Kokousjärjestys

YLEISTÄ

1. Läsnäolo- ja puheoikeutettuja puoluekokouksessa ovat kokousedustajien lisäksi puolueen puheenjohtajisto, puoluevaltuusto, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, puolueen europarlamentaarikko sekä puolueen toimihenkilöt. Kaikilla puolueen henkilöjäsenillä on läsnäolo-oikeus. Puoluekokouksen puheenjohtajisto voi myös myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muille henkilöille.

2. Puoluekokousedustajilla on mahdollisuus etäosallistumiseen Zoomin kautta.

3. Jokainen puheoikeutettu osallistuja saa edustajanumeron. Paikan päällä osallistuvat kokousedustajat saavat keltaisen numerolapun. Muut puheoikeutetut osallistujat paikan päällä saavat vihreän numerolapun.

4. Yleinen puheenvuoropyyntö tehdään paikan päällä numerolapun avulla ja etänä Zoomin kautta ”raise hand” -toiminnon avulla.

5. Puheenvuoropyyntö yleispoliittiseen keskusteluun tulee tehdä viimeistään launataina klo 12. Puheenvuoropyyntö tehdään sähköpostitse osoitteeseen partidagen@sfp.fi tai jättämällä puheenvuorolappu puoluekokouksen puheenjohtajistolle. Puheenvuoropyynnössä tulee ilmoittaa kokousedustajan nimi, edustajanumero sekä puheenvuoron aihe.

6. Poliittisessa keskustelussa puoluekokousedustajat voivat esittää kysymyksiä suoraan puoluejohdolle, eduskuntaryhmän puheenjohtajalle sekä europarlamentaarikolle tai antaa näkökulmia politiikkaan. Tämän lisäksi edustajat voivat esittää kysymyksiä puolueen sekä Ruotsalaisen eduskuntaryhmän toimintakertomuksista, jotka löytyvät tiedoksi kokousaineistosta.

7. Puhujan aika on rajoitettu kolmeen (3) minuuttiin. Vastauspuheenvuoro (repliikki) on rajoitettu yhteen (1) minuuttiin. Tarvittaessa puhujien määrää rajoitetaan aloitteiden käsittelyssä.

8. Ainoastaan puoluekokousedustajilla on aloiteoikeus.

9. Käsiteltäessä asiaa, jota on valmisteltu puoluekokouksen valmisteluvaliokunnassa, käsittelyn perustana toimii valiokunnan ehdotus.

10. Kaikki puoluekokouksen äänestykset toimitetaan sähköisesti.

11. Kokouskieli on ruotsi. Kokous simultaanitulkataan ruotsista suomeksi. Puheenvuoroja voi pitää myös suomeksi tai englanniksi.

ALOITTEIDEN JA EHDOTUSTEN KÄSITTELY

12. Aloitteet käsitellään valmisteluvaliokunnissa. Kaikki puoluekokousedustajat valitsevat itse, minkä valiokunnan työskentelyyn he osallistuvat. Puoluekokousedustaja voi osallistua ainoastaan yhden valiokunnan työskentelyyn.

13. Valiokuntaa johtaa puheenjohtaja ja häntä avustaa kaksi sihteeriä. Ainoastaan äänivaltaisilla puoluekokousedustajilla on äänioikeus valiokunnissa.

14. Puoluekokousedustajilla on mahdollisuus osallistua valiokuntatyöhön etäyhteyden kautta

15. Aloitteet jaetaan neljään valmisteluvaliokuntaan seuraavasti:

Valmisteluvaliokunta 1
Aloite 1 – Valtio tarvitsee enemmän tuloja
Aloite 2 – Hyvinvointivaltio 2.0
Aloite 3 – Pienkiinteistöjen ostoprosessin parantaminen
Aloite 4 – Oikeudenmukainen korvaus tuulivoimapuistojen linjakaduista
Aloite 5 – Lunastuslakia tulee uudistaa
Aloite 6 – Tuulivoima
Aloite 7 – Tuuliturbiinien eroosio ja mikromuovit ja myrkylliset kemikaalit
Aloite 8 – Veckjärventien perusparannus
Aloite 9 – Energiatodistus
Aloite 10 – Kohti kestävää talousjärjestelmää
Aloite 11 – Toimintaohjelma valkohäntäpeurojen määrän rajoittamiseksi

Valmisteluvaliokunta 2
Aloite 12 – ”Kotiäitien” eläke
Aloite 13 – Liikuntaa työurien pidentämiseksi
Aloite 14 – Ikäihmiset resurssina
Aloite 15 – Vuorotyöntekijöiden oikeus sairaan lapsen hoitovapaaseen
Aloite 16 – Molemmilla vuoroviikoin vanhempiensa luona asuvien lasten vanhemmilla tulee olla oikeus asumistukeen riippumatta siitä, missä lapsi on kirjoilla
Aloite 17 – Nuorten hyvinvointia tulee tukea
Aloite 18 – Maahanmuuttajanaisten polkua työelämään on parannettava
Aloite 19 – Yhdenvertainen, vahva ja uskottava puolustus
Aloite 20 – Ikäystävällinen Suomi
Aloite 21 – Veteraaneista huolehtiminen
Aloite 22 – Alaikäisten äänen vahvistaminen kansallisessa politiikassa

Valmisteluvaliokunta 3
Aloite 23 – Edustaako Ruotsalainen kansanpuolue innovaatioystävällistä yhteiskuntaa?
Aloite 24 – Tulevien kansalaisten yhteiskunnalliset normit ja arvot
Aloite 25 – Turkistarhauksen kieltäminen
Aloite 26 – Toimenpideohjelma ruotsin kielen käyttämiseksi arjessa
Aloite 27 – Kulttuurin osuus valtion budjetista nostetaan yhteen prosenttiin
Aloite 28 – RKP:n roolia sivistyspuolueena myös kulttuurialalla vahvistetaan
Aloite 29 – Lukiodiplomi taide- ja taitoaineissa
Aloite 30 – Taidekasvatuksen/taidekoulutuksen määrää varhaiskasvatuksessa tulee lisätä
Aloite 31 – Puoluekokoukseen osallistumisen kriteerien uudistaminen
Aloite 32 – Tasa-arvo Ruotsalaisessa kansanpuolueessa
Aloite 33 – Uusia mahdollisuuksia demokratialle puolueessa
Ehdotus 1 – Sääntöjen muutos

Valmisteluvaliokunta 4
Aloite 34 – Eutanasian laillistaminen Suomessa
Aloite 35 – Seksuaalisen väkivallan uhriksi Suomessa joutuneiden naisten, eritoten vähemmistöihin kuuluvien ja turvapaikanhakijoiden, ääni kuuluviin
Aloite 36 – Rikoksentekijän tulee muuttaa, ei väkivallan uhrin
Aloite 37 – Muistisairaiden henkilöiden toimintakyvyn arviointi tulee tehdä monipuolisesti
Aloite 38 – Hoitajapulaan täytyy löytyä ratkaisu
Aloite 39 – Laadukasta synnytyshoitoa ja enemmän resursseja äitiys-, perhe- ja lastenhuoltoon
Aloite 40 – Seniorineuvonnasta tulisi säätää lailla
Aloite 41 – Tytöt ja naiset, joilla on neuropsykologisia oireita (ADHD sekä ADD-variantti)
Aloite 42 – Sosiaalihuoltojärjestelmän päivittäminen kattamaan itsensä työllistäjät
Aloite 43 – Tukea kulttuurille
Aloite 44 – Uskonnon opetuksen uudistaminen Pohjoismaiden esimerkin mukaisesti
Aloite 45 – Kuntien vastuu kiusaamista ennaltaehkäisevästä työstä

16. Valiokuntien ehdotukset jätetään puoluekokouksen sihteeristölle kun niiden käsittely ons päättynyt, kuitenkin viimeistään lauantaina klo 18. Valiokuntien ehdotukset julkaistaan osoitteessa: https://partidagen.sfp.fi/.

17. Muutosehdotukset valiokuntien ehdotuksiin jätetään kirjallisesti viimeistään sunnuntaina klo 9.30 osoitteessa https://partidagen.sfp.fi/.

18. Puoluekokouksen puheenjohtajisto voi erityisissä tapauksissa hyväksyä suullisia muutosehdotuksia käsittelyn aikana. Hyväksytyt suulliset muutosehdotukset jätetään kirjallisesti puheenjohtajistolle sähköpostitse osoitteeseen partidagen@sfp.fi tai kirjallisesti puoluekokouksen sihteeristölle.

19. Kaikkien muutosehdotusten tulee olla yhden puoluekokousedustajan ehdottamia sekä toisen puoluekokousedustajan kannattamia, jotta ne otetaan käsittelyyn.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET VAALIT

20. Puoluekokouksen vaalit valmistellaan vaalitoimikunnassa, joka koostuu piirien puheenjohtajista sekä RKP-nuorten, RKP:n naisjärjestön ja RKP:n seniorijärjestön puheenjohtajista.

21. Vaalitoimikunta aloittaa työnsä hyvissä ajoin ennen puoluekokousta. Puoluekokouksen aikana vaalitoimikunta jatkaa työtään vaalivaliokuntana. Vaalitoimikunnan ensimmäinen tilannekatsaus esitellään piirien edustajakokouksissa ennen puoluekokousta.

22. Vaalit toimitetaan puolueen sääntöjen mukaisesti. Vaalien menettelystä vastaa vaalilautakunta, joka koostuu puoluekokouksen alussa valitusta puheenjohtajasta sekä kahdesta jäsenestä.

23. Puolueen puheenjohtaja valitaan enemmistöpäätöksellä. Mikäli nimettynä on enemmän kuin kaksi ehdokasta eikä kukaan saa ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaalikierros niiden kahden ehdokkaan välillä, jotka ovat saaneet eniten ääniä ensimmäisellä vaalikierroksella.

24. Huomioi, että kaikki vaalit toimitetaan sähköisesti. Ohjeet äänestykseen annetaan ennen vaaleja.

AIKATAULU

25. Puoluekokous noudattaa kokousaineistossa esiteltyä aikataulua ja esityslistaa. Käynnissä olevan käsittelyn aikana ei tule järjestää edustajakokouksia tai muita kokouksia.

26. Puoluekokous voi siirtää puoluevaltuuston ratkaistavaksi asioita, joita ei ole käsitelty loppuun sunnuntaihin klo 15 mennessä.