Kokousjärjestys

KOKOUSJÄRJESTYS

YLEISTÄ
1. Läsnäolo- ja puheoikeutetut puoluekokouksessa ovat kokousedustajien lisäksi puolueen puheenjohtajisto, puoluevaltuusto, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, puolueen europarlamentaarikko sekä puolueen toimihenkilöt. Kaikilla yksittäisillä puoluejäsenillä on läsnäolo-oikeus. Puoluekokouksen puheenjohtajisto voi myös antaa läsnäolo- ja puheoikueden muille.

2. Jokainen puoluekokousedustaja saa edustajanumeron.

3. Kaikki puoluekokouksen kokouskäsittelyt tapahtuvat Zoomin kautta.

4. Puheenvuoropyynnöt tapahtuvat yleensä ”raise hand”-toiminnalla Zoomissa.

5. Puheenvuoropyyntö poliittiseen keskusteluun tapahtuu viimeistään klo 12 lauantaina. Pyyntö poliittiseen keskusteluun tehdään sähköpostitse osoitteeseen partidagen@sfp.fi. Edustajien tulee pyynnössä ilmoittaa nimensä, edustajanumero ja puheenvuoron aihe.

6. Repliikkipuheenvuoro pyydetään kirjoittamalla ”replik” Zoomin chatissa Presidiet-profiilille.

7. Poliittisessa keskustelussa edustajat voivat esittää kysymyksiä suoraan puoluejohdolle, ryhmäpuheenjohtajalle ja europarlamentaarikolle tai antaa näkökulmia politiikkaan.

8. Jokaisen puhujan aika on rajoitettu kolmeen (3) minuuttiin. Repliikkipuheenvuoro ja replikoinnin puheenvuoro rajoitetaan yhteen (1) minuuttiin. Tarvittaessa puhujien määrää rajoitetaan aloitusten käsittelyssä.

9. Ainoastaan puoluekokousedustajilla on aloiteoikeus.

10. Käsiteltäessä asiaa joka on valmisteltu puoluekokousvaliokunnassa valiokunnan ehdotus on käsittelyn perustana.

11. Kaikki äänestykset toimitetaan elektronisesti Zoomin kautta.

ALOITTEIDEN JA EHDOTUSTEN KÄSITTELY

12. Aloitteet käsitellään valiokunnissa. Kaikki puoluekokousedustajat valitsevat omien preferenssien mukaan mihin valiokuntaan haluavat osallistua. Ilmoittautuminen valiokuntiin tapahtuu etukäteen niiden ohjeiden mukaan, jotka lähetetään edustajille sähköpostitse viikolla ennen puoluekokousta.

13. Valiokuntaa johtaa puheenjohtaja ja hänta avustaa sihteeri. Ainoastaan äänivaltaisilla edustajilla on äänioikeus valiokunnissa.

14. Valiokuntatyö tapahtuu niin kutsutuissa breakout roomseissa Zoomissa.

15. Aloitteet jaetaan neljään valiokuntaan seuraavasti:

Valmisteluvaliokunta 1
1 Företagande som bisyssla måste göras enklare för arbetslösa
2 Landskapsskatt ska övervägas
3 Arbetsplatskoordinator
4 Avskaffa fastighetsskatten för allmännyttigt använda gemensamma fastigheter
5 Hyperloop Otnäs – Karis – Föglö – Norrtälje – Stockholm
6 Lättare att få tillstånd att uppföra en kall veranda eller farstu
7 Inför smidigare regler för uppförandet av små komplementhus
8 Investeringar i rälstrafiken utgående från huvudstadsregionens behov
9 Vägarna i skick!
10 Smidig motionsbehandling
11 Dags att mäta effekten av våra beslut!

Valmisteluvaliokunta 2
12 Nedskräpningen av naturen och miljöproblemen som plasten orsakat
13 Vill du ha stenar, sand och sly på ditt fat?
14 Sluta döda Östersjön!
15 Coronastödet ska användas så det gynnar miljön o framtiden.
16 Finland ska bli ett ledande land inom cirkulär ekonomi
17 Vindkraft ännu en gång
18 Närvårdarstuderanden ska ha tillgång till aktuella svenskspråkiga läromedel
19 En hållbar finansiering för Våga fråga i hela landet
20 Tillgången på svenska läromedel måste tryggas
21 Trygga elevernas rättsskydd och jämlika behandling i grundläggande undervisningen
22 Skolskjuts till två adresser

Valmisteluvaliokunta 3
23 Hur göra sjukvårdaryrket mera lockande?
24 Målsägandestatus åt barn som bevittnat våld mot en närstående
25 En porrfri barndom för alla
26 Rädda demokratin genom att sänka rösträttsåldern!
27 Hejda hatpratet omedelbart!
28 Begränsa tiden för överlåtelse av fyrverkeripjäser
29 Morgonnyheter på svenska
30 Viltrådens sammansättning bör ändras
31 Inför bättre strukturer för digitalisering på svenska
32 Starkt svenskspråkiga enheter – definition och målsättning
33 Finland och Norden mot eToppen

Valmisteluvaliokunta 4
34 Erbjud klimakterierådgivning vid hälsovårdscentralerna
35 De svenska integrationsvägarna bör stärkas
36 Arbetsorienterad integration på svenska
37 Invandrare på arbetsmarknaden
38 Arbetspensionsindexet
39 God medicinsk praxis (Käypä hoito), medicinska anvisningar på svenska hotar försvinna
40 Panostetaan ennaltaehkäiseviin mielenterveyspalveluihin!
41 Studerandes ekonomiska situation kräver insatser!
42 Mer resurser till barn och unga för att övervinna coronapandemins konsekvenser
43 Trygga äldreomsorgen i skärgården
44 Gör SOTE-reformen realistisk
45 Ersättning för medicin som ges i förebyggande syfte
46 De frivilliga organisationernas ställning i kommunerna och de kommande välfärdsområdena
47 Åtgärder för att aktivera de äldre efter coronapandemin

16. Valiokuntien ehdotukset annetaan puoluekokoustoimistolle sitä mukaan kun ne on käsitelty valmiiksi, kuitenkin viimeistään lauantaina klo 18. Valiokuntien ehdotukset julkaistaan sivulla https://partidagen.sfp.fi/

17. Muutosehdotukset valiokuntien ehdotuksiin jätetään kirjallisesti viimeistään klo 9.30 sunnuntaina osoitteessa https://partidagen.sfp.fi/

18. Puoluekokouksen puheenjohtajisto voi erityisissä tapauksissa hyväksyä suullisia muutosehdotuksia käsittelyn aikana. Hyväksytyt suulliset muutoshedotukset jätetään kirjallisesti puheenjohtajistolle osoitteeseen partidagen@sfp.fi tai Zoomin chat-toiminnon kautta.

19. Kaikki muutosehdotukset tulee ehdottaa puoluekokousedustaja, ja vaativat kannatusta toiselta edustajalta jotta ne otetaan käsittelyyn.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET VAALIT
20. Puoluekokouksen vaalit valmistellaan vaalivalmistelukunnassa, joka koostuu piirien puheenjohtajista, RKP-nuorten, RKP:n naisjärjestön ja RKP:n seniorijärjestön puheenjohtajista.

21. Vaalivalmistelukunta aloittaa työnsä hyvissä ajoin ennen puoluekokousta. Puoluekokouksen aikana vaalivalmistelukunta jatkaa työtään vaalivaliokuntana. Ensimmäinen esittely tilanteesta tehdään piirien ehdokaskokouksissa ennen puoluekokousta.

22. Vaalit toimitetaan puolueen sääntöjen mukaisesti. Vaalimenettelyä hoitaa vaalivaliokunta joka koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä.

23. Puolueen puheenjohtaja valitaan enemmistöpäätöksellä. Mikäli yli kaksi ehdokasta nimetään eikä kukaan saa ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaalikierros niiden ehdokkaiden välillä, jotka ovat saaneet eniten ääniä ensimmäisessä vaalikierroksessa.

24. Huomioi, että kaikki vaalit toimitetaan sähköisesti. Ohjeet äänestykseen annetaan ennen vaaleja.

AIKATAULU
25. Puoluekokous noudattaa aikataulua ja esityslistaa joka sisältyy kokousaineistoon. Käynnissä olevan käsittelyn aikana ei tule järjestää edustajakokouksia tai muita kokouksia.

26. Puoluekokous voi siirtää puoluevaltuuston ratkaistavaksi asioita joita ei ole käsitelty loppuun sunnuntaina klo 17 mennessä .