Kokousjärjestys

YLEISTÄ

1. Läsnäolo- ja puheoikeutettuja puoluekokouksessa ovat kokousedustajien lisäksi puolueen puheenjohtajisto, puoluevaltuusto, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, puolueen europarlamentaarikko sekä puolueen toimihenkilöt. Kaikilla puolueen henkilöjäsenillä on läsnäolo-oikeus. Puoluekokouksen puheenjohtajisto voi myös myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muille henkilöille.

2. Puoluekokousedustajilla on mahdollisuus etäosallistumiseen Zoomin kautta.

3. Puoluekokousedustajien vaihtaminen on mahdollista vielä puoluekokouksen aikana. Muutoksia otetaan vastaan sunnuntaihin klo 11 asti, minkä jälkeen vaaliluettelo vahvistetaan. Mahdolliset muutokset tehdään puoluekokoustoimistossa puoluekokouspaikalla.

4. Jokainen puheoikeutettu osallistuja saa oman edustajanumeron. Paikan päällä osallistuvat kokousedustajat saavat keltaisen numerolapun. Muut puheoikeutetut osallistujat paikan päällä saavat vihreän numerolapun.

5. Yleinen puheenvuoropyyntö tehdään paikan päällä numerolapun avulla ja etänä Zoomin kautta ”raise hand” -toiminnon avulla.

6. Puheenvuoropyyntö yleispoliittiseen keskusteluun tulee tehdä viimeistään lauantaina klo 12. Puheenvuoropyyntö tehdään puoluekokousivustolla (partidagen.sfp.fi) löytyvän lomakkeen kautta. Puheenvuoropyynnössä tulee ilmoittaa kokousedustajan nimi, edustajanumero sekä puheenvuoron aihe.

7. Puoluekokousedustaja voi pyytää vain yhtä puheenvuoroa yleispoliittisessa keskustelussa. Edustajat voivat pyytää vastauspuheenvuoroja muiden pitämiin puheenvuoroihin.

8. Poliittisessa keskustelussa puoluekokousedustajat voivat esittää kysymyksiä suoraan puoluejohdolle, eduskuntaryhmän puheenjohtajalle sekä RKP:n europarlamentaarikolle tai antaa näkökulmia politiikkaan. Tämän lisäksi edustajat voivat esittää kysymyksiä puolueen sekä Ruotsalaisen eduskuntaryhmän toimintakertomuksista, jotka löytyvät kokousaineistosta.

9. Puhujan aika on rajoitettu kolmeen (3) minuuttiin. Vastauspuheenvuoro (repliikki) on rajoitettu yhteen (1) minuuttiin. Tarvittaessa puhujien määrää rajoitetaan aloitteiden käsittelyvaiheessa.

10. Ainoastaan puoluekokousedustajilla on aloiteoikeus.

11. Käsiteltäessä asiaa, jota on valmisteltu valiokunnassa, käsittelyn perustana toimii valiokunnan ehdotus.

12. Kaikki puoluekokouksen äänestykset toimitetaan sähköisesti.

13. Kokouskieli on ruotsi. Kokous simultaanitulkataan ruotsista suomeksi. Puheenvuoroja voi pitää myös suomeksi tai englanniksi.

ALOITTEIDEN JA EHDOTUSTEN KÄSITTELY

14. Aloitteet käsitellään erillisissä valiokunnissa. Kaikki puoluekokousedustajat valitsevat itse, minkä valiokunnan työskentelyyn he osallistuvat. Puoluekokousedustaja voi osallistua ainoastaan yhden valiokunnan työskentelyyn.

15. Valiokuntaa johtaa puheenjohtaja ja häntä avustaa kaksi sihteeriä. Ainoastaan äänivaltaisilla puoluekokousedustajilla on äänioikeus valiokunnissa.

16. Puoluekokousedustajilla on mahdollisuus osallistua valiokuntatyöhön etäyhteyden kautta

17. Aloitteet jaetaan neljään valiokuntaan seuraavasti:

Valiokunta 1
Aloite 1 – Murrosikäisille lapsille ja heidän perheilleen suunnattu palvelu
Aloite 2 – On aika vahvistaa perusterveydenhuoltoa
Aloite 3 – Säilytetään sairaalat ja pidennetään päivystysvastaanottojen aukiolo-aikoja
Aloite 4 – Naisia ei tule käsitellä poikkeuksena lääketieteessä
Aloite 5 – Rintasyövän seulontoja tulee laajentaa
Aloite 6 – Mielenterveyden vaikutusten arviointi
Aloite 7 – Terapiatakuu 29 ikävuoteen saakka
Aloite 8 – Terapiatakuu kaikenikäisille
Aloite 9 – Toimivaa seniorineuvontaa ikäihmisille
Aloite 10 – Mahdollisuus saada työstä vapaata sairaasta ja iäkkäästä lähiomaisesta huolehtimiseksi
Aloite 11 – Kelan taksipalvelun tulee toimia
Aloite 12 – Syömishäiriöhoidon kriisiin tulee puuttua

Valiokunta 2
Aloite 13 – Henkinen väkivalta tulee selkeästi kriminalisoida lainsäädännössä
Aloite 14 – Imetysmyönteinen työelämä
Aloite 15 – Yhteiskunnan tulee tukea jaettua vanhemmuutta vuoroasumisperheissä
Aloite 16 – Vihapuhe on saatava loppumaan
Aloite 17 – Yksi hallinnon taso tulee poistaa
Aloite 18 – Pelastetaan demokratian tulevaisuus
Aloite 19 – Suurempi rooli suurelle valiokunnalle ja presidentille virkamiesten nimittämisessä
Aloite 20 – Osa-aikatyön tekemistä on helpotettava
Aloite 21 – Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien takuueläkkeen saajien tulorajaa tulee muuttaa
Aloite 22 – Laajennetaan turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia saada työntekoon oikeuttavia oleskelulupia
Aloite 23 – Miten kotouttaa 5-10 prosenttia maahanmuuttajista ruotsiksi hallitusohjelman mukaisesti?
Aloite 24 – Vähennetään pikamuodin ympäristövaikutusta

Valiokunta 3
Aloite 25 – Yhteistyön virallistaminen ja tehostaminen eurooppalaisten sisarpuolueiden kanssa
Aloite 26 – Humanitaarinen katastrofi Kuubassa
Aloite 27 – Ukrainan puolesta taistelleiden suomalaisten kuntouttaminen
Aloite 28 – Ei lisää rahaa Länsiradalle
Aloite 29 – Metroradan laajentaminen itään
Aloite 30 – Vahvistetaan sosionomien asemaa varhaiskasvatuksessa
Aloite 31 – Ruotsalaisen mallin mukainen iltapäivätoiminta kouluissa
Aloite 32 – Rasismin ehkäisy kouluissa
Aloite 33 – Mielenterveyshoitaja kouluihin
Aloite 34 – Resursoidaan ja kehitetään ruotsinkielistä matalan kynnyksen toimintaa ja mielenterveyden tukipalveluita nuorille
Aloite 35 – Lainanotosta houkuttelevampaa
Aloite 36 – Opiskelijoiden taloudellinen tilanne vaarantaa opintotulokset

Valiokunta 4
Aloite 37 – Oikeudenmukaisempi kotitalousvähennys yksin asuville
Aloite 38 – Hyvinvointia luova porkkana – reilusti alennettu työn verotus eläkeiän saavuttaneille
Aloite 39 – Kelan täytyy lopettaa liian hätäisten päätelmien tekeminen henkilöiden rakkauselämästä
Aloite 40 – Verotuksen keventäminen Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi
Aloite 41 – Maankäytön muutosmaksun käyttöönotto
Aloite 42 – Kauneudenhoitoalan palveluiden kokonaisvalvonta ja sääntely
Aloite 43 – Arvonlisäverotuksen uudistaminen ajanmukaisemmaksi
Aloite 44 – Seurakuntia ja kristillisiä yhdistyksiä tulee kohdella palveluntuottajina tasavertaisesti
Aloite 45 – Sama saamen kielellä
Aloite 46 – Neljännen varapuheenjohtajan viran perustaminen
Aloite 47 – Puolueen sääntöjen muuttaminen
Aloite 48 – Tehdään Nato-päivästä liputuspäivä

18. Valiokuntien ehdotukset jätetään puoluekokouksen sihteeristölle kun niiden käsittely valiokunnassa on päättynyt, kuitenkin viimeistään lauantaina klo 18. Valiokuntien ehdotukset julkaistaan osoitteessa: https://partidagen.sfp.fi/. (vaatii kirjautumisen)

19. Muutosehdotukset valiokuntien ehdotuksiin tulee jättää kirjallisesti viimeistään sunnuntaina klo 9.30 osoitteessa https://partidagen.sfp.fi/. (vaatii kirjautumisen)

20. Puoluekokouksen puheenjohtajisto voi erityisissä tapauksissa hyväksyä käsittelyn aikana tehtyjä muutosehdotuksia. Muutosehdotukset tulee jättää kirjallisina puheenjohtajistolle osoitteessa partidagen@sfp.fi

21. Kaikkien muutosehdotusten tulee olla yhden puoluekokousedustajan ehdottamia sekä toisen puoluekokousedustajan kannattamia, jotta ne otetaan käsittelyyn.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET VAALIT

22. Puoluekokouksen vaalit valmistellaan vaalitoimikunnassa, joka koostuu piirien puheenjohtajista sekä RKP-nuorten, RKP:n naisjärjestön ja RKP:n seniorijärjestön puheenjohtajista.

23. Vaalitoimikunta aloittaa työnsä hyvissä ajoin ennen puoluekokousta. Puoluekokouksen aikana vaalitoimikunta jatkaa työtään vaalivaliokuntana. Vaalitoimikunnan ensimmäinen tilannekatsaus esitellään piirien edustajakokouksissa ennen puoluekokousta.

24. Vaalit toimitetaan puolueen sääntöjen mukaisesti.

25. Vaalien menettelystä vastaa vaalilautakunta, joka koostuu puoluekokouksen alussa valitusta puheenjohtajasta sekä kahdesta jäsenestä.

26. Kaikki vaalit toimitetaan sähköisesti. Ohjeet äänestykseen annetaan ennen vaaleja.

AIKATAULU

27. Puoluekokous noudattaa kokousaineistossa esiteltyä aikataulua ja esityslistaa. Käynnissä olevan käsittelyn aikana ei tule järjestää edustajakokouksia tai muita kokouksia.

28. Puoluekokous voi siirtää puoluevaltuuston ratkaistavaksi asioita, joita ei ole käsitelty loppuun sunnuntaihin klo 15 mennessä.