Förhandlingsordning

FÖRHANDLINGSORDNING

ALLMÄNT
1. Närvaro- och yttranderätt på partidagen har, utöver delegater, partiets presidium, partifullmäktige, Svenska riksdagsgruppen, partiets europarlamentariker samt partiets tjänstemän. Närvarorätt har alla enskilda partimedlemmar. Partidagens presidium kan även ge närvaro- och yttranderätt åt övriga.

2. Varje delegat erhåller ett delegatnummer.

3. Alla mötesförhandlingar under partidagen sker via Zoom.

4. Anhållan om ordet i allmänhet sker med ”raise hand”-funktionen på Zoom.

5. Anhållan om ordet i den politiska debatten sker senast kl 12 på lördagen. Anhållan till den politiska debatten sker via e-post till partidagen@sfp.fi. Delegaterna bör i anhållan uppge namn, delegatnummer och ämne för talturen.

6. Replik begärs med att skriva ”replik” i chatten till Presidiet i Zoom.

7. I den politiska debatten kan delegaterna ställa frågor direkt till partiledningen, gruppordförande och europaparlamentariker eller ge synpunkter på politiken.

8. Tiden för varje talare är begränsad till tre (3) minuter. Replik och inlägg vid replikskiften begränsas till en (1) minut. Vid behov begränsas antalet talare vid motionsbehandlingen.

9. Endast delegater har förslagsrätt.

10. Vid behandling av ärende som förberetts i ett partidagsutskott utgör utskottets förslag grund för behandlingen.

11. Alla omröstningar sker elektroniskt via Zoom.

BEHANDLING AV MOTIONER OCH PROPOSITION

12. Motioner behandlas i respektive utskott. Alla delegater väljer på egna preferenser i vilket utskott man vill delta. Anmälan till utskott sker på förhand enligt instruktioner som sänds till delegaterna per e-post veckan före partidagen.

13. Utskotten leds av en ordförande som bistås av en sekreterare. Enbart befullmäktigade delegater har rösträtt i utskotten.

14. Utskottsarbetet sker i så kallade breakout rooms i Zoom.

15. Motionerna fördelas på fyra beredningsutskott enligt följande:

Beredningsutskott 1
1 Företagande som bisyssla måste göras enklare för arbetslösa
2 Landskapsskatt ska övervägas
3 Arbetsplatskoordinator
4 Avskaffa fastighetsskatten för allmännyttigt använda gemensamma fastigheter
5 Hyperloop Otnäs – Karis – Föglö – Norrtälje – Stockholm
6 Lättare att få tillstånd att uppföra en kall veranda eller farstu
7 Inför smidigare regler för uppförandet av små komplementhus
8 Investeringar i rälstrafiken utgående från huvudstadsregionens behov
9 Vägarna i skick!
10 Smidig motionsbehandling
11 Dags att mäta effekten av våra beslut!

Beredningsutskott 2
12 Nedskräpningen av naturen och miljöproblemen som plasten orsakat
13 Vill du ha stenar, sand och sly på ditt fat?
14 Sluta döda Östersjön!
15 Coronastödet ska användas så det gynnar miljön o framtiden.
16 Finland ska bli ett ledande land inom cirkulär ekonomi
17 Vindkraft ännu en gång
18 Närvårdarstuderanden ska ha tillgång till aktuella svenskspråkiga läromedel
19 En hållbar finansiering för Våga fråga i hela landet
20 Tillgången på svenska läromedel måste tryggas
21 Trygga elevernas rättsskydd och jämlika behandling i grundläggande undervisningen
22 Skolskjuts till två adresser

Beredningsutskott 3
23 Hur göra sjukvårdaryrket mera lockande?
24 Målsägandestatus åt barn som bevittnat våld mot en närstående
25 En porrfri barndom för alla
26 Rädda demokratin genom att sänka rösträttsåldern!
27 Hejda hatpratet omedelbart!
28 Begränsa tiden för överlåtelse av fyrverkeripjäser
29 Morgonnyheter på svenska
30 Viltrådens sammansättning bör ändras
31 Inför bättre strukturer för digitalisering på svenska
32 Starkt svenskspråkiga enheter – definition och målsättning
33 Finland och Norden mot eToppen

Beredningsutskott 4
34 Erbjud klimakterierådgivning vid hälsovårdscentralerna
35 De svenska integrationsvägarna bör stärkas
36 Arbetsorienterad integration på svenska
37 Invandrare på arbetsmarknaden
38 Arbetspensionsindexet
39 God medicinsk praxis (Käypä hoito), medicinska anvisningar på svenska hotar försvinna
40 Panostetaan ennaltaehkäiseviin mielenterveyspalveluihin!
41 Studerandes ekonomiska situation kräver insatser!
42 Mer resurser till barn och unga för att övervinna coronapandemins konsekvenser
43 Trygga äldreomsorgen i skärgården
44 Gör SOTE-reformen realistisk
45 Ersättning för medicin som ges i förebyggande syfte
46 De frivilliga organisationernas ställning i kommunerna och de kommande välfärdsområdena
47 Åtgärder för att aktivera de äldre efter coronapandemin

16. Utskottens förslag överlämnas till partidagskansliet efterhand som de är färdigbehandlade, dock senast på lördag kl 18. Utskottens förslag publiceras på https://partidagen.sfp.fi/

17. Ändringsförslag till utskottens förslag skall inlämnas skriftligen senast kl. 9.30 på söndagen via https://partidagen.sfp.fi/

18. Partidagspresidiet kan vid särskilda fall godkänna muntliga ändringsförslag under behandlingen. Dessa godkända muntliga ändringsförslag ska inlämnas skriftligen till presidiet på partidagen@sfp.fi eller via Zooms chattfunktion.

19. Alla ändringsförslag ska föreslås av en delegat, och kräver understöd av annan delegat för att upptas till behandling.

STADGEENLIGA VAL
20. Valen på partidagen förbereds av en valberedning bestående av kretsordföranden, SU:s, Svenska kvinnoförbundets och Svenska Seniorers ordföranden.

21. Valberedningen inleder sitt arbete i god tid före partidagen. Under partidagen fortsätter valberedningen sitt arbete som valutskott. En första presentation av läget föredras på kretsarnas delegatmöten före partidagen.

22. Val förrättas i enlighet med partiets stadgar. Valproceduren handhas av en valnämnd bestående av en ordförande och två medlemmar.

23. Partiordförande väljs genom majoritetsbeslut. Om flera än två kandidater nomineras, och ingen erhåller absolut majoritet av de avgivna rösterna verkställs en andra valomgång mellan de två kandidater som erhållit de flesta rösterna i den första valomgången.

24. Observera att alla val sker elektroniskt. Skilda anvisningar ges inför valen.

TIDTABELL
25. Partidagen följer ett tidsschema och föredragningslista som ingår i handlingarna. Under pågående förhandlingar bör inte delegat- eller andra möten arrangeras.

26. Ärende som inte slutbehandlats till kl. 17 på söndagen kan av partidagen hänskjutas till partifullmäktige för avgörande.