Kokousjärjestys

YLEISTÄ

1. Läsnäolo- ja puheoikeutettuja puoluekokouksessa ovat kokousedustajien lisäksi puolueen puheenjohtajisto, puoluevaltuusto, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, puolueen europarlamentaarikko sekä puolueen toimihenkilöt. Kaikilla yksittäisillä puoluejäsenillä on läsnäolo-oikeus. Puoluekokouksen puheenjohtajisto voi myös antaa läsnäolo- ja puheoikeuden muille.

2. Puoluekokousedustajilla on mahdollisuus etäosallistumiseen Zoomin kautta.

3. Jokainen puheoikeutettu osallistuja saa edustajanumeron. Paikan päällä osallistuvat kokousedustajat saavat keltaisen numerolapun. Muut puheoikeutetut osallistujat paikan päällä saavat vihreän numerolapun.

4. Yleinen puheenvuoropyyntö tapahtuu paikan päällä numerolapun avulla ja etänä Zoomin kautta ”raise hand” -toiminnon avulla.

5. Puheenvuoropyyntö poliittiseen keskusteluun tapahtuu viimeistään klo 12 lauantaina. Puheenvuoropyyntö poliittiseen keskusteluun tehdään sähköpostitse osoitteeseen partidagen@sfp.fi tai jättämällä puheenvuorolappu puoluekokouksen puheenjohtajistolle. Puheenvuoropyynnössä tulee ilmoittaa kokousedustajan nimi, edustajanumero ja puheenvuoron aihe.

6. Etäosallistujana repliikkipuheenvuoro pyydetään kirjoittamalla ”replik” Zoomin chatissa Presidiet-profiilille. Paikan päällä osallistuvat pyytävät repliikkipuheenvuoroa numerolapulla.

7. Poliittisessa keskustelussa edustajat voivat esittää kysymyksiä suoraan puoluejohdolle, ryhmäpuheenjohtajalle ja europarlamentaarikolle tai antaa näkökulmia politiikkaan. Tämän lisäksi edustajat voivat esittää kysymyksiä puolueen sekä Ruotsalaisen eduskuntaryhmän toimintakertomuksista, jotka löytyvät tiedoksi kokousaineistosta.

8. Jokaisen puhujan aika on rajoitettu kolmeen (3) minuuttiin. Repliikkipuheenvuoro rajoitetaan yhteen (1) minuuttiin. Tarvittaessa puhujien määrää rajoitetaan aloitteiden käsittelyssä.

9. Ainoastaan puoluekokousedustajilla on ehdotusoikeus.

10. Käsiteltäessä asiaa, jota on valmisteltu puoluekokousvaliokunnassa, käsittelyn perustana toimii valiokunnan ehdotus.

11. Kaikki äänestykset toimitetaan elektronisesti.

12. Kokouskieli on ruotsi. Kokous simultaanitulkataan ruotsista suomeksi. Puheenvuoroja voi pitää myös suomeksi tai englanniksi.

ALOITTEIDEN JA EHDOTUSTEN KÄSITTELY

13. Aloitteet käsitellään valiokunnissa. Kaikki puoluekokousedustajat valitsevat omien preferenssien mukaan, minkä valiokunnan työskentelyyn he haluavat osallistua. Yksi puoluekokousedustaja voi osallistua ainoastaan yhden valiokunnan työskentelyyn.

14. Valiokuntaa johtaa puheenjohtaja ja häntä avustaa kaksi sihteeriä. Ainoastaan äänivaltaisilla edustajilla on äänioikeus valiokunnissa.

15. Puoluekokousedustajilla on mahdollisuus osallistua valiokuntatyöhön etänä.

16. Aloitteet jaetaan neljään valiokuntaan seuraavasti:

Valmisteluvaliokunta 1
Aloite 1 Keskenmenon kokeneille on tarjottava henkistä tukea
Aloite 2 Itsemääräämisoikeus ja yhdenvertaisuus on taattava steriloimislaissa
Aloite 3 Päihdehuoltolaki on päivitettävä ja käyttöhuoneet sallittava!
Aloite 4 Tasapuolinen vanhustenhoito
Aloite 5 Nyt on korkea aika ottaa endometrioosi vakavasti
Aloite 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on täydennettävä omalääkärijärjestelmällä
Aloite 7 Omalääkärijärjestelmän käyttöönotto
Aloite 8 Ikäihmisten kuntoutus
Aloite 9 RKP:n tulee pyrkiä parantamaan lasten ja nuorten syömishäiriöiden hoitoa molemmilla kansalliskielillä
Aloite 10 Transhenkilöiden oikeudet on turvattava nyt!

Valmisteluvaliokunta 2
Aloite 11 Kriisivalmiusyksikkö
Aloite 12 Aloite yleisestä kansalaispalveluksesta
Aloite 13 Nuorisovaltuustoille on taattava yhdenvertaiset vaikuttamismahdollisuudet!
Aloite 14 Yle FEM sääennuste
Aloite 15 Naisten eläkkeitä on kehitettävä
Aloite 16 Lastenlasten hoito
Aloite 17 Kotouttamistoimenpiteiden tulee olla samat kaikille Suomeen saapuville ryhmille saapumisen syystä riippumatta
Aloite 18 Kaikkien palvelukotiasukkaiden saamien palvelujen pitäisi olla vähennyskelpoisia verotuksessa
Aloite 19 Perunkirjoitusprosessia on helpotettava

Valmisteluvaliokunta 3
Aloite 20 Saaristolisän käytöstä on tehtävä tilitys
Aloite 21 Koulukiusaamiseen on puututtava entistä voimallisemmin!
Aloite 22 Ydinvoimalainsäädäntöä on päivitettävä!
Aloite 23 Oikeus lisäeläkkeen kerryttämiseen 68 ikävuoden jälkeen?
Aloite 24 Ilmasto- ja kestävyyspoliittiset päätökset tulee tehdä parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella
Aloite 25 Uusiutuvan energian edistäminen myös EU:n taksonomiapäätöksen jälkeen
Aloite 26 Enemmän bioetanolia autoihimme
Aloite 27 Opintotukien myöntämiseen sovellettavat tulorajat on poistettava

Valmisteluvaliokunta 4
Aloite 28 Vaalitelttojen tilaaminen paikallisosastoille
Aloite 29 Aloite teidemme korjausvelan lyhentämisestä
Aloite 30 Puoluekokouksesta on tehtävä demokraattisempi!
Aloite 31 Kaksi tunnelia
Aloite 32 Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen
Aloite 33 Ilmailualan olosuhteiden kehittäminen Suomessa
Aloite 34 RKP:n tulee toimia startup-ystävällisen Suomen puolesta
Aloite 35 RKP:n yhdistysrakenne on uusittava

17. Valiokuntien ehdotukset jätetään puoluekokoustoimistolle sitä mukaa, kun niiden käsittely valmistuu, kuitenkin viimeistään lauantaina klo 18. Valiokuntien ehdotukset julkaistaan sivustolla https://partidagen.sfp.fi/.  

18. Muutosehdotukset valiokuntien ehdotuksiin jätetään kirjallisesti viimeistään sunnuntaina klo 9.30 puoluekokoussivuston kautta osoitteessa https://partidagen.sfp.fi/.

19. Puoluekokouksen puheenjohtajisto voi erityisissä tapauksissa hyväksyä suullisia muutosehdotuksia käsittelyn aikana. Hyväksytyt suulliset muutosehdotukset jätetään kirjallisesti puheenjohtajistolle sähköpostitse osoitteeseen partidagen@sfp.fi tai erillisen muutoslapun avulla puoluekokouksen sihteeristölle.

20. Kaikkien muutosehdotusten tulee olla puoluekokousedustajan ehdottamia, ja ne vaativat toisen puoluekokousedustajan kannatuksen, jotta ne otetaan käsittelyyn.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET VAALIT

21. Puoluekokouksen vaalit valmistellaan vaalivalmistelukunnassa, joka koostuu piirien puheenjohtajista sekä RKP-nuorten, RKP:n naisjärjestön ja RKP:n seniorijärjestön puheenjohtajista.

22. Vaalivalmistelukunta aloittaa työnsä hyvissä ajoin ennen puoluekokousta. Puoluekokouksen aikana vaalivalmistelukunta jatkaa työtään vaalivaliokuntana. Ensimmäinen esittely vaalivalmistelun tilanteesta tehdään piirien ehdokaskokouksissa ennen puoluekokousta.

23. Vaalit toimitetaan puolueen sääntöjen mukaisesti. Vaalimenettelyä hoitaa vaalilautakunta, joka koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä.

24. Puolueen puheenjohtaja valitaan enemmistöpäätöksellä. Mikäli yli kaksi ehdokasta nimetään eikä kukaan saa ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaalikierros niiden ehdokkaiden välillä, jotka ovat saaneet eniten ääniä ensimmäisellä vaalikierroksella.

25. Huomioi, että kaikki vaalit toimitetaan sähköisesti. Ohjeet äänestykseen annetaan ennen vaaleja.

AIKATAULU

26. Puoluekokous noudattaa aikataulua ja esityslistaa, jotka sisältyvät kokousaineistoon. Käynnissä olevan käsittelyn aikana ei tule järjestää edustajakokouksia tai muita kokouksia.

27. Puoluekokous voi siirtää puoluevaltuuston ratkaistavaksi asioita, joita ei ole käsitelty loppuun sunnuntaihin klo 15 mennessä.