Partidagen 2018 förhandlingsordning

ALLMÄNT

1. Varje deltagare med yttranderätt erhåller en nummerlapp. För deltagarna är nummerlapparna gula och för övriga deltagare med yttranderätt gröna. Partidagens presidium kan ge ordet även åt personer, som inte har stadgeenlig yttranderätt.

2. Anhållan om ordet sker i allmänhet med nummerlapp.

3. Anhållan om ordet i den politiska debatten sker senast kl 13 på lördagen. Anhållan till den politiska debatten sker via e-post till christoffer.hallfors@sfp.fi eller med talturslapp som inlämnas till presidiet på partidagen. Delegaterna bör i anhållan uppge namn, delegatnummer och ämne för talturen.

4. I den politiska debatten kan delegaterna ställa frågor direkt till partiledningen, gruppordförande och europaparlamentariker eller ge synpunkter på politiken.

5. Tiden för varje talare är begränsad till tre (3) minuter. Replik och inlägg vid replikskiften sker från talarstolen/mikrofon i salen och begränsas till en (1) minut. Vid behov begränsas antalet talare vid motionsbehandlingen.

6. Endast delegater har förslagsrätt.

7. Vid behandling av ärende som förberetts i ett partidagsutskott utgör utskottets förslag grund för behandlingen.

8. Öppen omröstning sker elektroniskt. Sluten omröstning sker med tryckta röstsedlar.

BEHANDLING AV MOTIONER OCH PROPOSITION

9. Motioner och proposition behandlas i respektive utskott. Alla delegater väljer på egna preferenser i vilket utskott man vill delta. Utskotten leds av en ordförande som bistås av en sekreterare. Utskotten är öppna för partidagens gäster och media. Enbart befullmäktigade delegater har rösträtt i utskotten.

10. Motionerna och propositionen fördelas på fem beredningsutskott enligt följande:

Beredningsutskott 1
1 Arbetslöshetskassorna som förmedlare av arbetsplatser
2 Behovet av politisk diskussion kring DLT
3 Inför negativ inkomstbeskattning i Finland
4 Statligt stöd för att anställa i mikroföretag och i föreningar
5 Underhållsplan för offentliga fastigheter
6 Ändring av dividend- och kapitalskattelagen.
7 Ändring av sättet för indexkorrigering av ålderspensioner
8 Folkets bank Nordea omvandlat till bank med tjänster för folket
9 Avstamp mot ett större väljarunderlag – en politik och ett namn som engagerar!
10 Ändring av partipolitiskt program
Proposition 1 – ändring av partiets stadgar

Beredningsutskott 2
11 SFP ska inte bara tänka på klimatfrågor utan även aktivt arbeta för dem
12 En nordisk union
13 Nordiskt medborgarskap
14 Användandet av organ för hörande
15 Bemötande av individer
16 Byt Finlands tidszon
17 En 16-åring ska få påverka!
18 Flytta sommarlovet
19 Inför ett stadsutvecklingsutskott
20 Ljudlösa smoothiemaskiner
21 Mer feminism i vår utrikes- och säkerhetspolitik – trygghet som global rättighet
22 Se över kraven på granskning av brandsläckare i fritidsbåtar

Beredningsutskott 3
23 Situationen för papperslösa i Finland
24 Säkrare eldistribution
25 Bevara svenskspråkig service med smarta lösningar
26 Namn på husbolag, gator, företag, städer och vårt land
27 Framtidens kollektivtrafik
28 Försök med variabel (vinter)hastighet
29 Helhetssyn på skärgårdstrafiken i Egentliga Finland
30 Smidigare att åtgärda vargar nära bebyggelse
31 Förvaltning av vargstammen
32 Vargens utbredning i Västnyland
33 Företagares familjeledigheter
34 Familjeledighetsersättning också till ensamföretagande kvinnor

Beredningsutskott 4
35 Alla barn bör ha möjlighet att vaccineras
36 Kvacksalveri hör till det förflutna
37 Skolning för SOTE/SOHÄ experter
38 Slopa tvångssteriliseringen av transsexuella personer.
39 Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer
40 Nuuskan myyntikiellon haitat suuremmat kuin hyödyt
41 Förändra alterneringsledigheterna till ett effektivt system som leder arbetslösa in i arbetslivet
42 Förebyggande av sexuellt utnyttjande av barn.
43 Sex ska vara frivilligt
44 Våld i nära relationer
45 Ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld

Beredningsutskott 5
46 Well-being of Elderly Immigrants
47 Äldres rätt att välja
48 Aloite toisen asteen stipendijärjestelmästä
49 Minska kostnader för studier på andra stadiet
50 Försöksverksamhet kring tvåspråkighet inom utbildning
51 Ett spetsprojekt för flera språkbadsplatser
52 Bridging the Gap
53 Efter #metoo – hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier
54 En integrationsutbildning som fungerar
55 Det behöver utbildas fler socialarbetare
56 Satsa på diplomingenjörsutbildningen

11. Utskottens förslag överlämnas till partidagskansliet efterhand som de är färdigbehandlade, dock senast på lördag kl 18. Utskottens förslag publiceras på https://partidagen.sfp.fi/ samt finns till påseende vid partidagens infodisk.

12. Ändringsförslag till utskottens förslag skall inlämnas skriftligen senast kl. 9.30 på söndagen via https://partidagen.sfp.fi/ eller via särskilda ändringslappar till partidagskansli.

13. Partidagspresidiet kan vid särskilda fall godkänna muntliga ändringsförslag från salen. Dessa godkända muntliga ändringsförslag ska inlämnas skriftligen till presidiet.

14. Alla ändringsförslag ska föreslås av en delegat, och kräver understöd av annan delegat för att upptas till behandling.

STADGEENLIGA VAL

15. Valen på partidagen förbereds av en valberedning bestående av kretsordföranden, SU:s, Svenska kvinnoförbundets och Svenska Seniorers ordföranden och en representant för Övriga Finland.

16. Valberedningen inleder sitt arbete i god tid före partidagen. Under partidagen fortsätter valberedningen sitt arbete som valutskott. En första presentation av läget föredras på kretsarnas delegatmöten före partidagen.

17. Val förrättas i enlighet med partiets stadgar. Valproceduren handhas av en valnämnd bestående av en ordförande och två medlemmar.

18. Partiordförande väljs genom majoritetsbeslut. Om flera än två kandidater nomineras, och ingen erhåller absolut majoritet av de avgivna rösterna verkställs en andra valomgång mellan de två kandidater som erhållit de flesta rösterna i den första valomgången.

19. Observera att särskilda röstsedlar används vid eventuella omröstningar vid val av ordförande, viceordförande och i tur avgående partifullmäktigeledamöter. Röstsedlar utdelas till delegaterna före valförrättningen inleds.

TIDTABELL

20. Partidagen följer ett tidsschema och föredragningslista som ingår i handlingarna Under pågående förhandlingar bör inte delegat- eller andra möten arrangeras.

21. Ärende som inte slutbehandlats till kl. 16 på söndagen kan av partidagen hänskjuts till partistyrelsen för avgörande.