter måste ta ett större miljöansvar
5 SFP jobbar för att det för Finland görs upp en biogasstrategi.
6 Barnvänliga kommuner enligt UNICEF:s modell
7 Kommunerna måste ordna mera trygg och utvecklande fritidsverksamhet
8 Sexualfostrare till varje skola
9 Ett enklare betalningssystem

Beredningsutskott 2
10 Begränsa politiska strejker
11 Bort med högerextrema vindar från Finland!
12 Flaggningsstatus åt Nordens dag den 23 mars
13 Förbjud inte framtidens matutveckling
14 Förbättra språktilläggen
15 Hur lappa tron på den konstitutionella demokratin
16 Införande av rutinmässig muntlig fråga om upplevelse av våld
17 Konsekvensbedömning av trådlös 5G
18 Mera 5G till landsbygden!
19 Nordiska samarbetet med politiska partier intensifieras
20 Reformera värnplikten
21 Statens administrativa kostnader kan reduceras
22 Synliggör Europeiska unionen!
23 Tillsättande av en äldreombudsman på riksnivå
24 Vakaumuksen mukaiset arkipyhät työlainsäädäntöön

Beredningsutskott 3
25 Att definiera och certifiera vårdkvalitet
26 Dags för resurser, inte nedskärningar, för förlossningsvården
27 Finlandssvenskarnas grundlagsenliga rätt till sjukvård på sitt modersmål
28 Förbjud kvinnlig könsstympning i lag
29 Hantering av elektroniskt bildmaterial inom social- och hälsovårdstjänster
30 Hälsoundersökning för seniorer
31 Kretssjukhusens roll som hälsocenter efter valet 2019
32 Lagstifta om ett tredje juridiskt kön
33 Nu är det dags att höja pensionerna!
34 Papa-provtagning så smärtfritt som möjligt
35 Utökad 6+6+6-modell för allas bästa
36 Ändring av sättet för indexkorrigering av ålderspensioner

Beredningsutskott 4
37 En timme till tåget
38 Förbättra järnvägen österut
39 Säkrare väganslutningar till riksväg 25
40 Lasku- maksumuistutus- ja velka-asiat koulun yhteiskuntaoppiin
41 Mensa utan moms!
42 Oförutsedda, oproportionellt höjda
skatter på naturaområden
43 Styrelserepresentation för privatanställda
44 Stärkt företagarpolitik i SFP
45 Sänk skatten för mens- och inkontinensskydd
46 Ändring av det skattefria beloppet i arvskattelagen.
47 Ändring av dividend- och kapital skattelagen.

11. Utskottens förslag överlämnas till partidagskansliet efterhand som de är färdigbehandlade, dock senast på lördag kl 18. Utskottens förslag publiceras på https://partidagen.sfp.fi/ samt finns till påseende vid partidagens infodisk.

12. Ändringsförslag till utskottens förslag skall inlämnas skriftligen senast kl. 9.30 på söndagen via https://partidagen.sfp.fi/ eller via särskilda ändringslappar till partidagskansliet.

13. Partidagspresidiet kan vid särskilda fall godkänna muntliga ändringsförslag från salen. Dessa godkända muntliga ändringsförslag ska inlämnas skriftligen till presidiet.

14. Alla ändringsförslag ska föreslås av en delegat, och kräver understöd av annan delegat för att upptas till behandling.

STADGEENLIGA VAL

15. Valen på partidagen förbereds av en valberedning bestående av kretsordföranden, SU:s, Svenska kvinnoförbundets och Svenska Seniorers ordföranden och en representant för Övriga Finland.

16. Valberedningen inleder sitt arbete i god tid före partidagen. Under partidagen fortsätter valberedningen sitt arbete som valutskott. En första presentation av läget föredras på kretsarnas delegatmöten före partidagen.

17. Val förrättas i enlighet med partiets stadgar. Valproceduren handhas av en valnämnd bestående av en ordförande och två medlemmar.

18. Partiordförande väljs genom majoritetsbeslut. Om flera än två kandidater nomineras, och ingen erhåller absolut majoritet av de avgivna rösterna verkställs en andra valomgång mellan de två kandidater som erhållit de flesta rösterna i den första valomgången.

19. Observera att särskilda röstsedlar används vid eventuella omröstningar vid val av ordförande, viceordförande och i tur avgående partifullmäktigeledamöter. Röstsedlar utdelas till delegaterna före valförrättningen inleds.

TIDTABELL

20. Partidagen följer ett tidsschema och föredragningslista som ingår i handlingarna. Under pågående förhandlingar bör inte delegat- eller andra möten arrangeras.

21. Ärende som inte slutbehandlats till kl. 16 på söndagen kan av partidagen hänskjutas till partistyrelsen för avgörande.