Sanasto ruotsi-suomi

Ajournera – Lykätä
Kun kokous lykätään myöhempään ajankohtaan, mielellään lyhyeksi ajaksi. Käytetään samaa pöytäkirjaa.

ALDE
ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) on puolueperhe, johon RKP kuuluu eurooppalaisella tasolla. EU-parlamentissa ALDE-puolueen edustajat kuuluvat ryhmään Renew Europe. Suomesta ryhmään kuuluvat RKP:n ja Keskustan parlamentaarikot.

Allmänpolitisk debatt – Yleispoliittinen keskustelu
Yleispoliittisen keskustelun aikana sana on vapaa, ja puoluekokousedustajilla on mahdollisuus nostaa esiin tärkeänä pitämiään aiheita. Katso ohjeet kokousjärjestyksestä.

Att-sats – Että-lause
Jokaisen aloitevastauksen tulee päättyä että-lauseeseen tai -lauseisiin, joista käy ilmi, minkä eteen RKP:n tulee työskennellä. Että-lauseista äänestetään aloitekäsittelyn aikana salissa. Että-lauseet päättävät RKP:n poliittisen linjan.

Beredningsutskott – Valmisteluvaliokunta
Valiokunta, joka asetetaan puoluekokouksen ajaksi valmistelemaan puoluekokouksen vastaukset aloitteisiin ja ehdotuksiin.

Delegat – Puoluekokousedustaja
Puoluekokouksen osallistuja, joka edustaa paikallisosastoa, piiriä tai järjestöä. Puoluekokousedustajilla on äänioikeus puoluekokouksessa. Lyhyempi termi on edustaja.

Delegatnummer – Edustajanumero
Jokaisella puoluekokousedustajalla on oma edustajanumero, jonka avulla heidät voi tunnistaa kokouksen aikana.

Festsupé – Juhlaillallinen
Lauantai-illan hieman juhlavampi istuva illallinen.

Fullmakt – Valtakirja
Jokaisella puoluekokousedustajalla tulee olla valtakirja edustamaltaan yhdistykseltä tai järjestöltä, jotta hänellä on äänioikeus puoluekokouksessa.

Förbund – Järjestö
Puolueella on kolme järjestöä: 1) Nuorisojärjestömme RKP-Nuoret (Svensk Ungdom, SU), 2) naisjärjestömme Svenska Kvinnoförbundet ja 3) seniorijärjestömme Svenska Seniorer.

Förhandlingsordning – Kokousjärjestys
Prosessikuvaus, jossa päätetään kokousaineiston käsittelyjärjestyksestä.

Handlingar – Kokousaineisto
Kokousaineisto viittaa puoluekokousaineistoon, johon kuuluu esityslista, kokousjärjestys, aloitteet, esitykset jne.

Kommunorganisation – Kuntayhdistys
Kunnissa, joissa on useita paikallisyhdistyksiä, muodostetaan kuntayhdistys, joka toimii paikallisyhdistysten kattoyhdistyksenä.

Kransnedläggning – Seppeleenlasku
Perinteen mukaan puoluekokouksen puheenjohtajisto vierailee sankarihaudalla ja laskee seppeleen kunnioittaakseen kaatuneiden muistoa.

Krets – Piiri
Puolueen paikallisyhdistykset on jaettu viiteen eri piiriin: Varsinais-Suomi, Helsinki, Uusimaa, Pohjanmaa ja Yhteispiiri.

Kretsvisa möten – Piirikohtaiset kokoukset
Puoluekokouksen aikana edustajat jokaisesta piiristä ja jäsenjärjestöstä tapaavat omissa kokouksissaan. Näissä kokouksissa keskustellaan piirin/järjestön strategiasta puoluekokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyen.

Kretsmöte – Piirikokous
Piirin vuosikokous.

KST – Kretsstyrelse – Piirihallitus
KST on lyhenne sanasta kretsstyrelse eli piirihallitus. Piirihallitus on piirin toimeenpaneva elin.

Kyrkogång – Kirkossakäynti
Perinne, jossa puoluekokousviikonlopun sunnuntaiaamuna osallistutaan yhteiseen hartaukseen sekä seppeleenlaskuun sankarihaudalla.

MEP
Lyhenne sanasta Member of European Parliament, eli europarlamentaarikko.

Mingel – Minglaus
Minglaus tai minglailu on tutustumista, jutustelua ja vapaata seurustelua muiden osallistujien kanssa. Sana on lainaus englannin kielen sanasta ’mingle’, joka viittaa tapahtumassa liikkumiseen ja seurusteluun.

Motion – Aloite
Piirihallitukset, kuntayhdistykset, paikallisyhdistykset, erityisyhdistykset ja jäsenet voivat aloitteen jättämällä esittää, että puoluekokous tekee päätöksen tietystä aiheesta.

Ombud – Puoluekokousedustaja
Toinen nimitys puoluekokousedustajasta.

Partidagskansli – Puoluekokoustoimisto
Puoluekokouspaikalla on toimisto, josta löytyy puoluetoimiston henkilökuntaa ja jonka puoleen voi kääntyä niin pienissä kuin suurissa kysymyksissä.

Partidagssidan – Puoluekokoussivusto
https://partidagen.sfp.fi/. Täältä löydät kaiken tiedon puoluekokouksesta!

Partidagsväder – Puoluekokoussää
Perinteen mukaan puoluekokousviikonloppuna on lämmintä ja aurinkoista. Puoluekokousviikonloppu on saattanut olla kevään ensimmäinen lämmin viikonloppu. Takeita tälle ei kuitenkaan voi antaa!

Partifullmäktige – Puoluevaltuusto
Koostuu 50 jäsenestä ja kokoontuu tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Katso puoluesääntöjen §10, niin löydät tietoja puoluevaltuuston tehtävistä, joihin kuuluu esimerkiksi aloitevastauksien valmistelu ennen puoluekokousta. Voidaan joskus lyhentää muotoon pfmge.

PD – Partidag – Puoluekokous
Lyhenne sanasta partidag eli puoluekokous. Puolueen korkein päättävä elin, joka kokoontuu kerran vuodessa.

Presidium – Puheenjohtajisto
Puoluekokouksen puheenjohtajisto koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta varapuheenjohtajasta. Puolueen puheenjohtajiston muodostaa puolestaan puolueen puheenjohtaja ja puolueen kolme varapuheenjohtajaa.

Proposition – Ehdotus
Ehdotus, jonka puoluehallitus esittää puoluekokoukselle, ja josta puoluekokous päättää.

PST – Partistyrelse – Puoluehallitus
Lyhenne sanasta partistyrelse eli puoluehallitus. Puoluehallitus on puolueen toimeenpaneva elin. Se johtaa puolueen toimintaa puolueen sääntöjen mukaan ja puoluekokouksen päätösten pohjalta.

Sekretariat – Sihteeristö
Sihteeriosasto, esimerkiksi puoluekokouksen nimittämät sihteerit (voi olla useampia), jotka istuvat puoluekokouksen puheenjohtajan kanssa.

Specialförening – Erityisyhdistys
Puolueella on jäsenyhdistyksiä, joita kutsutaan erityisyhdistyksiksi. Nämä ovat yhdistyksiä, jotka liittyvät tiettyyn teemaan.

Svenska riksdagsgruppen – Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä koostuu vaalikauden 2023-2027 aikana kymmenestä kansanedustajasta, joista yhdeksän on RKP:n kansanedustajia ja yksi Ahvenanmaan kansanedustaja.

Valnämnd – Vaalilautakunta
Vaalilautakunta valvoo menettelyä puoluekokouksen henkilövaaleissa, sekä laskee ääniä.

Valutskott – Vaalivaliokunta
Vaalivaliokunta vastaa vaalivalmistelusta puoluekokouksessa. Se antaa esimerkiksi ehdotuksia tulevan puoluevaltuuston jäsenistöstä.

Åhörare – Kuulija
Puoluekokouksen osallistuja, joka ei toimi puoluekokousedustajana. Kuulijalla ei ole puhe- tai äänioikeutta.